De nieuwe procedure voor verbruiks- en emissietests WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure) zorgt voor meer transparantie en vervangt geleidelijk de NEDC (New European Driving Cycle). De WLTP wordt verplicht voor alle EU-lidstaten - andere staten overwegen invoering op een later tijdstip.


Toelichting WLTP en NEDC

Op 1 september 2017 is met de WLTP een nieuwe procedure voor verbruiks- en emissietests ingevoerd die moet zorgen voor testresultaten die sterker op de rijpraktijk gebaseerd zijn dan de tot dusverre geldende NEDC.Alle nieuw ontwikkelde voertuigen resp. met nieuwe aggregaten uitgevoerde voertuigen worden vanaf september 2017 conform WLTP gecertificeerd.Vanaf september 2018 geldt de WLTP-regelgeving dan voor alle andere nieuw te registreren voertuigen. Dienovereenkomstig zal smart zijn personenwagens tot uiterlijk augustus 2018 conform WLTP certificeren. In de overgangsfase worden zowel voertuigen met WLTP als voertuigen met NEDC aangeboden. Bovendien zal er een NEDC-verbruikswaarde zijn die aan de hand van de randvoorwaarden van de WLTP zijn afgeleid. Deze waarde valt ook hoger uit. Deze is tot 2020 in de verkoopdocumentatie te vinden.

Toelichting WLTP en NEDC

Vergelijking van WLTP en NEDC

  WLTP NEDC
Starttemperatuur koud koud
Cyclusduur 1.800 s 1.180 s
Standtijd 242 s 267 s
Stopaandeel 13,4% 22,6%
Afstand 23.262 m 10.931 m
Topsnelheid 131,3 km/h 120 km/h
Gemiddelde snelheid 46,5 km/h 33,35 km/h
De opties van het individuele model worden meeberekend bij gewicht, aerodynamica, rolweerstand, boordnetbehoefte; zonder airconditioning blijven behalve banden buiten beschouwing; 
zonder airconditioning
Temperatuur 23 °C 25 +/- 5 °C

Wat betekent dat voor mij als klant?

De invoering van de WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure) zorgt voor meer transparantie ten aanzien van het brandstofverbruik. Klanten profiteren van de WLTP, omdat deze een meer realistische vergelijkingsmaatstaf voor de verbruiks- en emissiewaarden van diverse voertuigmodellen levert. Daarbij zullen door de andere randvoorwaarden ook de CO2- en verbruikswaarden veranderen: een technisch identiek voertuig heeft in de WLTP inherent aan het proces een numeriek hogere CO2- en verbruikswaarde dan in de NEDC (New European Driving Cycle). Dit ligt bijv. aan het meenemen van speciale uitvoeringen en de verscherpte randvoorwaarden in de nieuwe cyclus.

De WLTP levert exacte waarden.

De WLTP levert exacte waarden.

Omdat in de WLTP de individuele uitvoering van de voertuigen wordt meegenomen, zijn de waarden exacter dan in de NEDC, als het ware voertuigspecifiek. Dit verandert niets aan het huidige alledaagse verbruik.
Vanaf september 2017 wordt een nieuwe procedure voor verbruiks- en emissietests ingevoerd in de auto-industrie, alle nieuw gecertificeerde voertuigtypen worden getest conform WLTP. Parallel wordt nog steeds de NEDC-verbruikswaarde bepaald en als alleen geldige verbruikswaarde vermeld in de reclame-uitingen.
Tot en met september 2018 zal smart successievelijk de portfolio conform WLTP certificeren. Vanaf dat tijdstip worden de nieuwe WLTP-waarden naar verwachting in alle verkoopdocumenten en andere publicaties aangegeven. Bij de laatste modellen in de serie wordt nog het NEDC-verbruik vermeld.

Invoering van de WLTP-cyclus.

Invoering van de WLTP-cyclus.

De WLTP beoogt de wereldwijde harmonisatie van de testprocedure. Deze moet meer op de werkelijke rijsituaties gerichte testresultaten leveren dan de NEDC-procedure. Bij deze overgang blijven occasions buiten beschouwing, deze zullen hun gecertificeerde NEDC-waarden behouden. Tot minstens eind 2020 worden voor alle voertuigen zowel WLTP- als NEDC-waarden bepaald. Deze zijn vanaf de betreffende voertuigcertificering parallel in de voertuigdocumenten te vinden. Vanaf 2021 zijn de bepaalde WLTP-meetwaarden de enige verbruiks- en emissiemeetwaarden voor alle personenauto's, voor zover de betreffende EU-staat zijn belastingstelsel heeft aangepast. De eigenlijke testfasen van de WLTP worden afgekort met WLTC en zijn onderverdeeld in drie klassen. Vrijwel alle personenwagens worden in WLTC-klasse 3 (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Cycle) getest. Deze geldt voor alle personenwagens met een vermogen/gewichtsverhouding van meer dan 34 kW/t (46 pk/t eigengewicht).

