Valentin nap játékszabályzat

Mercedes-Benz Hungária Kft. által az FACEBOOK RAJONGÓI OLDALON SZERZEVEZETT JÁTÉK ÁLTALÁNOS RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

1.1  A Mercedes-Benz Hungária Kft. nevében a Mercedes-Benz Magyarország Facebook rajongói oldalon („Rajongói oldal”) szervezett nyereményjáték (”Játék”) szervezője a Mercedes-Benz Hungária Kft. (székhely: 1133 Budapest, Váci út 96-98, e-mail: adatvedelem-mbhu@daimler.com) (”Szervező”, „Adatkezelő”).  A  Szervező  megbízásából  a  Játékot  a  HPS Experience   Kft.   (székhely:   1125   Budapest,   Zsolna   utca   5.   II. em.  3; e-mail:info@hps.hu) bonyolítja   le („Lebonyolító”, ”Adatfeldolgozó”).

1.2  Szervező  a  Játékot  a  Rajongói  oldalon a játék ideje alatt a https://www.smart.com/hu/hu/index/jatekszabalyzatok/valentin-nap-jatekszabalyzat.html internetcímen teszi közzé. Az adott weboldalon a Szervező     további     részvételi     feltételeket     is     meghatározhat.

1.2.1
A Szervező  a Játékban való részvétel feltételeként a következőt határozza meg: 

1.2.2.     A játékos feladata, hogy a jelen Játékszabályzat 3.1. pontjában leírtaknak mindenben megfelelő fényképet („Fénykép”) készít, amelyet

1.2.3.     az Instagram telefonos alkalmazás segítségével saját nyilvános Instagram profilján keresztül feltölt Instagram oldalára és ellátja a #EQLove és #EQsmart (vagy #EQlove és #EQsmart) hashtaggel.

1.2.4.     A játékos a Játékban történő részvételével és a Fénykép feltöltésével egyben kijelenti, hogy a jelen játékszabályzatot („Játékszabályzat”) és az Instagram által előírt irányelvekben meghatározott valamennyi feltételt (http://instagram.com/about/legal/terms/) megismerte, és azok rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadta és betartja. 

(a Játékban történő részvétel a továbbiakban: ”Pályázat”).

1.3  A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött, Magyarországon jogszerűen tartózkodó személy az 1.5., 1.8., 1.9., 1.10., és 1.11. illetve a 6.5. pontokban meghatározott, kizárandó személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (”Játékos”) vehet részt, aki

·        a  Szervező  által  közzétett  Játékszabályzatban meghirdetett  feladatot  az  ott  leírtak szerint maradéktalanul teljesíti, továbbá

·        az 1.2.1 pontban foglaltaknak megfelelően jelentkezik a Játékba, továbbá

·        a részvétellel a jelen szabályzatban írt valamennyi feltételt elfogadja.

Játékos tudomásul veszi, hogy  az Instagram regisztráció során használt neve kerül  megjelenítésre nyertessége esetén a  Játékhoz  tartozó  posztokban, amely adott esetben a nyertes Játékos teljes neve, ha az Instagram profiljában azt használja.


1.4   Egy Játékos a Játék teljes időtartama alatt tetszőleges számú Pályázatot nyújthat be.

1.5  Azok a Pályázatok, amelyek a jelen Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, az adott Játékból automatikusan kizárásra kerülnek. 

1.6  A Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékos a saját személye alatt regisztrált (azaz az adott Instagram felhasználó hatalma alatt álló Instagram regisztráció) Instagram profillal tölt fel/küld be a Játékba.

Amennyiben a Játékos nem saját személye alatt regisztrált Instagram fiókot vesz igénybe a Pályázatban történő részvétele során, akkor a nem saját Instagram profil használatra vonatkozó jogosultsági vitákkal kapcsolatban a Szervező, illetve az Adatfeldolgozó mindennemű felelősségét kizárja.

1.7   A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékok technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-  valamint  válaszadási  sebessége  a  kiszolgáló technológia  függvénye,  és  ezáltal  ezeket  kedvezőtlenül  befolyásolhatja  olyan,  a  Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati  kapcsolat  fenntartása.  A  Szervező,  illetve  Adatfeldolgozó  az  e  bekezdésben  írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.

1.8.   A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesülése szempontjából a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost, valamint Pályázatát az adott Játékból kizárhatja.

