Leverandør/personvern

Tilbyder/leverandør i Norge - produktsider

Juridiske merknader

Personvern

Informasjonskapsler

Forbruk og utslipp

Ansvarlig for innhold og produktinformasjon på denne nettsiden er:

Bertel O. Steen AS
Postboks 52
N-1471 Lørenskog
--
Besøksadresse:
Solheimveien 7
1473 Lørenskog

Telefon: +47 67 92 60 00

Foretaksnummer: NO916218753 Foretaksregisteret

Styret i Bertel O. Steen AS består av følgende medlemmer:

Sverre Leiro (styreleder)

Carl E. Steen (styremedlem)

Thorvald Steen (styremedlem)

Egil Stenshagen (styremedlem)

Line Aarnes (styremedlem)

Ole Stefan Nedenes (styremedlem, ansattrepresentant)

Leif Magne Tjelta (styremedlem, ansattrepresentant)

Leif Erik Vik (styremedlem, ansattrepresentant)

*

For smart control tjenestene og for smart connected Portal:

Mercedes-Benz AG
Mercedesstraße 120
70372 Stuttgart
phone: 00800 2 77 77 777
email: cs.deu.smart@cac.smart.com

entry in the commercial register at Stuttgart County Court no.: HRB 762873, VAT no.: DE 321281763, represented by the management: Ola Källenius (Chairman), Jörg Burzer, Renata Jungo Brüngger, Sajjad Khan, Sabine Kohleisen, Frank Lindenberg, Markus Schäfer, Britta Seeger; Chairman of the Supervisory Board: Manfred Bischoff


Opphavsrett

Copyright 2019 Daimler AG. Med enerett. Tekster, bilder, grafikk, lyd-, video- og animasjonsfiler og måten de er arrangert på, er beskyttet av opphavsrett og annen lovgivning til vern om immateriell eiendom. De kan ikke kopieres for kommersielle formål eller for å videreformidles, og heller ikke forandres og brukes på andre internettsider. Noen internettsider fra Daimler AG inneholder også materiale som er underlagt opphavsretten til dem som har stilt materialet til disposisjon.

 

Produkter og priser

Etter at redaksjonen er avsluttet for enkeltsider, kan produktene og ytelsene ha blitt endret. Vi tar forbehold om konstruksjons- og designmessige endringer, fargeavvik samt endringer i leverings- og ytelsesomfanget fra produsentens side innenfor leveringstiden, i den grad endringene eller avvikene er akseptable for kunden og Daimler AGs interesser er ivaretatt. Illustrasjonene kan også vise tilbehør, tilleggsutstyr eller annet omfang som ikke hører til standard leverings- eller ytelsesomfang. Av trykktekniske årsaker kan fargene avvike. Enkeltsider kan omhandle modeller og ytelser som ikke tilbys i enkelte land. Utsagn om juridiske, rettslige og skattemessige forhold og virkninger gjelder bare for Forbundsrepublikken Tyskland. Med mindre annet fremgår av salgs- og leveringsbetingelsene, gjelder prisene som er i kraft på leveringsdatoen. For våre avtalepartnere er prisene å forstå som uforpliktende prisanbefalinger. Spør derfor etter siste status hos et smart Center eller en forhandler

 

Varemerker

Med mindre annet er angitt, er alle merker som er nevnt på internettsidene til Daimler AG, rettslig beskyttede varemerker for Daimler AG. Dette gjelder særlig modellnavn og alle logoer og emblemer tilhørende foretaket.

 

Lisensrettigheter

Daimler AG ønsker å tilby deg et innovativt og informativt internettprogram. Vi håper derfor at du gleder deg like mye over vår kreative design som vi. Vi ber likevel om forståelse for at Daimler AG må beskytte sine immaterielle eiendeler, inklusive patenter, varemerker og opphavsrettigheter, og at disse internettsidene ikke kan medføre noen lisensrett til Daimler AG sin immaterielle eiendom.

 

Om fremtidsrettede utsagn

Internettsider, Investor Relations Releases, års- og halvårsberetninger, utsikter, presentasjoner, audio- og videooverføringer av arrangementer (direkte eller i opptak) og andre dokumenter på denne nettsiden inneholder blant annet fremtidsrettede utsagn om antatte utviklingstrekk som beror på ledelsens nåværende vurderinger. Ord som "forutse", "anta", "tro", "vurdere", "forvente", "ha til hensikt", "kan", "planlegge", "projisere", "bør" og lignende begreper kjennetegner slike fremtidsrettede utsagn. Slike utsagn er gjenstand for en viss risiko og usikkerhet. Noen eksempler på dette er en nedgangskonjunktur i Europa eller Nord-Amerika, forandringer i valutakurser, rentesatser og råstoffpriser, innføring av produkter fra konkurrenter, høyere salgsmotivasjon, vellykket gjennomføring av den nye forretningsmodellen for smart, leveringsavbrudd for produksjonsmaterialer på grunn av materialknapphet, streiker i arbeidsstokken eller leverandørinsolvens, samt nedgang i utsalgsprisene for bruktbiler. Skulle en av disse usikkerhetsfaktorene eller andre utforutsebare faktorer (noen av dem er beskrevet i den aktuelle årsberetningen fra Daimler under overskriften "Risikorapport" og under overskriften "Risk Factors" i den aktuelle årsrapporten fra Daimler i Formular 20-F, som er levert inn hos det amerikanske verdipapirbørstilsynet) slå til, eller skulle antakelsene som ligger til grunn for utsagnene, vise seg å være uriktige, kan de faktiske resultatene avvike vesentlig fra resultatene som er nevnt, eller som implisitt kommer til uttrykk i disse utsagnene. Vi hverken akter eller forplikter oss til å oppdatere fremtidsrettede utsagn fortløpende, da disse utelukkende bygger på omstendighetene den dagen de blir offentliggjort.

