Napomene o zaštiti podataka/Privacy Statement

Odgovorna osoba u pogledu Opšte uredbe o zaštiti podataka je:

Daimler AG
smart
Mercedesstraße 137
70327 Stuttgart
Phone: 00800 2 77 77 777
E-Mail: cs.deu.smart@cac.smart.com

 

Referent za zaštitu podataka:


Daimler AG
Predstavnik koncerna za zaštitu podataka
HPC G353
D-70546 Stuttgart
Nemačka
E-Mail: data.protection@daimler.com

1. Zaštita podataka

Radujemo se što ste posetili naše veb-stranice i što se interesujete za naše ponude. Zaštita Vaših ličnih podataka je za nas jako važna. U ovim napomenama o zaštiti podataka ćemo objasniti kako mi sakupljamo Vaše lične podatke, šta sa njima radimo, u koje svrhe i po kojim pravnim osnovima se to radi, i koja prava i zahteve Vi imate vezano za to. Pored toga vas upućujemo na Daimler Smernicu o zaštiti podataka:

Daimler Smernica o zaštiti podataka.

Naše Napomene o zaštiti podataka za korišćenje naših vebstranica i Smernica o zaštiti podataka kompanije Daimler AG ne važe za Vaše aktivnosti na veb-stranicama društvenih mreža ili drugih provajdera, do kojih možete da dođete preko veza na našim veb-stranicama. Informišite se na veb-stranicama tih provajdera o njihovim Odredbama o zaštiti podataka.

2. Prikupljanje i obrada Vaših ličnih podataka

a. Kada posetite naše veb-stranice, mi memorišemo određene podatke o pregledaču koji koristite i o operativnom sistemu, datum i vreme posete, status pristupa (npr. da li ste mogli da otvorite veb-stranicu ili ste dobili upozorenje usled greške), korišćenje funkcija veb-stranice, pojmove za pretraživanje koje ste možda unosili, učestalost Vašeg otvaranja nekih veb- stranica, oznaku pozvanih datoteka, prenetu količinu podataka, veb-stranicu preko koje ste došli na naše veb-stranice, i veb-stranicu koju posećujete preko naših veb-stranica, ako na primer kliknete na veze na našim veb-stranicama ili ako direktno unesete domen u polje za unos iste registarske kartice (odn. istog prozora) Vašeg pregledača, u kom ste otvorili naše veb-stranice. Pored toga, mi iz bezbednosnih razloga, a naročito da bismo izbegli i prepoznali napade na naše veb-stranice ili pokušaje prevare, memorišemo Vašu IP adresu i naziv Vašeg internet provajdera u trajanju od sedam dana.

b. Ostale lične podatke memorišemo samo ako nam te podatke saopštite npr. u okviru registracije, kontakt formulara, upitnika, nagradne igre ili radi realizacije ugovora, i u tim slučajevima samo ako ste nam za to dali pristanak ili ako je to u skladu sa važećim pravnim propisima (ostale informacije o tome možete pronaći u odeljku „Pravni osnovi obrade“).

c. Vi niste ni zakonski, ni prema ugovoru obavezni da otkrivate svoje lične podatke. Moguće je da neke funkcije naših veb-stranica zavise od saopštavanja ličnih podataka. Ako u tim slučajevima nećete da saopštite Vaše lične podatke, može da se desi da neke funkcije ne budu dostupne, ili budu dostupne samo ograničeno.

3. Svrha korišćenja

a. Lične podatke koje dobijemo tokom posete našim veb-stranicama koristimo samo da bi veb-stranice napravili da budu što komfornije za vas, kao i da bismo zaštitili naše IT sisteme od napada i drugih nezakonitih radnji.

b. Ako nam ostale lične podatke saopštite npr. u okviru registracije, kontakt formulara, upitnika, nagradne igre ili radi realizacije ugovora, mi ćemo te podatke koristiti u navedene svrhe, u svrhe servisa kupaca i – ako je potrebno – u svrhe razvoja i obračuna nekih poslovnih procesa, u obimu koji je za to potreban.

4. Prosleđivanje ličnih podataka trećim licima; Social Plug-ins

a. Naše veb-stranice mogu da sadrže i ponude trećih strana. Ako kliknete na neku takvu ponudu, mi ćemo u potrebnom obimu proslediti podatke dotičnom provajderu (npr. podatak da ste tu ponudu pronašli kod nas i event. ostale informacije koje ste za to već otkrili na našim veb-stranicama).

b. Ako se na našim veb-stranicama koriste takozvani „Social Plug-in“-ovi društvenih mreža kao što su Facebook, Twitter i Google+, mi ih integrišemo na sledeći način:

Ako posetite naše veb-stranice, Social Plug-in-ovi su deaktivirani, tj. ne vrši se prenos bilo kakvih podataka operateru te mreže. Ako želite da koristite neku od mreža, kliknite na dotični Social Plug-in, da biste uspostavili direktnu vezu sa serverom dotične mreže.