1.9.  A Játékból ki van zárva a Szervező és munkavállalói, a Lebonyolító és munkavállalói, a  Mercedes-Benz Hungária Kft. magyarországi leányvállalatai és munkavállalói,  valamint  a  Játék  szervezésében  részt  vevő  egyéb  3.  személyek és munkavállalóik és mindezen személyek 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

1.10 Az adott Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, nem valós Instagram profillal vesznek részt, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék.  Ilyen Játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon   történő   részvétel   érdekében   társult   személyek, akik   a   nyeremények megszerzése   érdekében   összehangolják   cselekményeiket   és   egy   név   alatt   több   személy teljesítményeit  egyesítik,  és  ezzel  megfosztják  a  nyerési  esélyektől  a  tisztességesen  játszani kívánó  többi  Játékost.  Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt  a  Játékban  abból  a  célból,  hogy  tisztességtelenül  növeljék  a  saját  nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.

1.11 A Játék szempontjából szabálytalannak minősülnek azok a Pályázatok, amelyek különösen, de nem  kizárólagosan  (i)  obszcén  trágár, erőszakos, gyermekek fejlődését hátrányosan befolyásoló, alpári, másokat lejárató szavakat, feliratokat, képeket tartalmaznak,  (ii)  szexuális, pornográf  tartalmúak,  (iii)  sértik  a  jó ízlést, közerkölcsöt, mások faji, nemzetiségi, felekezeti, nemi hovatartozását, egyéb jogait vagy jogos érdekét (iv) vallási, világnézeti, politikai, gyűlöletkeltő, ellentéteket szító vagy széles körű ellenállást keltő vagy egyéb sértő szövegeket, feliratokat, képeket tartalmaznak, (v) az  adott  Játék  témájától  eltérő  tárgyat,  feliratot  tartalmaznak,  (vi)  internetes  honlapról  vagy bármely más forrásból letöltöttek, (vii) reklám értékűek, burkolt vagy nyílt reklámot tartalmaznak, (viii) a Szervező vagy más harmadik személy jó hírnevét, védjegyeihez fűződő vagy bármely más jogát, jogos érdekét sértik, (ix) sértik valamely harmadik személy szerzői, illetve egyéb jogát, (x)  jogsértőek,  (xi) a Merceds-Benz Hungária Kft.-től eltérő bármilyen egyéb terméket, szolgáltatást, márkát, logót, szlogent, stb. megjelenítő tartalmúak, (xii) egészségre ártalmas anyagok használatára, bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére buzdítanak vagy egyéb módon jogsértőek, illetve tiltott tartalmúak, (xiii) jogosulatlan vagy tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény által tiltott módon megszerzett adatokat, üzleti titkokat, szabadalmakat és védjegyeket, adatvédelmi jogszabályba ütköző kijelentést, megjelenítést tartalmazó, (xiv) természeti, történelmi tudományos, kulturális értékek megbecsülését sértő,  (xv)   vagy  a   Szervező   egyéb   okokból  szabálytalannak   minősít.  A Pályázat tartalmáért  a  Játékos  vállalja  a  felelősséget,  az  ebből  eredő  esetleges  jogi  vagy  anyagi következményeket  is  kizárólag  a  Játékos  viseli.  Amennyiben  személyiségi  vagy  szerzői  jogok vonatkozásában  harmadik  személynek  a  Pályázattal  kapcsolatban  bármilyen  kifogása  merülne fel,  az  ezzel  kapcsolatos   felelősség  kizárólagosan  a  Játékost  terheli,  és   az  ilyen  jellegű igényekből eredő követeléseket a Szervező jogosult a Játékosra áthárítani. Szervező fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket megsértő Játékos Pályázatát a Rajongói oldalról eltávolítsa és a Játékost, valamint Pályázatát az adott Játékból kizárja.

2. JÁTÉK IDŐTARTAMA

2.1 A Játék. 2019. február 14. 10:30-tól 2019. február 14. 19:30-ig tart.
Az a Játékos, aki törlési jogával élve a Játék záró időpontja előtt törli a Pályázatát, tudomásul veszi, hogy a sorsoláson nem tud részt venni, így a Játékban nyerni sem tud.

