Poskytovatel / ochrana údajů

Poskytovatel

Právní upozornění

Zásady ochrany osobních údajů

Pokyny ke cookies

Spotřeba a emise

Kontakt

Mercedes-Benz Cars Česká republika s.r.o.
Daimlerova 2296/2
149 45 Praha 4 - Chodov
Česká republika

E-Mail: dataprotection.cars@daimler.com

*

Pro služby smart control a pro smart connected Portal:

Mercedes-Benz AG
Mercedesstraße 120
70372 Stuttgart
Telefon: 00800 2 77 77 777
E-mail: cs.deu.smart@cac.smart.com

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u soudu ve Stuttgartu pod IČ: HRB 762 873, Identifikační číslo pro DPH: DE 321 281 763, zastoupená vedením: Ola Källenius (předseda), Jörg Burzer, Renata Jungo Brüngger, Sajjad Khan, Sabine Kohleisen, Frank Lindenberg, Markus Schäfer, Britta Seeger; předseda správní rady: Manfred Bischoff

Autorská práva

Copyright 2019 Daimler AG. Všechna práva vyhrazena. Veškeré texty, obrázky, schémata, zvukové soubory, videosoubory a animace a jejich aranžmá podléhají autorskému právu a ostatním zákonům na ochranu duševního vlastnictví. Nesmí být kopírovány pro komerční užití či distribuci ani se nesmí upravovat či přemisťovat na jiné stránky. Některé internetové stránky společnosti Daimler AG obsahují také materiál, který je předmětem autorských práv jeho poskytovatelů.

 

Produkty a ceny

Po redakční uzávěrce jednotlivých stránek mohlo dojít ke změnám u produktů a služeb. Výrobce si po dobu trvání dodávek vyhrazuje právo na konstrukční nebo tvarové změny, odchylky barevnosti a změny obsahu dodávek nebo služeb, pokud budou tyto změny či odchylky s ohledem na zájmy společnosti Daimler únosné pro zákazníka. Na fotografiích může být zobrazeno příslušenství nebo příplatková výbava, které nejsou součástí standardní dodávky. Barevné odchylky jsou podmíněny technikou tisku. Jednotlivé stránky také mohou obsahovat typy a služby, které nejsou v některých zemích nabízeny. Výroky o právních a daňových předpisech a jejich důsledcích se vztahují pouze na Spolkovou republiku Německo. Použijí se ceny platné v den dodání, pokud to není v rozporu s všeobecnými obchodními podmínkami. Pro naše smluvní partnery se ceny rozumí jako nezávazné doporučené ceny. Na aktuální stav se prosím informujte v některé z poboček smart nebo u některého smluvního partnera.

 

Obchodní značky

Není-li uvedeno jinak, jsou všechny značky uvedené na internetových stránkách společnosti Daimler AG zákonem chráněnými značkami společnosti Daimler AG, to platí zejména pro názvy modelů a veškerá loga a znaky společnosti.

 

Licenční práva

Společnost Daimler AG Vám chce nabídnout inovativní a informativní internetový program. Proto doufáme, že jste stejně jako my potěšeni kreativní podobou, kterou jsme mu propůjčili. Přesto Vás ale prosíme o pochopení, že společnost Daimler AG musí chránit své duševní vlastnictví, včetně patentů, obchodních značek a autorských práv, a že tyto internetové stránky nemohou poskytnout žádná licenční práva na duševním vlastnictví společnosti Daimler AG.

 