Ako na mreži imate korisnički nalog i ako ste u trenutku aktiviranja Social Plug-in-a tamo prijavljeni, mreža može Vašu posetu našim veb-stranicama da svrsta u Vaš korisnički nalog. Ako hoćete to da izbegnete, pre aktiviranja Social Plug-in-a se izlogujte iz mreže. Posetu drugih Daimler veb-stranica socijalna mreža ne može da svrsta, ako niste aktivirali Social Plug-in koji tamo postoji.

Ako aktivirate Social Plug-in, mreža prenosi sadržaje koji tako postaju dostupni direktno vašem pregledaču, koji ih integriše u naše veb-stranice. U toj situaciji mogu da se izvrše prenosi podataka, koje je inicirala i koje kontroliše društvena mreža. Za Vaše povezivanje na neku društvenu mrežu, za prenose podataka koje se odvija između društvene mreže i Vašeg sistema i za njihovu interakciju na ovoj platformi, važe isključivo Odredbe o zaštiti podataka dotične mreže.

Social Plug-in ostaje aktivan, dok ga ne deaktivirate ili ne obrišete njegove kolačiće.

Napomene za kolačiće

c. Ako kliknete na vezu ka nekoj ponudi ili ako aktivirate Social Plug-in, može da se desi da lični podaci dođu do provajdera u zemljama van Evropskog ekonomskog prostora, koji sa stanovišta Evropske unije („EU“) ne garantuju „odgovarajući nivo zaštite“ za obradu ličnih podataka, koji je po standardima EU. Mislite na ovu okolnost pre nego što kliknete na vezu ili aktivirate Social Plug-in i tako aktivirate prenos svojih podataka.

5. Analiza korisničkih podataka; korišćenje alata za analizu

a. Mi želimo da sadržaje naših veb-stranica što više približimo Vašim interesima i da tako poboljšamo našu ponudu za Vas. Da bismo prepoznali omiljene sadržaje i naročito popularne oblasti veb-stranica, mi koristimo sledeće alate za analizu: Google Analytics, Adobe Analytics.

b. Korišćenjem ovog alata za analizu, podaci mogu da se prenesu na server u SAD i da se tamo obrađuju. Zato obratite pažnju na sledeće: U SAD sa stanovišta Evropske unije ne postoji „odgovarajući nivo zaštite“ za obradu ličnih podataka, koji je po standardima EU. Taj nivo zaštite može da se koristi za pojedina preduzeća, dobijanjem sertifikata prema takozvanom standardu „EU-U.S. Privacy Shield“.

c. Ako ne želite da mi pomoću navedenih alata za analizu prikupljamo i analiziramo informacije o Vašoj poseti našim veb-stranicama, u svakom trenutku možete to da opozovete za ubuduće („Opt-Out“).

Vaš opoziv ćemo realizovati tako što ćemo na Vašem pregledaču koristiti kolačić Opt-Out. Ovaj kolačić služi samo za dodelu vašeg opoziva. Vodite računa o tome da kolačić Opt-Out iz tehničkih razloga radi samo u pregledaču u kom se koristi. Ako obrišete kolačić ili ako koristite drugi pregledač ili event. drugi krajnji uređaj, ponovo uradite Opt-Out.

d. U nastavku ćete naći informacije o provajderima alata za analizu koje mi koristimo i o dotičnoj mogućnosti za Opt-Out:

i. Google Inc. („Google“):

Google ima sertifikat po standardu EU-U.S. Privacy Shield.

Prenos, unos i obradu Vaših podataka možete da sprečite preko Google-a. Informacije o tome Google pruža preko sledeće veze: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

ii. Adobe Systems Inc. (“Adobe“)

Adobe ima sertifikat po standardu EU-U.S. Privacy Shield.

Da biste sprečili analizu putem proizvoda Adobe Analytics, idite na sledeću vezu: https://www.adobe.com/rs/privacy/opt-out.html

7. Bezbednost

Mi koristimo tehničke i organizacione mere bezbednosti da bi vaše podatke kojima upravljamo, zaštitili od manipulacije, gubitka, uništenja i pristupa neovlašćenih lica. Mi stalno poboljšavamo naše mere bezbednosti u skladu sa tehnološkim razvojem.