 

Ansvar

Opplysningene og angivelsene på disse sidene utgjør ingen forsikring eller garanti, hverken uttrykkelig eller stilltiende. Særskilt utgjør de intet stilltiende tilsagn eller garanti vedrørende beskaffenhet, salgbarhet, egnethet for bestemte formål eller forvissning om ikkeovertredelse av lover og patenter. På våre internettsider finner du også lenker til andre sider på nettet. Vi vil gjerne påpeke at vi ikke har noen innflytelse på utformingen og innholdet på sidene som det er lenket til. Derfor kan vi heller ikke garantere at opplysningene som tilbys der, er aktuelle, korrekte, fullstendige eller av god kvalitet. På bakgrunn av dette distanserer vi oss herved fra alt innhold på disse internettsidene. Denne erklæringen gjelder for alle lenker til eksterne sider og deres innhold som foreligger på våre internettsider.

 

Informasjon om nettbasert tvisteløsning

EU-kommisjonen har opprettet en internettplattform for løsning av konflikter (den såkalte OS-plattformen). OS-plattformen fungerer som behandlingssted for tvistemekling utenfor rettsapparatet og skal behandle kontraktsmessige forpliktelser i forbindelse med netthandel. Du når ODR-plattformen under følgende lenke:

http://ec.europa.eu/consumers/odr

Merknad iht. § 36 i den tyske forbrukertvistloven (VSBG)

Daimler AG vil ikke delta i en tvistemekling ved et klageorgan for forbrukertvister i henhold til den tyske forbrukertvistloven (VSBG), og er heller ikke forpliktet til dette.

 

 

 

Kontaktpunkt for smart-kunder ifbm personvern-regelverket (GDPR) er:  

Bertel O. Steen AS
Solheimveien 7
Postboks 52
N-1471 Lørenskog

E-post: 

personvern(a)bos.no

--

Behandlingsansvarlig i henhold til personvernforordningen (GDPR) for smart control tjenestene og for smart connected Portal:

Følgende selskap er personvernrettslig ansvarlig for komponentene til disse nettsidene, kjøretøytjenestene til smart control samt basisfunksjonene til disse (som f.eks. login, profil, innstillinger, kjøretøy og bruksvilkår):

Mercedes-Benz AG

Mercedesstrasse 120

D-70372 Stuttgart

Telefon: +49 711 17 - 0

E-post: dialog.mb@daimler.com

--

Daimler AG er behandlingsansvarlig for personopplysninger som registreres og behandles ved besøk på denne nettsiden. Personvernerklæring under er fra Daimler AG til norske smart-kunder, med informasjon om behandling av personopplysninger.

Daimler AG ("Vi")

HPC E600

D-70546 Stuttgart

GERMANY

E-mail: data.protection@daimler.com

 

 1. Personvern

Vi er glad for at du besøker våre nettsider og din interesse for våre tilbud. Beskyttelse av dine personopplysninger er viktig for oss. I denne personvernerklæringen forklarer vi hvordan vi innhenter dine personopplysninger, hva vi gjør med de, for hvilke formål og på hvilket juridisk grunnlag dette skjer, og hvilke rettigheter og krav som er forbundet med deg som registrert. I tillegg henviser vi til Daimler AGs policy for personvern:

Daimler personverndirektiv

Våre personverninstruksjoner for bruk av våre nettsider og personverndirektivet til Daimler AG gjelder ikke for dine aktiviteter på nettsidene til sosiale nettverk eller andre tilbydere, som du kan komme til via lenker på våre nettsider. Vennligst gjør deg kjent med personvernbestemmelsene til disse tilbyderne på deres nettsider.

Dersom sosiale medier benyttes som informasjonskanal vil disse mediene være selvstendig behandlingsansvarlig for den eventuelle videre behandling av personopplysningene som disse mediene gjør i tillegg til det som Daimler eller Bertel O. Steen selv står for.

 

 1. Innhenting og bearbeiding av dine personlige data

a. Når du besøker våre nettsider, lagrer vi bestemte opplysninger om nettleseren og operativsystemet du bruker, dato og klokkeslett for besøket, tilgangsstatusen (f.eks. om du kunne kalle opp en nettside eller mottok en feilmelding), bruk av funksjonene til nettsiden, søkebegrepene du eventuelt har lagt inn, hvor ofte du kaller opp de enkelte nettsidene, betegnelsen til oppkalte filer, den overførte datamengden, nettsiden hvorfra du kom til våre nettsider, og nettsiden som de besøker ut fra våre nettsider, det vil si når du klikker på linker på våre nettsider eller ved å legge inn et domene direkte i innleggingsfeltet på den samme fanen (ev. det samme vinduet) i din nettleser, som du har åpnet våre nettsider i. I tillegg lagrer vi - av sikkerhetsårsaker, spesielt for forebygging av og registrering av angrep på våre nettsider eller forsøk på svindel, i en varighet på syv dager - din IP-adresse og navn på din internett-leverandør.

b. Andre personlige data lagrer vi kun hvis du gir oss disse dataene f.eks. i forbindelse med en registrering, et kontaktformular, et spørreskjema, en konkurranse eller for gjennomføring av en avtale, og også i disse tilfellene kun i den grad dette er lovlig på grunn av din tildelte godkjenning eller i henhold til gjeldende juridiske forskrifter (ytterligere informasjon om dette finner du under i avsnittet "Juridiske grunnlag for bearbeidingen").

c. Du er verken juridisk eller avtalemessig forpliktet til å overlevere dine persondata. Det er likevel mulig at bestemte funksjoner til våre nettsider avhenger av overlevering av persondata. Hvis du ikke overleverer persondata i disse tilfellene, kan dette føre til at funksjonen ikke er tilgjengelig eller kun i begrenset grad er tilgjengelig.