3. NYERTESEK MEGHATÁROZÁSA, SORSOLÁS

3.1 Feltétel:
A Játék időtartama alatt azon  Játékosok  között,  akik a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeknek maradéktalanul megfelelnek és a jelen Játékszabályzatban foglaltaknak megfelelően legalább  1 (egy)   olyan Pályázatot feltöltenek az Instagram telefonos alkalmazás segítségével a saját nyilvános Instagram profiljukon keresztül az Instagramra, amelyet a Smart Installációjánál a helyszínt felismerhető módon ábrázoló módon saját magukról (és csak saját magukról) 2019. február 14-én készítettek (helyszín: Budapest, Fashion Street) és a feltöltött Pályázatokat ellátták a #EQLove és #EQsmart (vagy #EQlove és #EQsmart) hashtag-gel, illetve ezt a tartalmat 2019. február 15-ig nem törölték kerül kisorsolásra a nyertes.

3.2. Sorsolás:
Szervező a véletlenszerűség elvének eleget téve, egy random számgenerátor programmal (gépi sorsolással) sorsol ki 1 (egy) darab nyertest a 1054 Budapest Hold utca 27. 3. emelet szám alatt 2019. február 15-én 14:00-kor. A számgenerátor program véletlenszerűen generál egy számot, a nyertes számot. A Szervező a #-ekre keresve megkapja a Pályázatokat az Instagram Rajongói oldalon, és a sorban a nyertes számnak megfelelően megjelenített képet (Pályázatot) feltöltő Játékos (aki a képen, Pályázaton szerepel) lesz a nyertes. A sorsolás nem nyilvános háromtagú bizottság előtt történik. A Szervező a nyerteseket a sorsolást követően privát üzenetben az Instagrammon keresztül értesíti.

Azonos vagy túlzottan hasonló Pályázatok közül a legkorábban feltöltött Pályázat és az azt feltöltő Játékos vehet részt a Játékban, amennyiben az egyéb feltételek teljesülnek.

4. NYEREMÉNYEK, NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA

4.1 A Játék nyereménye: 1 (egy) darab páros vacsora, amely a véletlenszerűség elvének eleget tevő, gépi sorsolással kerül kisorsolásra („Nyeremény”). A vacsorát a KIOSK Budapest-ben (Budapest, Március 15. tér 4, 1056) töltheti el a szerencsés nyertes Játékos egy másik általa választott személlyel. A vacsorát a sorsolást követően 31 napon belül van lehetősége eltölteni, és annak pontos időpontját a nyertes Játékos határozza meg. A vacsora összértéke a két főre vonatkozóan: bruttó 30.000 Ft.

4.2  A  Nyeremény  másra  át  nem  ruházható,  és  készpénzre  nem  váltható.  A  Játékos  a  Játék időtartama  alatt  kizárólag  1  (egy)  Nyereményre  lehet  jogosult.

4.3  Szervező  a  Nyeremény nyertesét  legkésőbb  a  nyertes  meghatározását  követő  2  (kettő) munkanapon   belül  a   mercedesbenzhu   Instagram Rajongói   oldalon keresztül küldött  privát üzenetben az Instagramon értesíti („Értesítés”). Előfordulhat, hogy  a  nyertes Játékos teljes  neve  kerül  megjelenítésre  a  Játékhoz  tartozó  posztokban, amelyhez   valamennyi   Játékos   az   adott   Játékban   való   részvétellel   kifejezetten   hozzájárul.  A  nyertes  Játékos  a  Rajongói  oldalnak  küldött  privát  üzenetben  köteles  az Értesítés  kézhezvételét  követő  két  (kettő)  munkanapon  belül  visszaigazolni  az  Értesítést, valamint a Nyeremény kézbesítéséhez szükséges személyes  adatait (teljes név, magyarországi lakcím, e-mail cím) pontosan megadni. A nyertes Játékos az Értesítésre küldött válaszában köteles nyilatkozni arról, hogy elmúlt 18 éves,  a Fénykép felett, amellyel pályázik szerzői joggal ő rendelkezik, és hogy a Fénykép Adatkezelő illetve Adatfeldolgozó általi jelen Játékszabályzat szerinti felhasználása a szerzői jogait nem sérti. E-mailcím megadásakor a Játékos legyen figyelemmel arra, hogy olyan e-mail címet adjon meg, amelyet használ, amihez más nem fér hozzá, elkerülendő, hogy a vouchert más töltse le, és érvényesítse. A Szervező a nyertes Játékos gondatlan e-mailcím megadásának következtében nem a nyertes Játékos általi voucher érvényesítéssel kapcsolatosan a felelősségét kizárja. Amennyiben a nyertes a fenti határidőn belül az Értesítést nem igazolja vissza, vagy a Nyeremény kézbesítéséhez szükséges adatait nem adja meg, úgy a nyertes Játékos  és Pályázata  kizárásra  kerülhet a Játékból, a Játékos a nyereményre való jogosultságát elveszíti,  és  a  Szervező  a  nyereményre  tartaléknyertest sorsolhat ki.