De WLTP: meer transparantie.

De WLTP: meer transparantie.

Dankzij de WLTP hebben smart klanten voertuigspecifieke verbruikswaarden bij de hand, die realistischer en transparanter zijn. De fabrikant- en modeloverkoepelende vergelijkbaarheid blijft bestaan, bepaalde verbruikswaarden benaderen echter meer de realiteit en houden rekening met meer gedifferentieerde factoren dan de NEDC. smart pleit voor zowel een nieuwe, realistischere laboratoriumtest als metingen op de weg. Dat brengt meer duidelijkheid, transparantie en zekerheid voor smart klanten. Met de invoering van WLTP en RDE (Real Driving Emissions) wordt een belangrijke stap in deze richting gezet.

Wat betekent dat voor klanten?

Wat betekent dat voor klanten?

Klanten zullen voortaan via de keuze aan speciale uitvoeringen de CO2-waarde van hun voertuigmodel preciezer kunnen bepalen dan tot nu toe. Voor de duidelijkheid en zoveel mogelijk transparantie zal smart de fasen van de WLTP-invoering actief begeleiden en dealers en klanten gericht informeren. Hierbij zal ook een nieuwe vorm van de uitvoeringsspecifieke indicatie horen: van het model met de laagste energievereiste tot en met de versie met de hoogste energievereiste. Qua cijfers strekt deze spreiding zich uit van "WLTP Low" (minimale speciale uitvoering) tot en met "WLTP High" (maximale speciale uitvoering).


Zo vraagt u uw RDE-resultaten aan.

Zo vraagt u uw RDE-resultaten aan.

Ervaar het emissiegedrag van uw voertuig in reële omstandigheden.

Ervaar het emissiegedrag van uw voertuig in reële omstandigheden.
Het begrip Real Driving Emissions (RDE) beschrijft het reële emissiegedrag van personenauto's, vrachtwagens en bussen in het alledaagse gebruik. Tot nu toe vonden emissiemetingen voor de typegoedkeuring uitsluitend plaats op  testbanken. Sinds de inwerkingtreding van de wetgeving RDE (EU) 427/2016 in maart 2016 dient emissie binnen een vastgelegd kader ook onder echte rijomstandigheden te worden gemeten. Samen met de sinds september 2017 aan te houden RDE-grenswaarden onder echte rijomstandigheden is dit een aanzienlijke stap naar een schonere en emissiearmere automobiele toekomst.

De RDE-resulaten van onze smart voertuigen die zowel door ons als fabrikant als door onafhankelijke, door de overheid gecontroleerde technische diensten zijn verzameld, kunt u onder vermelding van de PEMS-testfamilie van uw smart voertuig via het volgende formulier opvragen. 


Vaak gestelde vragen.

Wat is WLTP?

De afkorting WLTP staat voor Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicle Test Procedure en is een testprocedure waarbij verbruiks- en emissiewaarden van een voertuig op een testbank worden bepaald. Sinds 1 september 2017 wordt de WLTP stapsgewijs ingevoerd en vervangt de voorgaande testprocedure NEDC.

De WLTP benadert door de dynamische oriëntatie de werkelijke rijsituaties aanzienlijk meer dan tot nu toe het geval was. De WLTP wordt gekenmerkt door duidelijk krachtigere acceleraties en een aanzienlijk dynamischer rijprofiel. De maximumsnelheid wordt opgevoerd naar 131 km/h , de gemiddelde snelheid stijgt naar 47 km/h.

De rijtijd wordt 10 minuten langer, het aandeel aan op de rol afgebeelde snelwegritten wordt hoger, tegelijkertijd worden de standtijden korter. Het traject wordt verdubbeld tot 23 kilometer.

De schakelpunten worden voertuig- en aandrijflijnspecifiek in het voortraject berekend. Alle speciale uitvoeringen die van invloed zijn op de voertuigaerodynamica, de rolweerstand of de voertuigmassa worden voortaan in de beoordeling meegenomen. Het stroomverbruik door de comfortfuncties zorgt ook voor een hogere CO2-waarde. Uitgezonderd is in de eerste fase van de WLTP alleen de airconditioning. Met de WLTP moet een wereldwijd bindende norm worden ingevoerd.