 

 1. Bruksformål

a. Persondata som er innhentet ved et besøk på våre nettsider, bruker vi for å kunne drive disse mest mulig komfortabelt og for å beskytte våre IT-systemer mot angrep og andre kriminelle handlinger.

b. Hvis du gir oss ytterligere persondata, f.eks. i forbindelse med en registrering, et kontaktskjema, en undersøkelse, en konkurranse eller for gjennomføring av en avtale, bruker vi disse dataene til de nevnte formål, med formålet kundestyring og - om nødvendig - med formålet å behandle og avgjøre eventuelle forretningstransaksjoner i den grad det kreves.

 

 1. Overføring av personopplysninger til tredjepart; Social Plug-ins; Bruk av tjenesteleverandører

a. Våre nettsider kan inneholde tilbud fra tredjepart. Hvis du klikker på et slikt tilbud, overfører vi i tilstrekkelig omfang data til den aktuelle tilbyderen (f.eks. angivelse av at du har funnet dette tilbudet hos oss og ev. ytterligere informasjon, som du i denne forbindelse allerede har angitt på våre nettsider).

b. Når vi på våre nettsider bruker såkalte "Social Plug-ins" til sosiale nettverk som Facebook, Twitter og Google+, knytter vi til oss disse på følgende måter:

Når du besøker våre nettsider, er de Social Plug-ins deaktivert, dvs. det skjer ikke noen overføring av noe som helst data til driverne av disse nettverkene. Hvis du vil bruke ett av nettverkene, klikk på den aktuelle Social Plug-in, for å opprette en direkte forbindelse med serveren til det aktuelle nettverket.

Hvis du har en brukerkonto i nettverket, og du er pålogget denne når en Social Plug-in blir aktivert, kan nettverket tilordne ditt besøk til våre nettsider til din brukerkonto.

Hvis du vil unngå dette, logg deg av nettverket før aktivering av Social Plug-ins. Besøk av andre Daimler-nettsider kan ikke tilordnes et sosialt nettverk, før du også der har aktivert en tilgjengelig Social Plug-in.

Når du aktiverer en Social Plug-in overfører nettverket innholdet som dermed blir tilgjengelig direkte til din nettleser, som er koblet til våre nettsider. I denne situasjonen kan det også skje dataoverføringer, som initieres og styres fra de aktuelle sosiale nettverkene. For din forbindelse til et sosialt nettverk, finner det sted dataoverføringer mellom nettverket og ditt system, og for dine interaksjoner på denne plattformen gjelder utelukkende personvernbestemmelsene for det enkelte nettverket.

Social Plug-in forblir aktiv til du deaktiverer den eller sletter dine informasjonskapsler.

Policy for informasjonskapsler (cookies)

c. Når du klikker på en lenke med et tilbud eller aktiverer en «Social Plug-in», kan en overføring av personopplysninger settes i gang, også til land utenfor EU/EØS-området. Det er kun EU/EØS som er underlagt regelverket for personvern gjennom personvernforordningen (GDPR). Tenk på dette før du klikker på en lenke eller aktiverer «Social Plug-ins» og dermed utløser overføring av personopplysninger.  

d. For drift, optimalisering og validering av våre nettsteder, bruker vi også kvalifiserte tjenesteleverandører (IT tjenesteleverandører og markedsføringsbyråer). Personopplysninger overføres til tjenesteleverandørene -bare i den grad dette er nødvendig for levering og bruk av nettstedet og dets funksjoner eller hvis du har gitt ditt samtykke (se punkt 8). Dermed kan data sendes til mottakere utenfor EU/EØS-området. Vennligst se punkt 12 for mer informasjon.

 

 1. Evaluering brukertrender, vår bruk av analyse-verktøy

5.1 Generelt

Vi ønsker å tilpasse innholdet av våre nettsider til dine interesser, og på den måten forbedre tilbudet til deg. For å registrere bruksønsker og spesielt populære områder til nettsidene, bruker vi sporingsteknologi og analyse-verktøyene: Google Analytics, Adobe Analytics.  

For å skreddersy vår nettbaserte markedsføring (f.eks. bannerannonsering) til dine bruksbaserte interesser, bruker vi følgende såkalte (re)targetingsteknologier: Adobe Target, Flashtalking fra Simplicity Marketing Limited, Google Search Ad, Google Display & Video 360, Salesforce Data Management PlatformDine interesser analyseres og interesse-trender brukes når du besøker andre nettsteder som samarbeider med tilbydere av (re-)targetingsteknologier for å kunne informere deg så langt som mulig, knyttet til dine interesser.  

Ved hjelp av teknologiene ovenfor registreres interessen for våre produkter og tjenester via informasjonskapsler på våre nettsider og (ved retargeting) på tredjeparts nettsteder. I denne sammenhengen blir det brukt informasjonskapsel-Ider. Vi tilknytter ikke navn, adresse eller lignende informasjon, selv om vi kjenner den informasjonen (f.eks. fra en eksisterende kontrakt), med mindre du har samtykket.  

Ytterligere informasjon fra de respektive leverandørene om de ovennevnte teknologiene og tilhørende behandling av personopplysninger kan fås via følgende lenker:  

Adobe: https://www.adobe.com/no/privacy.html

Google: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Simplicity Marketing Limited:https://www.flashtalking.com/privacypolicy/

Av juridiske grunner skjer bruken av sporings- og (re)targetingsteknologi delvis bare med ditt eksplisitte samtykke (såkalt Opt-In - vennligst se punkt 5.2).

I andre tilfeller kan du etter eget ønske motsette deg bruken av slik teknologi (såkalt Opt-Out - vennligst se punkt 5.3).


5.2 Bruk av Googles markedsføringsprodukter - Opt-In

Googles markedsføringsprodukter (f.eks. Search Ad, Display og Video 360) bruker vi bare med ditt eksplisitte samtykke, som du kan gi ved å klikke på "Samtykke"-knappen (= Opt-In) i informasjonsdelen om informasjonskapsler (cookies).

