Den nye prosedyren for forbruks- og utslippstester – WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure) – sikrer større åpenhet og vil gradvis erstatte NEDC (New European Driving Cycle). WLTP er obligatorisk for alle EU-landene - andre land vil vurdere å innføre den senere.


Forklaring på WLTP og NEDC

WLTP ble lansert 1. september 2017. Denne nye prosedyren for forbruks- og utslippstester er utformet for å levere resultater som gjenspeiler virkelig atferd mer nøyaktig enn NEDC. Siden september 2017 er alle nyutviklede biler og biler med nye drivlinjer blitt sertifisert i henhold til WLTP. Fra september 2018 vil WLTP gjelde for alle andre nyregistrerte biler. Frem til august 2018 vil smart derfor sertifisere sin personbilportefølje i henhold til WLTP. I overgangsperioden vil biler med WLTP- og NEDC-sertifisering bli tilgjengelige samtidig. I tillegg vil det foreligge et NEDC-forbruk som er basert på WLTP og som også vil være høyere. Dette tallet vil brukes i salgsdokumenter frem til 2020.

Forklaring på WLTP og NEDC

Forklaring på WLTP og NEDC

 

WLTP

NEDC

Starttemperatur

Kald

Kald

Varighet av syklusen

1800 s

1180 s

Stillstand

242 s

267 s

Stopptid

13,4 %

22,6 %

Distanse

23 262 m

10 931 m

Toppfart

131,3 km/t

120 km/t

Gjennomsnittshastighet

46,5 km/t

33,35 km/t

Individuell modells tilleggsutstyr

tatt med i betraktning når det gjelder vekt, aerodynamikk, rullemotstand, forbruk som skyldes elektriske systemer om bord; uten klimaanlegg

ikke tatt med i betraktning, unntatt dekk; 
uten klimaanlegg

Temperatur

23 °C

25 +/- 5 °C


Hva betyr dette for meg som kunde?

Innføringen av WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure) sikrer større åpenhet om drivstofforbruket. Kundene vil dra nytte av WLTP fordi denne nye testprosedyren gir en mer realistisk målestokk for å sammenligne tallene for forbruk og utslipp fra forskjellige bilmodeller. De nye testbetingelsene vil imidlertid også bety endringer i tallene for CO2 og forbruk. Av prosessrelaterte årsaker vil en bil få høyere verdier for CO2-utslipp og forbruk med WLTP enn med NEDC (New European Driving Cycle). Dette skyldes blant annet at den nye syklusen tar hensyn til tilleggsutstyr og benytter strengere testbetingelser.

WLTP gir nøyaktige tall

WLTP gir nøyaktige tall

Ettersom WLTP tar hensyn til utstyrsspesifikasjonene for hver enkelt bil, blir resultatene mer nøyaktige enn med NEDC; de blir så å si individuelle. Dette påvirker ikke det daglige drivstofforbruket på noen måte.
Fra september 2017 er det innført en ny prosedyre for forbruks- og utslippstester i bilindustrien; alle nylig sertifiserte bilmodeller vil bli testet i henhold til WLTP. Samtidig vil forbrukstallene fra NEDC-syklusen fortsatt bli utregnet og vist som eneste gyldige forbrukstall i reklamemateriell.
Frem til september 2018 vil smart gradvis sertifisere sin portefølje i henhold til WLTP. Fra denne datoen er det sannsynlig at de nye WLTP-tallene vil bli brukt i alle salgsdokumenter og andre publikasjoner. Forbruket i henhold til NEDC vises for utgåtte modeller.

Innføring av WLTP-syklusen

Innføring av WLTP-syklusen

Formålet med WLTP er en global harmonisering av testprosedyrene. Den er utformet for å levere testresultater som mer nøyaktig gjenspeiler virkelig kjøreatferd enn NEDC-syklusen. Bruktbiler påvirkes ikke av denne overgangen og vil beholde sine sertifiserte NEDC-tall. Både WLTP- og NEDC-tallene vil beregnes for alle biler i hvert fall frem til slutten av 2020. Disse tallene vil eksistere side ved side i bilens dokumenter med virkning fra den datoen bilen ble sertifisert. Fra 2021 vil de målte WLTP-tallene være de eneste forbruks- og utslippstallene for alle personbiler, forutsatt at alle landene i EU har tilpasset skattesystemene sine. De faktiske testfasene i WLTP-syklusen forkortes til WLTC, som i sin tur er delt inn i tre klasser. Nesten alle personbiler vil bli testet i henhold til WLTC Class 3 (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Cycle), som omfatter alle personbiler med et effekt/vekt-forhold på mer enn 34 kW/t (46 hk/t egenvekt).

