WLTP on uusi maailmanlaajuisesti yhtenäinen henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen kulutus- ja päästömittausmenetelmä. WLTP tulee sanoista Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure. WLTP on pakollinen kaikissa EU-jäsenmaissa, ja muita maita tulee mukaan myöhemmin.


WLTP ja NEDC selitettyinä

WLTP otettiin käyttöön syyskuun 1. päivänä 2017. Uudella menetelmällä määritetyt kulutus- ja päästöarvot ovat aiempaa lähempänä todellisia ajo-olosuhteita kuin aiemmalla NEDC-menetelmällä saadut arvot. WLTP-kulutus- ja -päästösykli on syyskuusta 2017 alkaen ollut käytössä kaikille uusille tyyppihyväksyttäville ajoneuvoille sekä ajoneuvoille, joissa on uusi voimansiirtolinja. Syyskuusta 2018 alkaen se on voimassa kaikille uusille rekisteröitäville ajoneuvoille. Elokuun 2018 loppuun mennessä smartin henkilöautot tullaan tyyppihyväksymään WLTP-menetelmän mukaisesti. Siirtymäkaudella tulee olemaan tarjolla samanaikaisesti sekä WLTP- että NEDC-menetelmällä tyyppihyväksyttyjä autoja. Autoille tullaan lisäksi ilmoittamaan WLTP-menetelmän perusteella laskettu NEDC-kulutusarvo, joka on korkeampi kuin aiemmin. Tätä arvoa tullaan käyttämään automyynnin dokumenteissa vuoteen 2020 saakka.

WLTP and NEDC explained

WLTP ja NEDC vertailussa

  WLTP NEDC
Testin aloituslämpötila Kylmä Kylmä
Ajosyklin kesto 1800 s 1180 s
Paikallaanoloaika 242 s 267 s
Paikallaanoloajan osuus 13,4% 22,6%
Ajosyklin pituus 23,262 m 10,931 m
Huippunopeus 131.3 km/h 120 km/h
Keskimääräinen nopeus 46.5 km/h 33.35 km/h
Autokohtaiset lisävarusteet Otetaan huomioon niiden paino, aerodynamiikka, vierintävastus, sähkölaitteiden virrankulutus; ilmastointi ei päällä Ei oteta huomioon, paitsi renkaat; ilmastointi ei päällä
Lämpötila 23°C 25 +/- 5°C

Mitä tämä merkitsee minulle asiakkaana?

WLTP:n (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure) eli henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen maailmanlaajuisesti yhtenäisen kulutus- ja päästömittausmenetelmän käyttöönotto tuo lisää selkeyttä polttoaineen kulutusarvoihin. Asiakkaat hyötyvät WLTP-menetelmästä, koska se tarjoaa realistisemman pohjan eri automallien kulutus- ja päästöarvojen vertailulle. Uudet testiolosuhteet tulevat kuitenkin merkitsemään myös muutoksia CO2- ja kulutuslukemiin. Muuttuneen testausprosessin takia teknisesti identtisen auton CO2- ja kulutusarvot tulevat olemaan WLTP-menetelmällä mitattuna suurempia kuin NEDC-menetelmällä (New European Driving Cycle; uusi eurooppalainen ajosykli) mitattuna. Tämä johtuu esimerkiksi siitä, että auton lisävarusteet otetaan nyt huomioon, ja uuden mittaussyklin parametrit ovat muutoinkin tiukemmat.

The WLTP delivers accurate figures.

WLTP tuottaa tarkat arvot.