Vi lagrer ditt samtykke på enheten din i en informasjonskapsel, slik at du ikke blir bedt om samtykke igjen hver gang du besøker nettstedet vårt, samt av juridiske årsaker, sammen med IP-adressen din og tidsangivelsen på våre servere. Vi vil slette denne informasjonen eller begrense behandlingen hvis du tilbakekaller ditt samtykke eller senest seks måneder etter at du besøkte vår nettside sist.  

Skulle du forandre mening, kan du når som helst tilbakekalle samtykket ditt ved å klikke på følgende lenke (lenken er for tiden ikke aktiv pga teknisk feil – vi jobber med saken):  

Tilbakekall godkjenning av Google markedsføringsprodukter

Hvis du vil slette informasjonskapslene for Googles markedsføringsprodukter som er stilt inn med ditt samtykke under ditt besøk på våre nettsteder, kan du gå til Googles nettsteder. På tidspunktet da denne personvernerklæringen ble opprettet, var det mulig å bruke følgende lenke:  

https://adssettings.google.no/anonymous


5.3 Bruk av andre leverandørers teknologi - Opt-Out  

Hvis du ikke vil at informasjon om ditt besøk på våre nettsider skal samles inn og analyseres ved hjelp av nevnte sporings- og (re)targetingsteknologier, kan du til enhver tid for fremtiden motsette deg dette ("Opt-Out").

Vi vil da sette inn ditt valg som en «Opt-out-cookie» i din nettleser. Denne informasjonskapselen (cookie) brukes kun for å registrere at du har valgt å blokkere analyse. Husk, en «Opt-out-cookie» virker teknisk sett, kun i nettleseren hvor den ble aktivert. Hvis du sletter informasjonskapsler eller bruker en annen nettleser eller en ny enhet, velg «opt-out» igjen.

Nedenfor finner du det respektive opt-out-alternativet for de enkelte teknologiene:

Adobe Analytics & Adobe Target: https://www.adobe.com/no

Flashtalking: https://www.flashtalking.com/optout/

Du kan administrere og deaktivere bruk av informasjonskapsler og interesserelatert informasjon via tredjepartsleverandører på følgende nettside:

http://www.youronlinechoices.com/nor/dine-valg


5.4 Dataoverføring til såkalte tredjeland

Når du bruker sporing og (re) målrettingsteknologi, kan data overføres til mottakere utenfor EØS-området. Se punkt 12 nedenfor.

 

 1. Sikkerhet

Vi bruker tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak, for å beskytte personopplysningene som forvaltes av oss mot manipulering, tap, skader og mot tilgang fra uvedkommende. Vi forbedrer våre sikkerhetstiltak fortløpende og i henhold til den teknologiske utviklingen.

 

 1. Juridisk grunnlag for bearbeidingen

a. I den grad du har gitt oss tillatelse for å bearbeide dine personopplysninger, er det juridiske grunnlaget for bearbeiding (Personvernforordningens artikkel 6, første ledd, bokstav a.)

b. For behandling av personopplysninger med det formål å inngå eller oppfylle en avtale, er det juridiske grunnlaget gitt i personvernforordningens artikkel 6, første ledd, bokstav b.

c. I den grad behandling av dine personopplysninger er nødvendig for å oppfylle våre juridiske forpliktelser (f.eks. lagring av personopplysninger), har vi rett til det i henhold til personvernforordningens artikkel 6, første ledd, bokstav c.

d. Ut over dette behandler vi personopplysninger for å registrere berettiget interesse og berettiget interesse til tredjepart etter personvernforordningens artikkel 6, første ledd, bokstav f.
Opprettholdelse av våre IT-systemers funksjonalitet, (direkte) markedsføring av egne og tredjepartsprodukter og tjenester og den juridisk nødvendige dokumentasjon av forretningsforbindelser er slike legitime interessert. Når det gjelder den nødvendige interessebalansen, tar vi særlig hensyn til typen personopplysninger, formålet med behandlingen, omstendighetene for behandlingen og fokus på konfidensialitet knyttet til dine personopplysninger.

 

 1. Sletting av dine persondata

Din IP-adresse og navnet på din internett-leverandøren, som vi lagrer av sikkerhetshensyn, slettes etter syv dager. Ellers sletter vi dine personopplysninger med en gang formålet, som vi har innhentet og bearbeidet opplysningene for, bortfaller. Etter dette tidspunktet vil lagring kun skje i den grad det kreves i henhold til lover, forskrifter eller andre lovbestemmelser som vi er underlagt, i EU eller i henhold til lover i tredjeland, der det er tilstrekkelig grad av personvern og informasjonsikkerhet. I den grad en sletting i enkeltsaker ikke er mulig, er de aktuelle personopplysningene merket med det formål å begrense fremtidige behandling.

 

 1. Den registrertes rettigheter

a. Som registrert, har du rett til informasjon (Personvernforordningens artikkel 15), varsling, (personvernforordningens artikkel 16), sletting av opplysninger (personvernforordningens artikkel 17), begrensning av behandling (personvernforordningens artikkel 18 og rett til dataportabilitet (personvernforordningens artikkel 20). 

b. Har du gitt oss samtykke til å behandle dine personopplysninger, har du rett til å trekke samtykket, til enhver tid. Den juridiske begrunnelsen for å behandle dine personopplysninger, blir ikke påvirket om du trekker ditt samtykke. Videre behandling av dine personopplysninger vil følge berettiget interesse (mer informasjon i avsnittet om Juridisk grunnlag for behandling).

c. Trekke samtykke

Du har til enhver tid rett til å trekke, av grunner gitt fra din spesielle situasjon, samtykket til behandling av personopplysninger, med bakgrunn i personvernforordningens artikkel 6, avsnitt 1, bokstav e (behandling i offentlig interesse) eller personvernforordningens artikkel 6, avsnitt 1, bokstav f (behandling på grunnlag av motstridende interesser). Trekker du ditt samtykke med bakgrunn i nevnte lovverk, vil vi kun behandle dine personopplysninger hvis vi kan framlegge tvingende nødvendige grunner for dette, som veier mer enn dine interesser, rettigheter og friheter, eller behandlingen er for å gjøre gjeldende, utøve eller forsvare juridiske krav.

d. Kontaktpunkt for smart-kunder ifbm personvern-regelverket (GDPR) er personvern(a)bos.no

e. Hvis du mener at behandlingen av dine personopplysninger bryter med personvernforordningen, har du rett til å klage til Datatilsynet (personvernforordningens artikkel 77).