WLTP: Større åpenhet

WLTP: Større åpenhet

WLTP gir smart kunder bilspesifikke forbrukstall som er mer realistiske og mer transparente. Det er fortsatt mulig å sammenligne de enkelte produsentene eller bilmodellene med hverandre, men de målte forbrukstallene er en mer nøyaktig tilnærming til virkeligheten, og tar hensyn til flere faktorer enn NEDC. smart støtter både nye, mer realistiske laboratorietester og måling på vei. For smart kunder betyr dette mer klarhet, åpenhet og visshet. Innføringen av WLTP og RDE (Real Driving Emissions) utgjør et viktig skritt i denne retningen.

Hva betyr dette for kundene?

Hva betyr dette for kundene?

Når fremtidens kunder velger tilleggsutstyr, vil de kunne beregne CO2-utslippet til bilmodellen sin mer nøyaktig enn før. For å sikre klarhet og størst mulig åpenhet, vil smart aktivt følge med på innføringen av WLTP og forsyne forhandlere og kunder med målrettet informasjon. Dette vil også omfatte en ny form for informasjon basert på utstyrsspesifikasjoner; fra den modellen som har det laveste energiforbruket til den som har det høyeste. Forbruket vil variere fra "WLTP Low" (minimalt med tilleggsutstyr) til "WLTP High" (maksimalt med tilleggsutstyr).


Vanlige spørsmål

Hva er WLTP?

Forkortelsen WLTP står for Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicle Test Procedure og er en testprosedyre som måler en bils forbruk og utslipp på dynamometer/bremsebenk. WLTP vil innføres gradvis fra 1. september 2017, og erstatte forrige testprosedyre, NEDC.

Takket være dens dynamiske hovedvekt er WLTP betydelig mer realistisk med tanke på faktisk kjøreadferd. WLTP preges av betydelig sterkere akselerasjon og en mye mer dynamisk kjøreprofil. Toppfarten er økt til 131 km/t, og gjennomsnittshastigheten til 47 km/t.

Kjøretiden er 10 minutter lengre, og en større del av den består av motorveikjøring simulert på dynamometeret/bremsebenken; men samtidig er andelen som utgjøres av stopptid, redusert. Den kjørte distansen er doblet til 23 kilometer.

Giringspunktene er beregnet på forhånd, og gjelder spesifikt for den aktuelle bilen og dens drivlinje. Alt tilleggsutstyr som påvirker bilens aerodynamikk, rullemotstand og vekt vil i fremtiden være hensyntatt i målingen. Strømforbruket til funksjoner som øker komforten eller velværet vil likeledes føre til et høyere CO2-tall. Det eneste unntaket i den første fasen av WLTP er klimaanlegget.

Målet med WLTP er å innføre en globalt bindende standard, med EU-land i spissen for utviklingen. Dette vil gjøre det mulig å sammenligne drivstofforbruk og forurensende utslipp fra biler fra forskjellige produsenter. I tillegg vil standardene sette myndighetene i stand til å verifisere samsvar med lovbestemte utslippsgrenser – fra hydrokarboner (HC) og karbonmonoksid (CO) til nitrogenoksider (NOx) og partikler.

Hva er WLTC?

Kjøresyklusene i WLTP kalles WLTC – Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Cycle. WLTP har tre ulike kjøresykluser for de ulike bilklassene, og alle tre tar hensyn til det aktuelle forholdet mellom effekt og vekt. De fleste personbiler som er registrert i EU, vil bli tilordnet til WLTC Class 3 (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Cycle), som gjelder et effekt/vekt-forhold på mer enn 34 kW/t (46 hk/t). Testsyklusen for biler i Class 3 består av fire deler – Low, Medium, High, Extra High. Disse simulerer kjøring i tettbebyggelse og på landevei, samt kjøring på motorveier.

Hva er NEDC?

NEDC (New European Driving Cycle) er den testsyklusen for personbiler som er i bruk nå. Den første europeiske kjøresyklusen ble tatt i bruk i 1970, for å gi kundene sammenlignbare og reproduserbare tall fra alle produsentene. I 1992 ble NEDC utvidet til å ta hensyn til mer enn kjøring i by. Gjennomsnittshastigheten i NEDC er lav, 34 km/t, og det samme er akselerasjonstallene som brukes, og toppfarten er bare 120 km/t. Sammensetningen av syklusen stemmer ikke lenger med dagens fordeling av gjennomsnittlig kjøretid på ulike typer veier.

Målingen tar hverken hensyn til aerodynamikk, vekt eller energiforbruket som skyldes tilleggsutstyr og komfort/velvære-utstyr, som klimaanlegg, radio og setevarme. I tillegg kommer tekniske parametere som fremmer avvik.

Start-stopp-teknologien har for eksempel ganske stor effekt på NEDC, ettersom stopptid utgjør relativt mye av NEDC. For biler med manuell girkasse tas det ikke hensyn til bilspesifikke parametere når giringspunktene beregnes.

Dette kan føre til betydelige avvik i forbruket, sammenlignet med virkelige kjøreforhold. Kontinuerlige teknologiske fremskritt medfører at NEDC er ikke lenger er aktuell.