4.4  A  Nyeremény jelen Játékszabályzatban nem részletezett részleteit  a  Szervező  a sorsolást követően az Értesítésben egyezteti a nyertes Játékossal.

4.5 Szervező  kizárja  a  Játékból  azt  a  Pályázatot,  amelyre  nézve  az  azt  beküldő Játékos  részére  a Nyereményt  azért  nem  lehet  átadni,  mert  a  Pályázatán  vagy  az  Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy  tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem  felel meg a jelen Játékszabályzatban írt személyi feltételeknek.   A   Játékos   téves illetve nem megfelelő, vagy nem valós  adatszolgáltatásából   eredően   a   Szervezőt,   Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

4.6  A Nyereményekhez tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a  Szervező  viseli. Szervezőt  a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

5. ADATVÉDELEM, SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK

5.1  A jelen Játékkal kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes és a Játékos szabadon adott hozzájárulásán alapul a Fénykép,  Instagarm regisztráció és a regisztráció során megjelenített nyilvános adat, Instagrammon használt név tekintetében. A Játékos jogosult a hozzájárulását visszavonni, ebben az esetben a Játékos a Nyeremény sorsoláson nem vehet részt. A hozzájárulás visszavonása nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést. Azok, akik a Játékban részt vesznek, a Játékban való részvétellel tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

5.1.1. Adatkezelő  és  Adatfeldolgozó  a  személyes  adataikat (pályázó Fénykép, Instagarm regisztráció és a regisztráció során megjelenített nyilvános adat, Instagrammon használt név)  kizárólag  az  adott  Játékkal összefüggésben, az adott Játék időtartama alatt kezelje, illetve feldolgozza;

5.1.2. nyertesség  esetén  az Instagramon használt nevüket  a  Szervező  minden  további  feltétel  és  ellenérték  nélkül, kizárólag az adott Játékkal kapcsolatosan a Rajongói oldalon nyilvánosságra hozza;

5.1.3. részvételükkel   minden   tekintetben,   kifejezetten   elfogadják   a   Játékszabályzat   minden rendelkezését.

5.2. Nyertesség esetén a nyertes Játékos által a nyeremény kézbesítéséhez szükséges adatok: név, kézbesítési cím, e-mail cím adatkezelésének jogalapja az Adatkezelő (kényszerítő erejű) jogos érdeke. A nyertes Játékos köteles azokat megadni, az adatok megadása nélkül a Nyeremény nem kézbesíthető és tartaléknyertes sorsolására kerülhet sor.

Adatkezelő megvizsgálta azokat a rendelkezésére álló módszereket, amelyekkel a Nyeremény a nyertes Játékos részére kézbesíthető, és amelyek alapján a nyertes Játékos beazonosítható és a következőket állapította meg: Adatkezelő jogos érdekében áll a vállalt Nyeremény jelen Játékszabályzatban foglalt feltételek szerinti kézbesítése a nyertes Játékos részére. A Játékos beazonosítása okán az Adatkezelőnek szüksége van a nyertes Játékos teljes nevére, a Nyereményt igazoló voucher kiküldése céljából szüksége van a nyertes Játékos e-mail címére.

Adatkezelő kizárólag a cél – Nyeremény nyertes Játékos részére történő kézbesítése – céljából kezeli a nyertes Játékos adatait, és kizárólag az adatkezelés céljának megvalósításához szükséges ideig (az Art. (az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL.) törvény 78. § (3) bekezdésében foglaltaknak való megfelelés érdekében a Nyeremény kisorsolásához és nyertes Játékos részére történő kézbesítéséhez szükséges iratokat, adatokat a Nyeremény után fizetendő adó megállapításához való jog elévüléséig, a halasztott adó esetén a halasztott adó esedékessége naptári évének utolsó napjától számított öt évig kell megőriznie).

Adatkezelő álláspontja szerint az adatkezelés a nyertes Játékos érdeke is, és a lehető legkevésbé korlátozza a nyertes Játékos személyiségi jogait, szabadságát.