WLTP ottaa huomioon autokohtaiset lisävarusteet. Niinpä sen tuottamat tulokset ovat tarkemmat kuin NEDC-menetelmällä määritetyt arvot. Arvot ovat näin ollen autokohtaisia. Tämä ei muuta millään tavoin auton päivittäistä polttonesteen kulutusta.
Syyskuusta 2017 alkaen autoteollisuudessa on ollut käytössä uusi kulutus- ja päästömittausmenetelmä. Kaikki uudet tyyppihyväksyttävät ajoneuvot testataan WLTP-menetelmällä. Samaan aikaan autoille lasketaan edelleen NEDC-kulutusarvot, jotka ilmoitetaan ainoina pätevinä kulutusarvoina automyynnin materiaaleissa.
Syyskuuhun 2018 mennessä smart tulee tyyppihyväksymään ajoneuvonsa vaiheittain WLTP-menetelmän mukaisesti. Siitä lähtien uudet WLTP-arvot tullaan todennäköisesti ilmoittamaan autoesitteissä ja muissa julkaisuissa. Markkinoilta poistuville automalleille ilmoitetaan vain NEDC-kulutusarvot.

Introduction of the WLTP cycle.

WLTP-syklin käyttöönotto.

WLTP:n tavoite on testimenetelmien maailmanlaajuinen harmonisointi. WLTP on suunniteltu tuottamaan testituloksia, jotka ilmaisevat NEDC-menetelmää tarkemmin todellista ajokäyttäytymistä. Mittausmenetelmän muutos ei koske käytettyjä autoja. Niille ilmoitetaan edelleen niiden rekisteröinnissä käytetyt NEDC-arvot. Vähintään vuoden 2020 loppuun asti kaikille autoille määritetään sekä WLTP- että NEDC-arvot. Nämä arvot löytyvät auton rekisteröintidokumenteista. Vuodesta 2021 alkaen kaikille henkilöautoille määritetään enää yksinomaan WLTP-arvot kulutuksen ja päästöarvojen osalta edellyttäen, että kaikki EU-jäsenvaltiot ovat ottaneet käyttöön tähän liittyvän verojärjestelmän. WLTP:n varsinaisen testisyklin lyhenteenä on WLTC – Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Cycle eli maailmanlaajuisesti yhtenäinen henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen testisykli. Se puolestaan on jaettu kolmeen luokkaan. Useimmat henkilöautot, joiden teho-paino-suhde on yli 34 kW/t (46 hv/t omapaino), on luokiteltu WLTC Class 3 -luokkaan.

WLTP: Greater transparency.

WLTP: lisää selkeyttä.

WLTP-kulutus- ja -päästömittausmenetelmän ansiosta smart-asiakkailla on nyt käytettävissään entistä realistisemmat ja tarkemmat autokohtaiset kulutusarvot. Samalla kun arvojen vertailtavuus eri valmistajien ja automallien välillä säilyy edelleen, määritetyt arvot ovat nyt lähempänä todellisia kulutusarvoja ja ottavat huomioon useampia eri tekijöitä NEDC-mittausmenetelmään verrattuna. smart tukee sekä uusia, aiempaa realistisempia laboratoriotestejä, että tien päällä tehtyjä mittauksia. Näin selkeys, läpinäkyvyys ja varmuus lisääntyvät smart-asiakkaiden kannalta. WLTP-mittausmenetelmän ja ajonaikaisten realististen päästöjen, niin sanottujen RDE-päästöjen (Real Driving Emissions), mittauksen käyttöönotto on tärkeä askel tähän suuntaan.

What does this mean for customers?

Mitä tämä kaikki merkitsee asiakkaille?

Tulevaisuudessa asiakkaat voivat laskea autonsa CO2-arvon aiempaa tarkemmin lisävarusteita valitessaan. Selkeyden ja läpinäkyvyyden parantamiseksi smart tulee ottamaan WLTP:n aktiivisesti käyttöön eri vaiheissa ja tiedottamaan asiasta sekä asiakkaita että jälleenmyyjiä. Tämä merkitsee myös uudenlaisten, varusteet huomioivien arvojen mukaantuloa: kunkin mallin energiakulutukseltaan pienimmästä versiosta aina suurimman energiakulutuksen versioon. Tämä ilmaistaan asteikolla välillä "WLTP Low" (pienin määrä lisävarusteita) ja "WLTP High" (suurin määrä lisävarusteita).


Miten saan RDE-tulokset?

How to request your RDE results.

Ota selvää autosi päästöistä todellisissa ajo-olosuhteissa.

