Informacje prawne.

Prawa autorskie

Copyright 2019 Daimler AG. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wszystkie teksty, zdjęcia, grafika, pliki dźwiękowe, pliki video, pliki z animacją oraz ich układ na stronach internetowych Daimler podlegają ochronie prawem autorskim oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej. Zabronione jest kopiowanie tych obiektów w celach komercyjnych lub w celu dalszego rozpowszechniania, niedozwolone jest także ich modyfikowanie lub umieszczanie na innych stronach internetowych. Niektóre strony internetowe Daimler AG zawierają również materiały objęte prawami autorskimi podmiotów, które udostępniły je do umieszczenia na stronach internetowych.

Produkty i ceny

Po zakończeniu opracowania redakcyjnego poszczególnych stron mogły nastąpić zmiany dotyczące produktów i usług. Ze strony producenta zastrzega się w okresie realizacji dostawy możliwość dokonania zmian konstrukcji lub kształtów, zakresu dostawy lub świadczeń oraz istnienia różnic w odcieniach kolorów, o ile zmiany i różnice te, przy uwzględnieniu interesów Daimler AG, będą do zaakceptowania przez klienta. Ilustracje mogą przedstawiać także akcesoria, wyposażenie dodatkowe lub inne elementy nie należące do standardowego zakresu dostaw i usług. Różnice w odcieniach barw są uwarunkowane względami technicznymi. Poszczególne strony mogą zawierać także modele i świadczenia, które nie są oferowane w niektórych krajach. Stwierdzenia na temat przepisów prawnych i podatkowych oraz ich skutków dotyczą tylko Republiki Federalnej Niemiec. Z zastrzeżeniem inaczej brzmiących regulacji zawartych w warunkach sprzedaży lub warunkach dostawy, za wiążące uznaje się zawsze ceny obowiązujące w dniu dostawy. Podane ceny są dla naszych dealerów  jedynie niewiążącym zaleceniami cenowymi. Dlatego też o aktualne informacje cenowe prosimy pytać w smart Center lub u dealerów.

Dalsze informacje o oficjalnym zużyciu paliwa oraz o oficjalnej jednostkowej emisji CO2 w fabrycznie nowych samochodach osobowych można znaleźć w broszurze "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen", dostępnej bezpłatnie we wszystkich naszych punktach sprzedaży oraz w Deutsche Automobil Treuhand GmbH (www.dat.de).

Znaki towarowe

Jeżeli nie zaznaczono inaczej, wszystkie znaki umieszczone na stronach internetowych Daimler AG są prawnie chronionymi znakami towarowymi Daimler AG – dotyczy to w szczególności nazw modeli, jak również znaków logo oraz emblematów przedsiębiorstwa.

Prawa licencyjne

Daimler AG pragnie służyć Ci innowacyjną i treściwą ofertą internetową. Dlatego mamy nadzieję, że podobnie jak my, cieszysz się z tego, jak kreatywnie kształtujemy tę ofertę. Prosimy jednak o zrozumienie, iż Daimler AG musi chronić swoją własność intelektualną, włącznie z patentami, znakami towarowymi i prawami autorskimi, oraz że te strony internetowe nie przyznają nikomu ze swoich odbiorców żadnych praw licencyjnych do własności intelektualnej Daimler AG.

Wypowiedzi dotyczące przyszłości

Wiele stron internetowych zawiera wypowiedzi dotyczące przyszłości, które oparte są na przekonaniach kierownictwa Daimler AG. Używanie takich wyrażeń jak "oczekiwać", "oceniać", "liczyć na", "zamierzać" i "planować" na tych stronach internetowych ma na celu wskazywać wypowiedzi dotyczących przyszłości. Tego rodzaju wypowiedzi odzwierciedlają poglądy Daimler AG na temat przyszłych zdarzeń z chwili, gdy zostały sformułowane, i obarczone są pewnym ryzykiem i niepewnością. Wiele czynników może sprawić, iż rzeczywiste rezultaty mogą znacząco różnić się od podanych tu przewidywań. Do takich czynników należą – oprócz innych zmian w ogólnych warunkach ekonomii i handlu – także zmiany w kursach walut i w poziomie stóp procentowych, wprowadzenie na rynek produktów konkurencyjnych, niewystarczająca akceptacja nowych produktów i usług oraz zmiany w strategii przedsiębiorstwa. Daimler AG oświadcza, że nie ma zamiaru ani obowiązku aktualizować tych wypowiedzi dotyczących przyszłości.

Odpowiedzialność cywilna

Informacje i dane znajdujące się na tych stronach nie stanowią ani wyraźnie, ani w sposób dorozumiany żadnego zapewnienia ani gwarancji. Nie stanowią one w szczególności dorozumianej (milczącej) obietnicy ani gwarancji dotyczącej właściwości, przydatności do handlu, przydatności do określonych celów lub nienaruszenia ustaw i patentów. Na naszych stronach internetowych znajdziesz również linki do innych stron internetowych. Pragniemy zwrócić uwagę na to, iż nie mamy żadnego wpływu na ukształtowanie ani zawartość stron, które odwiedzasz poprzez te linki. Dlatego też nie odpowiadamy za aktualność, poprawność, kompletność ani jakość zamieszczonych tam informacji. Z tego powodu niniejszym dystansujemy się wobec wszelkiej zawartości tych stron internetowych. Niniejsze oświadczenie obowiązuje w odniesieniu do wszystkich umieszczonych na naszych stronach internetowych linków do zewnętrznych stron internetowych i ich zawartości.

Informacje na temat internetowego rozstrzygania sporów

Komisja Europejska stworzyła specjalną platformę dla internetowego rozstrzygania sporów (tzw. „platformę ODR”). Platforma ta stanowi miejsce pozasądowego rozstrzygania sporów z tytułu zobowiązań wynikających z zawieranych w Internecie umów kupna-sprzedaży. Platforma ODR jest dostępna pod poniższym adresem:

http://ec.europa.eu/consumers/odr

Postępowanie ze zużytym pojazdem

Ustawę o pojazdach wycofanych z eksploatacji stosuje się odpowiednio, zgodnie z przepisami wewnątrzkrajowymi. Daimler AG już od wielu lat spełnia wymagania prawne dotyczące konstrukcji zdolnych do recyklingu i utylizacji. Zwrotu starego pojazdu możesz dokonać w jednym z punktów przyjmowania i zakładów demontażowych, które zutylizują go zgodnie z zasadami ochrony środowiska. Metody utylizacji pojazdów i ich elementów są ciągle doskonalone. Także w przyszłości Daimler AG będzie terminowo wypełniać podwyższane normy recyklingowe.