A  megadott  adatok  adatkezelője  a  Szervező  Mercedes-Benz Hungária Kft. mint   Adatkezelő.   Az   adatok   feldolgozását   a   Szervező   megbízásából   a   Lebonyolító, azaz a   HPS Experience Kft., mint Adatfeldolgozó végzi.

5.2  Szervező  szavatolja,  hogy  az  adatkezelés  mindenben  a  hatályos  jogszabályi  rendelkezések megtartásával   történik.   Szervező   bármikor   lehetőséget   biztosít   a   Játékosnak   arra,  hogy tájékoztatást  kérjen  személyes  adatai  kezeléséről,  kérje  az azokhoz történő hozzáférést, azokról másolatot kérjen, kérje azok  törlését  vagy  helyesbítését,   kérje az adatkezelés korlátozását, vagy tiltakozzon az Adatkezelő jogos érdekében történő adatkezeléssel szemben az alábbi címeken: 1054 Budapest Hold utca 27. postai illetve info@hps.hu e-mail címen.

5.3. Játékosok adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogérvényesítés:

·        Hozzáférés (tájékoztatás): a Játékos jogosult arra, hogy tájékoztatást kérjen, a vele kapcsolatosan folytatott adatkezelésről, annak céljáról, a kezelt adatokról, kezelt adatok esetleges továbbításáról, adatkezelés idejéről, a Játékos jogairól, az adatkezeléssel szembeni jogorvoslati lehetőségről, az adatok forrásáról, történik-e harmadik ország vagy nemzetközi szervezet részére adattovábbítás és kérheti az adatai másolatát is.

·        Helyesbítés: a Játékos kérheti a helytelen adatainak a helyesbítését.

·        Törlés (illetve elfeledtetés): a Játékos kérheti adatainak törlését, ha már nincs szükség rájuk abból a célból amelyből azokat gyűjtötték, a Játékos visszavonja a hozzájárulását, tiltakozik az adatkezelés ellen, jogellenes adatkezelés esetén. Az elfeledtetéshez való jog a nyilvánosságra hozott adatok törlésével kapcsolatos Adatkezelői intézkedést jelenti.

·        Korlátozás: korlátozás esetén a tároláson kívül csak a Játékos hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, védelméhez, vagy fontos közérdekből lehet kezelni az adatokat. Kérheti a Játékos ha vitatja az adatok pontosságát, akkor arra az időre, vagy jogellenes az adatkezelés, de nem szeretné a Játékos a törlést, nincs már szükség az adatokra az adatkezelés céljából, de a Játékosnak szüksége van rá jogi igényének előterjesztése, érvényesítése, védelme miatt.

·        Tiltakozás: a tiltakozás joga azt jelenti, hogy közérdekű vagy Adatkezelő jogos érdeke alapján kezelt adatok kezelése ellen az, akinek a személyes adatait így kezelik tiltakozhat, kivéve, ha az Adatkezelő adatkezeléshez fűződő érdeke kényszerítő erejű jogos érdek, amely elsőbbséget élvez az érintett érdekeivel szemben, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy védelméhez kapcsolódnak.

Jogérvényesítés:
Amennyiben a Játékos úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél:

 

  • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; postai cím: 1530  Budapest, Pf.: 5.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; URL: http://naih.hu; telefon: +36 (1) 391 1400; fax: +36 (1) 391 1410; koordináták: É 47°30'56''; K 18°59'57'')
  • bíróságnál (a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. tv. illetékesség és hatáskör szabályai által meghatározottan főszabály szerint Fővárosi Törvényszék, Budapest, Markó u. 27, 1055, Telefonszám(1) 354 6000, illetve a Pesti Központi Kerületi Bíróság, 1055 Budapest, Markó u. 25., postai cím: 1887 Budapest, Pf: 28.; +36 1 354 6000; az Infotv. 23.§ (3) bek. alapján az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is jogosult a pert megindítani).

5.3   A   Játékos   tudomásul   veszi,   hogy   az   adott   Játékból   való   kizáráshoz   vezet,   ha   a   Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi, illetve részére a Nyeremény nem lesz kézbesíthető/átadható, ha tiltakozik az ehhez szükséges adatok kezelése ellen.