Ota selvää autosi päästöistä todellisissa ajo-olosuhteissa.
Termi Real Driving Emissions (RDE) tarkoittaa henkilöautojen, kuorma-autojen ja linja-autojen jokapäiväisessä ajossa todellisuudessa syntyviä päästöjä. Automallien tyyppihyväksyntää varten tehtävät pakokaasumittaukset on tehty aiemmin vain testipenkeissä. Kun asetus RDE (EU) 427/2016 tuli voimaan maaliskuussa 2016, päästöt on sen jälkeen täytynyt mitata määritellyissä puitteissa myös todellisissa ajo-olosuhteissa. Syyskuusta 2017 alkaen todellisia ajo-olosuhteita koskevia RDE-raja-arvoja on ollut noudatettava. Tämä on merkittävä askel kohti autoilun puhtaampaa ja vähäpäästöisempää tulevaisuutta.

Voit pyytää smart-autojen RDE-tuloksia, jotka on saatu sekä valmistajan että riippumattoman sertifioidun teknisen tarkastuslaitoksen suorittamista testeistä. Lähetä oheinen lomake ja ilmoita siinä smart-autosi PEMS-testiperhe. 


Usein kysytyt kysymykset.

Mikä on WLTP?

WLTP tulee sanoista Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure eli maailmanlaajuisesti yhtenäinen henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen testimenetelmä. Se mittaa ajoneuvojen polttoaineen kulutuksen ja päästöarvot dynamometrissä. Syyskuun 1. päivästä 2017 alkaen WLTP otetaan käyttöön vaiheittain ja se korvaa lopulta aiemman NEDC-testimenetelmän.

WLTP tuottaa dynaamisemman painopisteensä ansiosta paremmin todellisia ajo-olosuhteita vastaavat arvot kuin aiempi menetelmä. WLTP ottaa huomioon merkittävästi tiukempia kiihdytyksiä, ja ajoprofiili sisältää aiempaa enemmän erilaista ajoa. Testien huippunopeus on nyt 131 km/h, keskinopeus 47 km/h.

Ajoaikaa on kasvatettu 10 minuutilla ja dynamometrissä simuloitu moottoritieajon osuus on nyt suurempi. Samalla seisonta-aikaa on pienennetty. Ajoreitin pituus on kaksinkertaistettu 23 kilometriin.

Lisäksi vaihteiden vaihtamishetket on määritetty auto- ja voimansiirtolinjakohtaisesti. Jatkossa kaikki lisävarusteet, joilla on vaikutusta auton aerodynamiikkaan, vierintävastukseen tai auton painoon, otetaan laskelmissa huomioon. Myös mukavuustoimintojen lisäämä sähkönkulutus vaikuttaa CO2-arvoon. WLTP-menetelmän käyttöönoton ensimmäisessä vaiheessa ainoastaan ilmastointijärjestelmää ei oteta huomioon arvojen laskennassa.

WLTP-standardi tuottaa maailmanlaajuisesti vertailukelpoisia testituloksia, ja EU-maat ovat kärjessä sen käyttöönotossa. Se auttaa vertailemaan eri autovalmistajien autojen polttoaineen kulutus- ja päästöarvoja keskenään. Lisäksi standardit auttavat viranomaisia pakokaasun päästörajojen täyttymisen tarkastamisessa kattaen päästöt hiilivedyistä (HC) hiilimonoksideihin (CO), typen oksideihin (NOx) ja hiukkaspäästöihin saakka.

Mikä on WLTC?

WLTP:n ajosyklin lyhenteenä on WLTC – Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Cycle eli maailmanlaajuisesti yhtenäinen henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen testisykli. Eri autoluokkia varten WLTP:ssä on kolme erilaista ajosykliä, jotka ottavat huomioon aina kulloinkin vallitsevan teho-paino-suhteen. Useimmat EU:n alueella rekisteröidyt henkilöautot, joiden teho-paino-suhde on yli 34 kW/t (46 hv/t), on luokiteltu WLTC Class 3 -luokkaan. Luokan 3 autojen testisykli koostuu neljästä testivaiheesta: Low, Medium, High ja Extra High. Nämä simuloivat kaupunkiajoa, maantieajoa ja moottoritieajoa.

