Juridiske merknader.

Opphavsrett

Copyright Daimler AG. Med enerett.  Alle tekster, bilder, grafikk, lyd-, video- og animasjonsfiler samt organiseringen av disse underligger lov om opphavsrett og andre lover til beskyttelse av immaterielle rettigheter. Disse objektene må ikke kopieres for kommersielle formål eller distribusjon, og de må heller ikke modifiseres eller publiseres igjen på andre nettsteder. Enkelte nettsteder fra Daimler AG inneholder materiale som opphavsrettslig er underlagt dem som har stilt dette til rådighet.

Produkter og priser

Etter at redaksjonen har avsluttet arbeidet med enkeltsider, kan det ha funnet sted endringer i produkter og tjenester. Det tas forbehold om konstruksjons- eller formendringer, avvik i fargetone samt endring av leverings- eller tjenesteomfang fra produsentens side i leveringstiden såfremt endringene eller avvikene ligger innenfor rimelighetens grenser for kunden under hensyntaken til Daimler interesser. Bildene kan også inneholde tilbehør, tilleggsutstyr eller annet som ikke hører inn under standard leverings- eller tjenesteomfang. Eventuelle fargeavvik er teknisk betinget. Enkelte sider kan også inneholde varianter og tjenester som ikke er tilgjengelige i alle land. Utsagn om juridiske, rettslige og skattemessige forskrifter og konsekvenser gjelder kun for Forbundsrepublikken Tyskland. Med forbehold om andre regler i kjøps- eller leveringsbetingelsene gjelder prisen som er gyldig på leveringsdagen. For våre avtalepartnere gjelder prisene som veiledende prisanbefalinger. Ta kontakt med et smart-senter eller en kontraktspartner for å få informasjon om aktuelle priser.

Varemerker

Der ikke annet er angitt, er alle merker som er nevnt på Daimlers internettsider beskyttede varemerker som tilhører Daimler. Dette gjelder særlig selskapets modellnavn, dets konsernlogoer og -emblemer.

Lisensrettigheter

Daimler ønsker å tilby et innovativt og informativt internettprogram. Vi håper derfor at du gleder deg like mye over vår kreative utforming som vi gjør. Vi ber likevel om forståelse for at Daimler må beskytte sine åndsverk, inkludert patenter, varemerker og opphavsrettigheter og at disse internettsidene ikke på noen måte gir lisensrettigheter til Daimlers åndsverk.

Henvisninger til utsagn om fremtidige forhold

Mange av internettsidene våre inneholder utsagn om fremtidig utvikling som berører aktuelle vurderinger fra ledelsen av Daimler AG. Ord som "forventer", "antar", "tror", "vurderer", "forventer", "akter", "kan", "planlegger", "projiserer", "bør" og lignende begreper er kjennetegn ved slike fremtidsrettede utsagn. Slike utsagn tar utelukkende utgangspunkt i omstendighetene den dagen de ble offentliggjort, og er underlagt en viss risiko og usikkerhet. Mange faktorer kan medføre at de faktiske resultatene i betydelig grad avviker fra de vurderingene som til enhver tid gjøres. Noen eksempler på dette er konjunkturoppgang i Europa eller Nord-Amerika, endringer i valutakurser, rentenivåer og råstoffpriser, konkurrenters lansering av produkter, sviktende interesse for nye produkter og tjenester, og endringer i konsernstrategien. Vi har verken til hensikt eller noen forpliktelse til fortløpende å oppdatere utsagn som gjelder fremtidige forhold.

Ansvar

Informasjon og opplysninger på disse sidene utgjør ingen garanti, verken uttrykkelig eller underforstått. De gir ingen underforståtte løfter eller garantier for beskaffenhet, salgbarhet, egnethet for bestemte formål eller manglende brudd på lover eller patenter. På våre internettsider finner du også koblinger til andre internettsider. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke har noen innflytelse på utformingen av og innholdet på disse sidene det er koblinger til. Vi har derfor heller ikke ansvar for at informasjonen på disse sidene er oppdatert, korrekt eller fullstendig, ei heller for kvaliteten på informasjonen. På bakgrunn av dette tar vi derfor intet ansvar for innholdet på disse sidene. Denne erklæringen gjelder for alle koblinger på våre internettsider som fører til eksterne sider samt innholdet på disse.

Utrangerte kjøretøy

ELV-direktivet om utrangerte kjøretøy gjelder i henhold til aktuelle nasjonale lovbestemmelser. Daimler AG har nå i mange år oppfylt juridiske krav om at konstruksjon og design skal være kompatibel med krav til resirkulering og gjenbruk. Det finnes et nettverk av selskaper som vil ta imot din gamle bil og demontere og resirkulere den på en miljøvennlig måte. Metodene for demontering og resirkulering av biler videreutvikles og forbedres kontinuerlig, og dette betyr at Daimler AG også vil oppfylle fremtidige krav til økt resirkuleringsandel innenfor tidsfristen.