 

 1. Nyhetsbrev

Hvis du abonnerer på nyhetsbrev fra våre nettsider, vil registrerte personopplysninger kun bli brukt tilknyttet utsending av nyhetsbrev, hvis du ikke samtykker til ytterligere behandling. Du kan stoppe et nyhetsbrev-abonnement når som helst, via «stopp-abonnement-valget» som følger med hver nyhetsutsendelse.

 

 1. Sentral tilgangsservice til Daimler AG

Via Daimler AG sin sentraliserte tilgangstjeneste, kan du registrere deg for tilgang på alle nettsider og applikasjoner tilknyttet Daimler-konsernet og dine behov, tilknyttet tilgjengelige tjenester. For brukervilkårene tilknyttet den sentraliserte tjenesten, gjelder egne personverninstrukser. Du får tilgang til disse personverninstruksene på de respektive registreringssidene, på nettsteder og via applikasjoner.

 

 1. Overføring av personopplysninger til mottakere utenfor EU/EØS-området

Når tredjeparts tjenestetilbydere benyttes (se seksjon 4 d), analyseverktøy og targeting/retargeting-teknologi (se seksjon 6) kan personopplysninger sendes til land utenfor EU/EØS-området, spesielt til USA og India. 

Følgende land har samme grad av lovbestemt beskyttelse av personopplysninger som EU/EØS-området: Androrra, Isle of Man, Argentina, Canada (til en viss grad), Færøyene, Guernsey, Israel, Japan, Jersey, New Zealand, Sveits og Uruguay. Vi har enighet med andre land som mottar personopplysninger om å følge EU/EØS-standarder (personvernforordningen/GDPR) eller «Swiss-U.S. Privacy Shield-standards» via egne kontraktklausuler. Dette for å sikre en god nok og mest mulig enhetlig etterlevelse av regelverket. Hvis du ønsker mer informasjon, ikke nøl med å kontakte oss (se seksjon 9 d.)

 

 1. Informasjonskapsler

Opplysninger tilknyttet informasjonskapsler (cookies) som brukes av oss, og deres funksjon, finner du i vedlagt lenke.  

Instruksjoner om informasjonskapsler

 

November 2019

Merknader om bruk av informasjonskapsler samt analyse av bruksdata og bruk av analyseverktøy

Vi, Bertel O. Steen AS, Postboks 52, 1471 Lørenskog, Norge eller Mercedes-Benz AG, Mercedesstrasse 120, 70372 Stuttgart, Tyskland, benytter seg av informasjonskapsler og liknende programvareverktøy, slik som Web/DOM Storage eller Local Shared Objects (såk. „flash-informasjonskapsler“) (sammen kalt „informasjonskapsler“). Ytterligere informasjon om funksjon, bruk og formål med informasjonskapsler finner du nedenfor. Tilleggsinformasjon om håndtering av personopplysninger, inkl. i informasjonskapsler, finnes i vår personvernerklæring (særlig i avsnitt 3, 4 og 5).  

Personverninstruksjoner


 1. Informasjonskapslenes funksjon og bruk

a. Informasjonskapsler er små filer, som legges inn på din datamaskin, bærebare datamaskin eller mobile enhet av en nettside som du besøker. Av dette kan vi for eksempel se om det er en forbindelse mellom enheten din og våre nettsider, ta hensyn til ønsket språk eller andre innstillinger, samt levere spesifikke funksjoner (f.eks. nettbutikk, bilkonfigurator) eller gjenkjenne dine interesser basert på bruken din. Informasjonskapsler kan også inneholde personlig informasjon.

b. Ved å bruke våre nettsider, godtar du bruk av informasjonskapsler, bortsett fra informasjonskapsler for Googles markedsføringsprodukter.. Informasjonskapsler for Googles markedsføringsprodukter (som for eksempel Google Search Ads, Google Display og Video 360) brukes bare med ditt eksplisitte samtykke.  
Du kan også besøke våre nettsider uten å måtte gi samtykke til bruk av informasjonskapsler. Dvs. Du kan avvise bruken og til enhver tid slette informasjonskapsler, ved å foreta aktuelle innstillinger på din enhet. Dette gjøres som følger:
i. De fleste nettlesere er forhåndsinnstilte for å godta informasjonskapsler automatisk; du kan imidlertid vanligvis endre denne innstillingen. Eksisterende informasjonskapsler kan til enhver tid slettes. Du kan finne ut hvordan dette virker i nettleseren eller enheten du bruker i produsentens anvisning.
ii. Innhold fra Web/DOM Storage kan du slette når som helst. Du kan finne ut hvordan dette virker i nettleseren eller enheten du bruker i produsentens anvisning.
iii. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du deaktiverer og sletter lokale delte objekter, kan du sjekke ut følgende lenke:  
Informasjon ang. Local Shared Objects
iv. I likhet med bruk av informasjonskapsler er også avvisning eller sletting av disse knyttet til den enheten som brukes, og i tillegg til den aktuelle nettleseren som brukes. Du må derfor avvise eller slette informasjonskapslene for alle dine enheter, og ved bruk av flere nettlesere, for hver nettleser separat.

c. Hvis du bestemmer deg for å ikke bruke informasjonskapsler eller sletter dem, kan det være at ikke alle funksjoner på våre nettsider vil fungere eller at enkeltfunksjoner vil være begrenset.