Upozornění k předvídavým výrokům

Internetové stránky, investorská oznámení, obchodní a průběžné zprávy, výhledy, prezentace, audio a video přenosy akcí (živě nebo jako záznamy) a ostatní dokumenty na těchto webových stránkách obsahují mimo jiné předvídavé výroky o budoucích vývojích, které se zakládají na aktuálních odhadech managementu. Slova jako "anticipovat", "přijmout", "věřit", "ocenit", "očekávat", "mít v úmyslu", "moci", "plánovat", "promítat", "mít povinnost" a podobné pojmy označují takové předvídavé výroky. Takové výroky jsou podrobeny určitým rizikům a nejistotám. Jako příklady k tomuto lze uvést konjukturní pokles v Evropě nebo Severní Americe, změny směnných kurzů, úrokové sazby a ceny surovin, zavedení produktů konkurencí, vyšší prodejní podněty, úspěšná realizace nového obchodního modelu pro smart, přerušení dodávek u výrobních materiálů, které se zakládají na nedostatku materiálu, stávkách zaměstnanců nebo insolvencích dodavatelů, a také pokles cen ojetých vozidel při opětovném prodeji. Pokud by se některý z těchto rizikových faktorů nebo jiných nevypočitatelností (některé jsou popsány pod nadpisem "Zpráva o rizicích" v aktuální obchodní zprávě společnosti Daimler a také pod nadpisem "Risk Factors" v aktuální obchodní zprávě společnosti Daimler ve formuláři 20-F, který byl předložen americkému dohledovému orgánu pro cenné papíry a trhy) měl vyskytnout nebo by se domněnky založené na výrocích měly prokázat jako nesprávné, mohly by se skutečné výsledky podstatně lišit od výsledků uvedených v těchto výrocích nebo vyjádřených implicitně. Nemáme v úmyslu a nepřebíráme povinnost za průběžnou aktualizaci předvídavých výroků, protože vychází výhradně z okolností dne jejich uveřejnění.

 

Ručení

Informace a popisy na těchto stránkách nepředstavují žádný druh záruky nebo garance ať už vyjádřené, nebo implicitní. Zejména nepřestavují žádnou implicitní záruku nebo garanci ohledně stavu, prodejnosti, vhodnosti k určitému účelu nebo neporušení zákonů či patentů. Naše internetové stránky rovněž obsahují odkazy na jiné internetové stránky. Chtěli bychom zdůraznit, že nemáme žádný vliv na vzhled a obsah těchto stránek. Nemůžeme tudíž převzít jakoukoliv odpovědnost za aktuálnost, správnost, úplnost a kvalitu informací poskytovaných těmito stránkami. Vzhledem k výše uvedenému se tímto od veškerého obsahu těchto internetových stránek zcela distancujeme. Toto prohlášení platí pro všechny odkazy na externí internetové stránky z naší internetové stránky i na jejich obsah.

 

Informace o řešení sporů online

Evropská komise vytvořila internetovou platformu pro řešení sporů online (tzv. „platformu ODR“). Platforma slouží jako kontaktní místo mimosoudního řešení sporů týkajících se smluvních závazků, které vyplývají z kupních smluv uzavřených online. Platformu ODR najdete pod tímto odkazem:

http://ec.europa.eu/consumers/odr

Upozornění podle § 36 zákona o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (VSBG)

Společnost Daimler AG se nebude účastnit mimosoudního řešení spotřebitelských sporů před specializovaným orgánem ve smyslu zákona o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (VSBG), což ani nenáleží k jejím povinnostem.

 

 

Ochrana osobních údajů

Na této stránce se dozvíte vše o zpracování osobních údajů, které realizujeme, včetně podrobností o Vašich právech a o způsobu, jak je uplatnit. Bližší informace o jednotlivých zpracováních, o Vašich právech a o způsobech jejich uplatnění naleznete pod odkazy – označeními jednotlivých zpracování osobních údajů.

I. Marketing

II. Průzkum spokojenosti zákazníků

III. Prodej a servis vozidel a služby s tím spojené

IV. Plnění třetích osob

V. Vedení účetnictví

Základní charakteristika jednotlivých zpracování

I. Marketing

– obchodní sdělení a určování nejvhodnější nabídky (profilování) zákazníkům.

 

Komplexní informace o zpracování, včetně podrobné informace o Vašich právech a podmínkách pro jejich uplatnění, stejně jako o způsobu, kterým lze práva uplatnit viz níže.

 

II. Průzkum spokojenosti zákazníků

– zajišťování průzkumu spokojenosti a loajality

Komplexní informace o zpracování, včetně podrobné informace o Vašich právech a podmínkách pro jejich uplatnění, stejně jako o způsobu, kterým lze práva uplatnit viz níže.

 

III. Prodej a servis vozidel a služby s tím spojené

– jednání o uzavření kupních, servisních a ostatních smluv

Komplexní informace o zpracování, včetně podrobné informace o Vašich právech a podmínkách pro jejich uplatnění, stejně jako o způsobu, kterým lze práva uplatnit viz níže.

