RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT

smart electric drive — Allee nyereményjáték

1. A Mercedes-Benz Hungária Kft. (székhely: 1133 Budapest, Váci út 96-98.) a továbbiakban: Szervező által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag azon 18. életévét betöltött, kizárás alá nem eső, magyar állampolgárságú természetes személy vehet részt, aki az 5. pontban rögzítettek szerint regisztrál a smart online felületén (továbbiakban: Játékos).

2. A regisztrációs játék nyereménye: a nyertes egy hétvégére szóló (péntek-szombat-vasárnap) smart fortwo electric drive személyautó-tesztvezetést nyer, a nyeremény felvételének és leadásának helyszínét, módját és idejét a Szervező a nyertessel egyezteti. Az átvétel feltétele: érvényes B kategóriás jogosítvány és a vonatkozó felelősségvállalási nyilatkozat kitöltése. A vállalkozás belső szabályzata nem zárja ki a nyeremény saját célú igénybe vételét, az autó a tesztidőszak alatt Magyarországon kívülre nem vihető. A felmerülő egyéb költségek (pl. az autó feltöltése, vagy az autópálya-matrica) a nyertest terhelik.

3. A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

4. A regisztrációs Játék 2017. október 16. és 26. között tart.

5. A játék során a Játékos feladata, hogy kitölti a smart kérdőívét, és regisztrál a smart felületén. Egy Játékos csak egyszer regisztrálhat, és csak egy érvényes regisztrációval vehet részt a Játékban.

6. A nyerteseket a Szervező sorsolás útján választja ki. A Szervező 1 nyertest és 2 tartalék nyertest sorsol ki. A nyerteseket a Szervező a regisztráció során megadott e-mail-címükön vagy telefonszámukon a sorsolást követően haladéktalanul értesíti.

A második számú tartalék nyertes csak abban az esetben válik nyereményre jogosulttá, ha a nyertes vagy a sorrendben előtte lévő tartalék nyertes nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi és alaki feltételeknek és/vagy kizárásra kerül, illetve amennyiben az eredményhirdetést követően a válaszadók az általuk megadott elérhetőségeken (e-mail-cím vagy telefon) november 15-ig nem elérhetők, nem jeleznek vissza, postafiókjuk telítettsége miatt, vagy hibás e-mail-cím megadása következtében az értesítő e-mail nem kézbesíthető vagy visszautasítják a nyeremény átvételét. A tartalék nyertesek a sorsolásuk sorrendjében válhatnak jogosulttá a nyereményre.

Mind a nyertesek mind a tartaléknyertesek számára 2017. december 31-ig áll módunkban tartani a nyereményt, amennyiben addig nem történik meg a felhasználás, vagy érdemi visszajelzés a nyertesek, illetve tartaléknyertesek részéről, a nyereményt nem áll módunkban rendelkezésre bocsátani.

7. A sorsolás időpontja 2017. november 3. 10:00, helyszíne a Szervező székhelye: Mercedes-Benz Hungária Kft. 1133 Budapest, Váci út 96-98. A nyertes nevét a sorsolást követően a Szervező a smart honlapján teszi közzé valamint a regisztráció során megadott e-mail-címen értesíti a nyertest. A Játékos a Játékban való részvétellel a jelen pontban rögzítettekbe automatikusan beleegyezik.

8. Az internetes oldal megnyitása adatforgalommal járhat, amelynek esetleges költsége a Játékost terheli és a költség mértéke függhet a Játékos internetszolgáltatójától, a szolgáltatás díjcsomagjától és annak konstrukciójától.

9. A nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók. A nyereményekhez tartozó adó fizetési kötelezettséget a Szervező viseli, azonban az egyéb felmerülő költségeket a Nyertes köteles viselni.

10. A Játékból ki vannak zárva a Szervező munkavállalói, üzleti partnerei, alvállalkozói, a Mercedes-Benz márkakereskedések és a HPS Experience Kft. dolgozói, valamint mindezen személyeknek a Ptk. 8:1§(1)1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

11. Amennyiben a Nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. A Játékban a cselekvőképtelenek még a törvényes képviselőjük útján sem vehetnek részt.

A Játék hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata hozzáférhető a Játék ideje alatt a https://www.smart.com/hu/hu/index/nyeremenyjatekok/smart_ed_allee_jatekszabalyzat internetcímen.

13. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely szervező vagy lebonyolító által szervezett promócióban bizonyítottan csalást/hamisítást/visszaélést/jogtalan részvételt követ el.

14. A szervező a Játékos által a regisztráció során megadott adatait a Játékos önkéntes hozzájárulása alapján az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli. A Játékos adatait a szervező bizalmasan kezeli, azokhoz kizárólag szervező, illetve a szervező munkatársai férhetnek hozzá. A résztvevő a szervező címén: Mercedes-Benz Hungária Kft. 1133 Budapest Váci út 96-98. vagy az internet-hu@daimler.com e-mail-címen, bármikor kérheti adatai helyesbítését, kiegészítését, és indokolás nélkül megtilthatja adatai további kezelését. Ilyen rendelkezéssel az érdeklődő a megadott adatai vonatkozásában külön-külön is élhet.

Adatkezelési nyilvántartási szám: 03001-0001

15. A Szervező jelen Játékszabályzat megváltoztatásának jogát fenntartja.

Budapest, 2017. október 16.

Mercedes-Benz Hungária Kft.

A nyereményjáték sorsolása a játékszabályzatban foglaltak szerint rendben lezajlott.

A nyereményjáték nyertese:

Sipos Balázs

 

Budapest, 2017. november 3.

Mercedes-Benz Hungária Kft.