d. Vi deler informasjonskapsler inn i følgende kategorier:
i. Ubetinget nødvendige informasjonskapsler (type 1)
Disse informasjonskapslene er helt nødvendige for funksjonen til nettsidene. Uten disse informasjonskapslene kan vi f.eks. ikke tilby tjenester som kjøretøykonfigurator.
ii. Funksjons-informasjonskapsler (type 2)
Disse informasjonskapslene letter betjeningen og forbedrer funksjonene til nettsidene. Vi lagrer f.eks. dine språkinnstillinger i funksjons-informasjonskapsler.
iii. Ytelses-informasjonskapsler (type 3)
Disse informasjonskapslene samler informasjon om hvordan du bruker våre nettsider. Dette vil gjøre det mulig for oss å identifisere hvilke deler av nettstedet vårt som er mer populære enn andre, og på denne måten forbedre tilbudet for deg (såkalt. sporing). Nærmere informasjon ang. dette får du under punkt 5 i vår erklæring ang. datavern.
iv. Informasjonskapsler fra tredjepart (type 4)
Disse informasjonskapslene stiller inn tredjeparters f.eks. sosiale nettverk som Facebook, Twitter og Google+, med innhold du kan integrere via "sosiale plugin-moduler" som tilbys på våre nettsteder, samt leverandører av (re)targeting-teknologier som gjør at vi kan skreddersy vår markedsføring på nett mer spesifikt i tråd med dine behov og interesser. Nærmere informasjon ang. dette får du under punkt 4 og 5 i vår erklæring ang. datavern.

Personverninstruksjoner

 

På vårt nettsted benytter vi følgende informasjonskapsler:

NavnBeskrivelseType
amcv_*Lagrer unike besøkende-ID-er som brukes av Experience Cloud-løsninger.3
sgvocsrefLagrer kampanjeparameteren csref for å unngå dobbelttellinger – under besøket på nettstedet.3
sgvopidLagrer kampanjeparameteren pid for å unngå dobbelttellinger – under besøket på nettstedet.3
sgvov*Lagrer diverse parametere/verdier som brukes i sporingen for å unngå dobbelttellinger – under besøket på nettstedet.3
sgvoc*Lagrer diverse parametere/verdier som brukes i sporingen for å unngå dobbelttellinger – under besøket på nettstedet.3
sgapvv*Lagrer diverse parametere/verdier som brukes i sporingen for å opprettholde denne verdien – under besøket på nettstedet.3
sgapvc*Lagrer diverse parametere/verdier som brukes i sporingen for å opprettholde denne verdien – under besøket på nettstedet.3
sgapvcsrefLagrer csref-parameteren for å opprettholde denne verdien – under besøket på nettstedet.3
s_gpv*Lagrer diverse parametere/verdier som brukes i sporingen for å opprettholde denne verdien – under besøket på nettstedet.3
s_visitLagrer en verdi for å angi start på brukerens besøk.3
s_getNewRepeatLagrer en verdi for å angi om brukeren har besøkt nettstedet før eller ikke.3
s_ccDenne informasjonskapselen settes inn og leses av JavaScript-kode for å bestemme om informasjonskapsler er aktivert (simpelthen satt til "True")3
s_sqDenne informasjonskapselen settes inn og leses av JavaScript-koden når funksjonene ClickMap og Activity Map er aktivert; den inneholder informasjon om den forrige lenken brukeren klikket på3
s_viKlokkeslett-/datostempel for unik besøkende-ID3
s_fidTilbakefall klokkeslett-/datostempel for unik besøkende-ID3
omniture_optoutDisse informasjonskapslene lagrer informasjon om det er tillatt å analysere den besøkendes brukeratferd.4
mboxDenne informasjonskapselen fra Adobe Target samler inn informasjon om din atferd på nettstedet. Dataene brukes til å optimalisere nettstedet og tilby deg et mest mulig relevant innhold på nettstedet2
flashtalkingad1Denne informasjonskapselen formidler informasjon om hvordan sluttbrukeren bruker nettstedet og eventuell reklame som sluttbrukeren kan ha sett før besøket på nevnte nettsted.3

 

Per: August 2019

 

 

 

 

 

WLTP

Den nye metoden for forbruks- og avgasstesting, WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure), sørger for mer transparens og erstatter suksessivt NEDC (New Euorpean Driving Cycle). WLTP blir obligatorisk for alle EU-medlemsland – andre land søker å innføre metoden på et senere tidspunkt. 

 

Erklæring om WLTP og NEDC

Fra 1. september 2017 ble det med WLTP innført en ny metode for forbruks- og avgasstesting, som skal gi testresultater som er mer orientert mot reell kjøreatferd enn den tidligere metoden NEDC. Alle nyutviklede kjøretøy eller kjøretøy utstyrt med nye aggregater, har blitt sertifisert etter WLTP siden september 2017. Fra september 2018 gjelder WLTP-reglementet for alle andre nyregistrerte kjøretøy. I tråd med har smart sertifisert personbilporteføljen etter WLTP fra august 2018. I overgangsperioden ble kjøretøy WLTP- og NEDC-sertifisering parallelt. Videre vil det finnes en NEDC-forbruksverdi avledet fra randbetingelsene til WLTP, og denne verdien blir høyere. Den vil forekomme i salgsdokumenter frem til 2020.

Sammenligning av WLTP og NEDC

 WLTPNEDC
Starttemperaturkaldkald
Syklustid1800 s 1180 s 
Stillstandstid242 s 267 s 
Stoppandel13,4 % 22,6 % 
Strekning23 262 m 10 931 m 
Toppfart 131,3 km/t 120 km/t 
Gjennomsnittshastighet 46,5 km/t 33,35 km/t 
Tilleggsutstyr til den enkelte modell tas hensyn til for vekt, aerodynamikk, rullemotstand, el-systembehov; uten klimaanlegg 

tas ikke hensyn til utenom dekk;  

uten klimaanlegg 

Temperatur23 °C 

25 +/- 5 °C

 

Hva innebærer det for meg som kunde?