6. VEGYES RENDELKEZÉSEK

6.1  A  Pályázatok  hiányosságáért/hibájáért  (pl.  névelírás,  címelírás,  téves  vagy  nem  valós  adat feltüntetése   stb.),   a   Nyeremény átadásának  –   Szervező   érdekkörén   kívül   eső   – elmaradásáért  vagy  késedelméért,  ill.  a  kézbesítés  során  keletkezett  károkért  Szervező,  illetve Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

6.2  Szervező  a  –  nem  általa  gyártott  vagy  forgalmazott, szolgáltatott  –  Nyeremény  tekintetében  minőségi felelősséget   nem   vállal,   a   nyertes   ilyen   igényét   jogszabályi   keretek   között   a   Nyeremény gyártójával, forgalmazójával, szolgáltatójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes Játékos a Nyereményét határidőben   nem   veszi  át,   azt   a   továbbiakban   a   Szervezőtől  vagy  Lebonyolítótóltól  nem követelheti. Az átvételre előírt határidőt az Értesítés tartalmazza.

6.3  Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a  www.Instagram.com weboldalt, Rajongói  oldalt,  illetve  az  azokat  működtető  szervert  ért  külső,  ún.  SQL  támadások,  illetve  a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás estére. Tehát amennyiben a Rajongói oldalt, illetve szervert  vagy  a  kiszolgáló  hálózatot  ért  támadás  folytán  a  Játékosok  téves  rendszerüzeneteket kapnak  nyereményeiket,  a  nyertes/nem  nyertes  státuszukat,  stb.  illetően,  úgy  ezen  esetekre  a Szervező és Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.

6.4   Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek, Instagram profilok létrehozását, illetve  a  Játékok  szellemével  bármilyen  módon  összeférhetetlen  vagy  azt  sértő  magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja  a játékból.

6.5   Ha  a  Játékos  adatfeltöltés  közben  bezárja  a  böngésző  ablakot  vagy,  ha  a  kapcsolat  (bármely okból)  megszakad  a  kiszolgáló  webhelyével,  abban  az  esetben  az  adatok  elvesztéséért  a Szervező, illetve Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

6.6.  Szervező,  illetve  Lebonyolító  kizárja  a  felelősségét  a  Rajongói  oldal  rajta  kívülálló  okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor  haladéktalanul  megtesz  minden  szükséges  intézkedést  annak  érdekében,  hogy  a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

6.7   A   Játék   semmilyen   módon   nem   szponzorált   az   Instagram   által,   illetve   semmilyen tekintetben  nem  kapcsolódik  az  Instagramhoz.

Budapest, 2019. 02. 13.

Mercedes-Benz Hungária Kft.
Szervező, Adatkezelő


Alapvető tájékoztatás az adatvédelemről- Instagram Rajongói Oldalon Szerzevezett Játék

Adatkezelő Mercedes-Benz Hungária Kft. (1133 Budapest, Váci út 96-98., email: adatvedelem-mbhu@daimler.com továbbiakban "MBHU" vagy "mi")
Adatkezelési célok és jogalap

Az Ön személyes adatait az alábbi célokból kezeljük:

·         Az Ön Játékban való részvételéhez szükséges Játékszabályzat, mint szerződéses feltételek Ön kérésére való végrehajtása és teljesítése érdekében, beleérte a Játék lebonyolítását, adminisztrációját és nyereményjuttatást. (Szerződéses célok);

·         a Játékkal és a nyeremény juttatásával kapcsolatos adózási jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés érdekében (Jogi kötelezettséggel kapcsolatos célok)

a Játék lebonyolításának átláthatóságával, csalások kiszűrésével és esetleges panaszok rendezésével, jogi igények megalapozásával, érvényesítésével és védelmével kapcsolatos célokból (Jogos érdeken alapuló célok).

Adattovábbítások címzettje(i) Adatait megosztjuk szolgáltatóinkkal és együttműködő partnereinkkel, akik támogatnak minket az Önnek nyújtott szolgáltatások kapcsán, mindehhez megfelelő garanciákat léptettünk életbe, és megőrizzük adatai biztonságát. A Játék az Instagram útján, nyilvánosan kerül lebonyolításra, melynek (önálló) adatkezelője a •Facebook Ireland Ltd.,
az Ön jogai Ön többek között gyakorolhatja a személyes adataihoz való hozzáférés, személyes adatai helyesbítésének és törlésének jogát amelyről az teljes adatkezelési tájékoztatónkban tájékoztatjuk. Ön a hozzájárulását bármikor visszavonhatja.
Kiegészítő tájékoztatás További információért olvassa el a teljes Adatvédelmi Tájékoztatónkat