Mikä on NEDC?

NEDC (New European Driving Cycle eli uusi eurooppalainen ajosykli) on vielä tällä hetkellä voimassa oleva henkilöautojen testisykli. Ensimmäinen eurooppalainen ajosykli otettiin käyttöön vuonna 1970. Sen tavoitteena oli tuottaa asiakkaille vertailtavissa ja uusittavissa olevia arvoja kaikilta autonvalmistajilta. Vuonna 1992 NEDC-ajosykliä laajennettiin koskemaan muutakin kuin pelkästään kaupunkiajoa. NEDC-ajosyklin keskinopeus on alhainen, 34 km/h. Pieniksi jäävät myös kiihdytystapahtumien lukumäärä ja huippunopeus 120 km/h. Ajosyklin koostumus ei näin ollen vastaa enää nykyisiä todellisia ajo-olosuhteita, joihin sisältyy hyvin erilaisia ajomatkoja erilaisilla tietyypeillä ajettuina.

Mittauksissa ei oteta huomioon auton aerodynamiikkaa ja painoa eikä lisävarusteiden ja mukavuustoimintojen kuten ilmastointilaitteen, radion tai istuinlämmityksen energiankulutusta. Lisäksi tietyt tekniset parametrit aiheuttavat poikkeamia todellisista ajo-olosuhteista.

Esimerkiksi start-stop-teknologialla on verraten suuri vaikutus NEDC-menetelmässä, sillä siinä autojen seisonta-aikojen osuus on suuri. Manuaalivaihteisissa autoissa autokohtaisia parametrejä ei oteta huomioon vaihteenvaihdon ajoituksia määritettäessä.

Todelliseen ajoon verrattuna tästä voi olla seurauksena isoja poikkeamia kulutuksessa. Jatkuvan teknisen kehityksen vuoksi NEDC ei enää vastaa nykypäivän vaatimuksia.

Mikä on RDE?

RDE tulee sanoista "Real Driving Emissions" eli realistiset ajonaikaiset päästöt. RDE-testissä pakokaasupäästöt mitataan autolla liikenteessä ajaen. Aiemmin päästömittaukset autojen tyyppihyväksyntää varten on tehty yksinomaan dynamometrissä. Maaliskuusta 2016 alkaen päästöjen on kasvavassa määrin oltava todennettavissa myös todellisessa ajossa, määritetyissä ajo-olosuhteissa. Autoon sijoitettavan pakokaasujen mittalaitteen (PEMS; Portable Emissions Measurement System) avulla mitataan typen oksidit (NOx) ja hiilimonoksidit (CO). Myöhemmin tullaan mittaamaan myös hiukkaspäästöt. Ajo ja mittaus tehdään todellisen liikenteen seassa, luonnollisesti liikennesääntöjä noudattaen. Mitään määrättyä ajosykliä ei siis ole. Autoilla ajetaan 90 - 120 minuutin ajan yleisillä teillä. Kolmannes ajosta on kaupunkialueella, kolmannes maanteillä ja kolmannes moottoriteillä. Kaupunkialueella keskinopeus on välillä 15 ja 30 km/h, moottoriteillä puolestaan välillä 90 ja vähintään 110 km/h, mutta ei kuitenkaan yli 145 km/h. Ulkolämpötilan tulee olla välillä 0 ja 30 °C, auton ilmastointi on kytkettynä päälle.

Testiajot tehdään alle 700 metriä meren pinnan yläpuolella, ja korkeuseroja saa olla enintään 100 metriä. Syyskuusta 2017 alkaen Euro 6 -päästörajojen on täytyttävä myös RDE-tietesteissä. Ensimmäisessä vaiheessa WLTP-kulutus- ja -päästösykli on syyskuusta 2017 alkaen käytössä kaikille uusille tyyppihyväksyttäville ajoneuvoille, ja viimeistään 1. syyskuuta 2019 alkaen kaikille uusille ajoneuvoille.