Innføringen av WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure) sørger for transparens med hensyn til drivstofforbruket. Kundene har fordel av WLTP fordi den gir en mer realistisk målestokk for forbruks- og utslippsverdiene for forskjellige bilmodeller. De endrede randbetingelser vil riktig nok føre til at CO2- og forbruksverdiene blir annerledes: Av prosessmessige årsaker har et teknisk identisk kjøretøy høyere numeriske CO2- og forbruksverdier i WLTP enn i NEDC. Dette skyldes f.eks. at det tas hensyn til tilleggsutstyr og skjerpede randbetingelser i den nye syklusen.

WLTP gir eksakte verdier.

Ettersom det i WLTP tas hensyn til de enkelte kjøretøyenes utstyr, er verdiene mer nøyaktige enn i NEDC, nærmest kjøretøyspesifikt. Dette endrer ingenting for det tidligere forbruket i hverdagen.
Fra september 2017 ble det innført en ny metode for forbruks- og avgasstesting i bilindustrien, alle nysertifiserte kjøretøytyper testes i henhold til WLTP. Parallelt beregnes fortsatt NEDC-forbruksverdien og den fremstår som eneste gyldige forbruksverdi i reklamedokumenter. 
Fra september 2018 sertifiserer smart suksessivt porteføljen i henhold til WLTP. Fra dette tidspunktet forventes det at de nye WLTP-verdiene angis i alle salgsdokumenter og andre publikasjoner. Utgående modeller presenteres med NEDC-forbruk.

Innføring av WLTP-syklusen.

WLTP har global harmonisering av testmetoden som mål. Den skal gi testresultater som gjenspeiler reell kjøreatferd bedre enn NEDC-metoden. Bruktbiler berøres ikke av denne omleggingen – de beholder fortsatt sine sertifiserte NEDC-verdier. Frem til minimum utgangen av 2020 beregnes både WLTP- og NEDC-verdier. Etter den aktuelle kjøretøysertifiseringen finnes disse parallelt i kjøretøyets dokumenter. Fra 2021 er de fastslåtte WLTP-måleverdiene de eneste forbruks- og utslippsverdiene for alle personbiler, såfremt det aktuelle EU-landet har tilpasset avgiftssystemet. Selve testfasene til WLTP betegnes med forkortelsen WLTC og er delt inn i tre klasser. Nesten alle personbiler testes i WLTC-klasse 3 (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Cycle), som gjelder for alle personbil med et vekt-effekt-forhold på mer enn 34 kW/t (46 hk/t egenvekt).

WLTP: Mer transparens.

Takket være WLTP har smart kunder tilgang på kjøretøyspesifikke forbruksverdier, som både er mer realistiske og transparente. Du kan fortsatt sammenligne produsenter og modeller, men det beregnede forbruket ligger nærmere hverdagen og tar hensyn til mer differensierte faktorer enn NEDC. smart støtter både en ny og mer realistiske laboratorietest og målinger på vei. Det gir smart kunder økt klarhet, transparens og sikkerhet. Med innføringen av WLTP og RDE (Real Driving Emissions) tas det et viktig skritt i denne retningen.

Hva innebærer det for kundene?

Heretter vil kundene kunne beregne CO2-verdien mer nøyaktig for sin bilmodell enn tidligere. For å bidra til klarhet og best mulig transparens vil smart følge fasene i WLTP-innføringen aktivt og informere forhandlere og kunder målrettet. Dette vil også innebære en ny måte å oppgi forbruk på: fra modellen med lavest energibehov til versjonen med høyest energibehov. Numerisk dekker dette alt fra "WLTP Low" (minimalt med tilleggsutstyr) til "WLTP High" (maksimalt med tilleggsutstyr).

Slik får du RDE-resultatene.

Få vite hvor mye bilen din slipper ut under reelle forhold.

Begrepet Real Driving Emissions (RDE) beskriver de reelle utslippene av avgasser fra biler, lastebiler og busser under hverdagsbruk. Tidligere ble avgassmålinger i forbindelse med typegodkjenning bare utført i prøveriggen. Etter at RDE (EU) 427/2016 trådte i kraft i mars 2016, skal utslipp også måles innenfor en definert ramme under reelle kjøreforhold. Sammen med RDE-grenseverdiene som man har måttet overholde under reelle kjøreforhold siden 2017, er dette et betydelig skritt mot en renere bilfremtid med færre skadelige stoffer.

RDE-resultatene for våre smart modeller, som både er innhentet av oss som produsent og av uavhengige, statlig godkjente tekniske tjenesteleverandører, kan du få ved å angi PEMS-testfamilien for din smart modell her (https://www.acea.be/publications/article/access-to-euro-6-rde-monitoring-data).

WLTP-måleresultatene for smart modeller.

SerieCO2-Utslipp min. (blandet kjøring)CO2-Utslipp maks. (blandet kjøring)Rekkevidde min.Rekkevidde maks.Strømforbruk min.Strømforbruk maks.
smart fortwo 52 kW131 g/km  [1] 142 g/km [1]    
smart fortwo 66 kW128 g/km [1]139 g/km [1]    
smart EQ fortwo0 g/km [1]0 g/km [1]111 km [1]133 km [1]16,1 kWh/100 km [1]25,0 kWh/100 km [1]
smart fortwo cabrio 52 kW135 g/km [1]145 g/km [1]    
smart fortwo cabrio 66 kW132 g/km [1]145 g/km [1]    
smart EQ fortwo cabrio0 g/km [1]0 g/km [1]111 km [1]130 km [1]16,5 kWh/100 km [1]25,2 kWh/100 km [1]
smart forfour 52 kW135 g/km [1]145 g/km [1]    
smart forfour 66 kW132 g/km [1]139 g/km [1]    
smart EQ forfour0 g/km [1]0 g/km [1]107 km [1]130 km [1]16,5 kWh/100 km [1]25,9 kWh/100 km [1]

 

Ofte stilte spørsmål.