De EU-landen lopen daarbij voorop. Zo wordt het mogelijk het brandstofverbruik en de uitstoot van schadelijke stoffen van voertuigen van diverse fabrikanten met elkaar te vergelijken. Bovendien dragen de normen eraan bij dat autoriteiten de naleving van de wettelijke emissiegrenswaarden – van koolwaterstof (HC) en koolmonoxide (CO), stikstofoxiden (NOx) en roet – kunnen controleren.

Wat is WLTC?

De rijcycli van de WLTP heten WLTC – Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Cycle. Voor verschillende voertuigtypen zijn in de WLTP drie verschillende rijcycli ontwikkeld, die aan de betreffende  vermogen/gewichtsverhouding afspiegelen. Het grootste deel van de in de EU geregistreerde personenwagens met een vermogen/gewichtsverhouding van meer dan 34 kW/t (46 pk/t) wordt ingedeeld in WLTC-klasse 3. De testcyclus voor voertuigen uit klasse 3 is samengesteld uit vier delen – Low, Medium, High, Extra High. Deze simuleren het rijden binnen en buiten de bebouwde kom alsmede op autowegen en snelwegen.

Wat is NEDC?

De NEDC (nieuwe Europese rijcyclus) is de momenteel geldige rijcyclus voor personenauto's. Met als doel om klanten fabrikantoverkoepelend te informeren over vergelijk- en reproduceerbare waarden trad in 1970 de eerste Europese rijcyclus in werking. In 1992 werd deze uitgebreid tot buiten het verkeer in de bebouwde kom. De gemiddelde snelheid in de NEDC is met 34 km/h laag, net als de acceleratiefasen en de maximumsnelheid van 120 km/h. De cyclussamenstelling komt niet meer overeen met de huidige gemiddelde verdeling van verschillende soorten trajecten.

Noch aerodynamica en gewicht noch het energieverbruik van extra uitvoeringen en comfortfuncties zoals airconditioning, radio of stoelverwarming worden in de meting meegenomen. Ook bevorderen technologische parameters afwijkingen nog meer.

Zo is de start-stop-technologie in de NEDC relatief dominant, omdat het aandeel standtijden in de NEDC hoog is. Bij voertuigen met handgeschakelde versnellingsbakken wordt bij het bepalen van de schakeltijdstippen geen rekening gehouden met voertuigspecifieke parameters.

Dit kan in vergelijking met rijden in het echt aanzienlijke verbruiksafwijkingen  opleveren. Vanwege de continue technische vooruitgang is de NEDC niet meer van deze tijd en intussen achterhaald.

Wat is RDE?

RDE staat voor Real Driving Emissions en is een test op de weg voor het meten van uitstoot van schadelijke stoffen. Deze beschrijven het onder realistische omstandigheden op de weg geteste emissiegedrag van voertuigen. Tot nu toe vonden emissiemetingen voor de typegoedkeuring uitsluitend plaats op testbanken. Sinds maart 2016 dient emissie binnen een vastgelegd kader ook onder echte rijomstandigheden te worden gemeten. Met behulp van een PEMS-apparaat (Portable Emissions Measurement System) wordt de emissie van stikstofoxide (NOx) en koolstofmonoxide (CO) gemeten. Later wordt ook de roetemissie bepaald. Hierbij bestaat geen vastgelegde cyclus, er wordt gereden en gemeten in het werkelijke dagelijkse verkeer met inachtneming van de verkeerswetgeving. De voertuigen rijden tussen 90 en 120 minuten op openbare wegen, voor telkens ongeveer een derde in stadsverkeer, buiten de bebouwde kom en op de snelweg. Voor de bebouwde kom is een gemiddelde snelheid van tussen 15 en 30 km/h voorzien, op de snelweg moet er met snelheden van 90 en minstens 110, maar niet sneller dan 145 km/h worden gereden. De buitentemperatuur moet tussen 0 en 30 °C liggen, de airconditioning is ingeschakeld.

De proefrit mag op niet meer dan 700 meter boven zeeniveau plaatsvinden en daarbij mag het hoogteverschil niet meer dan 100 meter zijn. Sinds september 2017 moeten de Euro 6-grenswaarden voor schadelijke stoffen in straattests bij de RDE worden aangehouden. Dit geldt in eerste instantie voor nieuw te certificeren typen vanaf 1 september 2017 en uiterlijk vanaf 1 september 2019 voor alle typen.