8. Pravni osnovi obrade

a. Ako ste nam dali saglasnost za obradu Vaših ličnih podataka, ono predstavlja pravni osnov za obradu (Član 6 odeljak. 1 slovo a Opšte uredbe o zaštiti podataka).

b. Za obradu ličnih podataka u svrhu sklapanja ili realizaciju ugovora sa Vama, pravni osnov predstavlja član 6 odeljak 1 slovo b Opšte uredbe o zaštiti podataka.

c. Ukoliko je obrada Vaših ličnih podataka potrebna za ispunjenje naših zakonskih obaveza (npr. za čuvanje podataka), mi na to imamo pravo prema članu. 6 odeljka 1 slova. c Opšte uredbe o zaštiti podataka.

d. Osim toga, mi obrađujemo lične podatke u svrhe percepcije naših legitimnih interesa kao i legitimnih interesa trećih strana prema članu 6 odeljka 1 slova f Opšte uredbe u zaštiti podataka. Očuvanje funkcionalnosti naših IT sistema, ali i marketing sopstvenih i stranih proizvoda i usluga i potrebna zakonska dokumentacija poslovnih kontakata, predstavljaju te legitimne interese.

9. Brisanje Vaših ličnih podataka

Vašu IP adresa i naziv Vašeg internet provajdera, koje mi memorišemo samo iz bezbednosnih razloga, mi brišemo posle sedam dana. Uostalom, mi brišemo Vaše lične podatke, čim se izgubi svrha u koju smo prikupljali i obrađivali podatke. Od tog trenutka se memorisanje vrši samo ako je to potrebno prema zakonima, uredbama ili ostalim zakonskim propisima Evropske unije ili neke države članice Evropske unije, pod čijom smo nadležnosti.

10. Prava osoba na koje se odnosi

a. Vi, kao osoba na koju se obrada podataka odnosi, imate pravo na obaveštenje (član 15 Generalne uredbe o zaštiti podataka), ispravljanje (član 16 Generalne uredbe o zaštiti podataka), brisanje podataka (član 17 Generalne uredbe o zaštiti podataka), ograničenje obrade (član 18 Generalne uredbe o zaštiti podataka) kao i prosleđivanje podataka (član 20 Generalne uredbe o zaštiti podataka).

b. Ako ste nam dali saglasnost za obradu Vaših ličnih podataka, imate pravo da u svakom momentu opozovete tu saglasnost. Opoziv ne utiče na zakonitost obrade Vaših ličnih podataka do trenutka opoziva. Takođe, ne utiče se na dalju obradu ovih podataka na osnovu drugog pravnog osnova, za ispunjenje zakonskih obaveza (uporedite odeljak „Pravni osnovi obrade“).

c. Pravo prigovora

Vi imate pravo da iz razloga koji su nastali iz vaše posebne situacije, u svakom momentu uložite prigovor protiv obrade ličnih podataka koji se tiču Vas, koja se vrši na osnovu člana 6 odelj. 1 e) Generalne uredbe o zaštiti podataka (obrada podataka u javnom interesu) ili člana 6 odelj. 1 f) Generalne uredbe o zaštiti podataka (Obrada podataka na osnovu procene interesa). Ukoliko uložite prigovor, Vaše lične podatke ćemo dalje obrađivati samo ako za to budu postojali obavezujući zakonski osnovi koji su iznad vaših interesa, prava i sloboda, ili ukoliko obrada bude služila za pravosnažnost, praktikovanje ili odbranu zakonskih zahteva.

d. Molimo Vas da svoje zahteve ili izjave po mogućstvu pošaljete na sledeću kontakt adresu: cs.deu.smart@cac.smart.com.

e. Ako mislite da se obrada Vaših ličnih podataka kosi sa zakonskim propisima, imate pravo žalbe Inspektoratu za zaštitu podataka (član 77 Generalne uredbe o zaštiti podataka).

11. Bilten

Ako se prijavite za bilten koji se nudi na našoj veb-stranici, podaci koje ste uneli za prijavu na bilten se koriste samo za slanje biltena, sve dok Vi ne date saglasnost za dalje korišćenje. Pretplatu možete u svakom trenutku da prekinete preko opcije za odjavu u biltenu.

12. Usluga centralnog pristupa kompanije Daimler AG

Preko usluge centralnog pristupa kompanije Daimler AG možete da se prijavite na sve veb-stranice i aplikacije Daimler grupe i njenih robnih marki, koje su prijavljene za ovu uslugu. Uslove korišćenja usluge centralnog pristupa kompanije Daimler AG možete da otvorite preko sledeće veze:

Uslovi korišćenja usluge centralnog pristupa kompanije Daimler AG

13. Kolačići

Informacije o kolačićima koje mi koristimo i njihovim funkcijama možete pronaći u našim napomenama za kolačiće.

Napomene za kolačiće

 

Stanje: Maj 2018.