 

Hva er WLTP?

Forkortelsen WLTP står for Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicle Test Procedure og er en testmetode som beregner forbruks- og avgassverdiene for et kjøretøy på en rullende landevei. WLTP ble innført trinnvis fra 1. september 2017 og erstatter den tidligere testmetoden NEDC.

Den dynamiske orienteringen gjør at WLTP ligger betydelig nærmere reell kjøreatferd enn før. WLTP utmerker seg med betydelig høyere akselerasjoner og en vesentlig mer dynamisk kjøreprofil. Toppfarten heves til 131 km/t mens gjennomsnittshastigheten øker til 47 km/t.

Kjøretiden forlenges med 10 minutter, andelen turer på motorvei registrert på den rullende landeveien blir høyere, samtidig som stillstandstidene blir kortere. Kjørestrekningen dobles til 23 kilometer.

Sjaltepunktene beregnes kjøretøy- og drivlinjespesifikt på forhånd. Alt tilleggsutstyr som har innvirkning på bilens dynamikk, rullemotstand eller mål, tas nå med i beregningen. Likeledes gir komfortfunksjonenes strømforbruk en høyere CO2-verdi. Bare klimaanlegget er unntatt i første fase av WLTP. Med WLTP skal det innføres en globalt forpliktende standard.

EU-landene går foran. Drivstofforbruk og utslipp av skadelige stoffer fra biler fra forskjellige produsenter kan nå sammenlignes med hverandre. Dessuten bidrar standardene til at myndighetene kan kontrollere at de lovfestede avgassgrenseverdiene – fra hydrokarbon (HC), karbonmonoksid (CO), nitrogenoksider (NOx) til partikler – overholdes.

Hva er WLTC?

Kjøresyklusene til WLTP heter WLTC – Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Cycle. I WLTP er det for forskjellige biltyper utviklet tre kjøresykluser som tar hensyn til effekt-vekt-forholdet. Den overveiende andelen personbiler registrert i EU som har et effekt-vekt-forhold på mer enn 34 kW/t (46 hk/t), plasseres i WLTC klasse 3. Testsyklusen for kjøretøy i klasse 3 består av fire deler – Low, Medium, High, Extra High. Disse simulerer kjøring i by og utenfor tettbebyggelse samt på hovedveier og motorveier.

Hva er NEDC?

NEDC (New European Driving Cycle) er gjeldende testsyklus for personbiler. For at kundene skulle få sammenlignbare og reproduserbare verdier uavhengig av produsent, trådte den første europeiske kjøresyklusen i kraft i 1970. 1992 ble den utvidet til også å gjelde utenfor byene. Gjennomsnittsfarten i NEDC er så lav som 34 km/t, og akselerasjonskravene og toppfarten på 120 km/t er også moderate. Syklussammensetningen tilsvarer ikke lenger dagens gjennomsnittlige fordeling på ulike strekningsandeler.

Hverken aerodynamikk og vekt eller energiforbruket til ekstrautstyr og komfortfunksjoner som klimaanlegg radio eller setevarme inngår i målingen. I tillegg er det teknologiske parametere som fremmer avvik.

For eksempel har start-stopp-teknologien innvirkning i NEDC, ettersom NEDC har en høy andel stillstandstider. For kjøretøy med manuell girkasse tas det ikke hensyn til kjøretøyspesifikke parametere ved beregningen av sjaltetidspunkter.

Dette kan føre til store forbruksavvik sammenlignet med faktisk kjøring. På grunn av stadige tekniske fremskritt er NEDC ikke lenger tidsmessig og har blitt utdatert.

Hva er RDE?

RDE står for Real Driving Emissions og er en veitest for å kontrollere utslippene av skadelige stoffer. Metoden beskriver utslippene fra biler under reelle kjøreforhold på veien. Tidligere ble avgassmålinger i forbindelse med typegodkjenning bare utført i prøveriggen. Fra og med mars 2016 skal utslipp også måles innenfor en definert ramme under reelle kjøreforhold. Med et PEMS-apparat (Portable Emissions Measurement System) måler man utslippene av nitrogenoksid (NOx) og karbonmonoksid (CO). Senere skal også partikkelutslippene kontrolleres. Det finnes ingen fastlagt testsyklus, det skal bare kjøres og måles i normal hverdagstrafikk i samsvar med gjeldende lover. Bilen kjøres i mellom 90 og 120 minutter på offentlig vei, likt fordelt på henholdsvis tettbygd strøk, landevei og motorvei. I tettbygd strøk skal det kjøres med en gjennomsnittsfart på mellom 15 og 30 km/t, på motorvei skal det kjøres i 90 og minst 110, men ikke fortere enn 145 km/t. Utetemperaturen må ligge mellom 0 og 30 °C og klimaanlegget skal være på.

Testkjøringen kan ikke foregå høyere enn 700 over havet og må ikke ha en høydeforskjell på mer enn 100 meter. Siden 2017 har utslippsgrenseverdien i Euro 6 måttet overholdes i RDE. Dette gjelder i første omgang for kjøretøytyper som skal sertifiseres fra 1. september 2017 og senest fra 1. september 2019 for alle kjøretøytyper.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] De angitte verdiene er bestemt i henhold til den foreskrevne målemetoden. Strømforbruk og rekkevidde er beregnet i samsvar med forordning 692/2008/EF. Strømforbruk og rekkevidde avhenger av bilens konfigurasjon. Ytterligere informasjon om det offisielle drivstofforbruket og de offisielle CO2-utslippene fra nye personbiler fremgår av håndboken om drivstofforbruk, CO₂-utslipp og strømforbruk for nye personbiler (Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen), som kan bestilles gratis ved alle utsalgssteder og Deutsche Automobil Treuhand GmbH (www.dat.de).