Právne upozornenia.

Autorské práva

Autorské práva Daimler AG. Všetky práva vyhradené. Text, obrázky, grafika, zvukové súbory, súbory animácií, súbory videí a ich rozvrhnutie podlieha ochrane autorských práv a iným formám ochrany duševného vlastníctva. Tieto objekty sa nesmú kopírovať na účely komerčného využitia alebo distribúcie, ani sa nesmú upravovať alebo zverejňovať na iných internetových stránkach. Niektoré internetové stránky spoločnosti Daimler AG môžu obsahovať materiály, ktoré podliehajú ochrane autorských práv príslušných poskytovateľov.

Produkty a ceny

Po zverejnení jednotlivých stránok na internete mohlo dôjsť k zmene niektorých produktov a služieb. Výrobca si vyhradzuje právo na zavádzanie štrukturálnych a dizajnérskych zmien, farebných úprav a zmien rozsahu dodávky služieb počas dodacej lehoty, pokiaľ sú tieto zmeny alebo úpravy opodstatnené z pohľadu kupujúceho po starostlivom zvážení spoločnosti Daimler AG. Fotografie môžu obsahovať príslušenstvo, zvláštnu výbavu alebo iné prvky, ktoré nie sú súčasťou sériového rozsahu dodávky alebo služieb. Akékoľvek farebné odchýlky vyplývajú z uplatňovaných technických procesov. Jednotlivé stránky môžu obsahovať aj varianty a služby, ktoré v určitých krajinách nie sú k dispozícii. Informácie o štatutárnych, právnych a fiškálnych ustanoveniach a ich dôsledkoch sa budú vzťahovať výlučne na Spolkovú republiku Nemecko. Ceny platné v deň dodania platia s prihliadnutím na ustanovenia v opačnom zmysle obsiahnuté v podmienkach predaja a dodávky. Všetky uvádzané ceny sú odporúčané maloobchodné ceny pre našich zmluvných partnerov. Aktuálne ceny žiadajte od centra smart alebo niektorého z našich zmluvných partnerov.
Ďalšie oficiálne informácie o spotrebe paliva a emisiách CO2 pre nové vozidlá nájdete v "Príručke o spotrebe paliva, emisiách CO2 a spotrebe elektrickej energie pre nové vozidlá", ktorá je dostupná bezplatne vo všetkých predajných miestach alebo na stránke spoločnosti Deutsche Automobil Treuhand GmbH (www.dat.de).

Ochranné známky

Pokiaľ sa neuvádza inak, všetky známky vyobrazené na internetových stránkach spoločnosti Daimler AG podliehajú právam vzťahujúcim sa na ochranné známky spoločnosti Daimler AG, pričom toto ustanovenie sa vzťahuje najmä na názvy modelov, ich podnikové logá a emblémy.

Licenčné práva

Spoločnosť Daimler AG má záujem prevádzkovať inovatívnu internetovú stránku s vysokou informačnou hodnotou. Pevne veríme, že z nášho tvorivého činu budete rovnako nadšení ako my. Uvedomte si však, že spoločnosť Daimler AG musí chrániť svoje duševné vlastníctvo vrátane svojich patentov, ochranných známok a autorských práv. Vzhľadom na vyššie uvedenú skutočnosť vás chceme upozorniť na to, že táto internetová stránka ani žiadne materiály na nej uvedené nebudú žiadnej osobe udeľovať (ani sa nesmú interpretovať tak, že udeľujú) licenciu na duševné vlastníctvo spoločnosti Daimler AG.

Vyhlásenia s výhľadom do budúcnosti

Mnoho našich internetových stránok obsahuje vyhlásenia s výhľadom do budúcnosti, ktoré vychádzajú z presvedčenia vedenia spoločnosti Daimler AG. Slová ako „očakávame“, „odhadujeme“, „predvídame“, „zamýšľame“ a „plánujeme“ na tejto internetovej stránke používame preto, aby návštevník dokázal rozpoznať takéto vyhlásenia s výhľadom do budúcnosti. Vyhlásenia tejto povahy odzrkadľujú vnímanie spoločnosti Daimler AG o budúcich udalostiach v čase ich vyslovenia, pričom tie podliehajú faktorom rizika a neistoty. Mnoho vplyvov môže spôsobiť, že reálne výsledky sa môžu výrazne líšiť od vyslovených prognóz. Medzi takéto vplyvy patria zmeny všeobecnej ekonomickej a podnikovej situácie, zmeny výmenných kurzov mien a úrokových mier, uvedenie konkurenčných produktov, nedostatočná akceptácia nových produktov a služieb a zmeny korporátnej stratégie. Spoločnosť Daimler AG sa zrieka všetkých zámerov alebo záväzkov aktualizovať tieto výroky s výhľadom do budúcnosti.

Zodpovednosť

Informácie a popisy na týchto stránkach nepredstavujú žiadnu záruku ani garanciu, výslovnú či odvodenú. Predovšetkým nepredstavujú žiadnu odvodenú záruku ani garanciu vo vzťahu k stavu, predajnosti, vhodnosti na konkrétny účel či zákonom o neporušení a patentom. Naše internetové stránky zahŕňajú aj prepojenia na iné stránky na internete. Radi by sme zdôraznili, že nemáme žiaden vplyv na dizajn a obsah takýchto internetových stránok, na ktoré poskytujeme prepojenia. Vzhľadom na to nebudeme preberať akúkoľvek zodpovednosť za aktuálnosť, správnosť, úplnosť či kvalitu informácií prezentovaných na takýchto internetových stránkach. V zmysle vyššie uvedeného výroku sa týmto dištancujeme od celého obsahu na týchto webových stránkach. Toto vyhlásenie bude platiť na všetky prepojenia na externé internetové stránky z našich internetových stránok a na ich obsah.

Vozidlá po skončení životnosti

Smernica o vozidlách po skončení životnosti sa uplatňuje v súlade s príslušnými národnými štatutárnymi ustanoveniami. Spoločnosť Daimler AG už niekoľko rokov plní právne požiadavky na dizajn v súlade s nárokmi na recykláciu a možnosť opakovaného použitia. Existuje sieť spoločností, ktoré od vás prevezmú staré vozidlo a rozoberú a recyklujú ho spôsobom, ktorý neohrozí životné prostredie. Spôsoby demontáže a recyklácie vozidiel sa neustále vyvíjajú a vylepšujú, čo znamená, že spoločnosť Daimler AG bude tiež dosahovať súlad s budúcim postupným zvyšovaním štatutárnych poplatkov za recykláciu.