 

IV. Plnění třetích osob

- vedení databáze dodavatelů, plnění smluv s dodavateli

Komplexní informace o zpracování, včetně podrobné informace o Vašich právech a podmínkách pro jejich uplatnění, stejně jako o způsobu, kterým lze práva uplatnit viz níže.

 

V. Vedení účetnictví

– vedení účetní agendy

Komplexní informace o zpracování, včetně podrobné informace o Vašich právech a podmínkách pro jejich uplatnění, stejně jako o způsobu, kterým lze práva uplatnit viz níže.

Konkrétní parametry zpracování osobních údajů

I. Marketing

 1. SPRÁVCE

Správcem osobních údajů je společnost Mercedes-Benz Cars Česká republika s.r.o., se sídlem Praha 4 - Chodov, Daimlerova 2296/2, PSČ 14945, IČ: 480 24 562, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 13946 (dále jen „Správce“).

 1. PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Ve vztahu k danému zpracování svědčí subjektu údajů práva

 

a. ODVOLÁNÍ SOUHLASU

– souhlas lze odvolat kdykoli způsobem stanoveným níže;

 

b. PŘÍSTUP

– právo na informaci, zda jsou či nejsou mé osobní údaje zpracovávány. Jsou-li osobní údaje zpracovávány dále právo na informace o zpracování v předepsaném rozsahu a právo za určitých podmínek získat kopii zpracovávaných údajů;

 

c. OPRAVU

– právo požadovat provedení opravy, jsou-li zpracovávané osobní údaje nepřesné. Případně právo požadovat doplnění, nejsou-li údaje úplné;

 

d. VÝMAZ

(právo být zapomenut) - právo žádat za právními předpisy stanovených podmínek vymazání údajů;

 

e. OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ

– právo požadovat označení a případné omezení (pozastavení) zpracování do doby ověření přesnosti údajů, zákonnosti zpracování, vyřízení námitky nebo kvůli ochraně Vašich zájmů (uplatnění nebo ochrana či obrana práv a právních zájmů);

 

f. STÍŽNOST

– právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se stížností vůči Správci, zpracování či podmínkám uplatňování práv. Kontaktní a další údaje o ÚOOÚ viz www.uoou.cz;

 

g. PŘENOSITELNOST

– právo za právními předpisy stanovených podmínek získat údaje pro další zpracování jinou osobou, či žádat si jejich přímé předání k dalšímu zpracování jinou osobou;

Dále beru na vědomí, že mi svědčí právo na

NÁMITKU

– právo požadovat, aby dále nebyly zpracovávány Vaše osobní údaje pro plnění úkolů ve veřejném zájmu, kvůli oprávněným zájmům Správce či třetí osoby nebo za účelem marketingu.

K jednotlivým právům, jejich charakteristice, podmínkám jejich vzniku a uplatnění viz příslušný odkaz. K postupu, jak práva uplatnit, viz níže.

 

 1. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

 

Správce zpracovává osobní údaje za účelem:

 

 1. Pořádání marketingových akcí včetně distribuce pozvánek na tyto akce

 1. Rozesílání obchodních sdělení, dárků a newsletterů

 1. Pořádání soutěžních programů

 1. Právní podklad zpracování

 

Právním podkladem zpracování je:

 

 1. Souhlas se zpracováním osobních údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení

 1. Souhlas se zpracováním osobních údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení, Oprávněný zájem dle čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení

 1. Souhlas se zpracováním osobních údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení

 

 1. ROZSAH ÚDAJŮ

, který je zpracováván

 

Správce zpracovává za shora uvedeným účelem tyto osobní údaje:

 

 1. jméno, příjmení, adresa, telefon, číslo ŘP a OP

 1. jméno, příjmení, adresa, email, model zakoupeného vozu, datum uzavření kupní smlouvy, datum předání vozu, celkový počet vozů

 1. jméno, příjmení, adresa, email

 

 1. POSKYTNUTÍ ÚDAJŮ JE DOBROVOLNÉ

Poskytnutí údajů je tudíž dobrovolné.

 

 1. DOBA

, po kterou jsou osobní údaje ukládány a zpracovávány

Správce zpracovává osobní údaje po dobu 5 let.

 

 1. MÍSTO

, kde budou osobní údaje zpracovávány

Místem zpracování osobních údajů bude: sídlo Správce, sídlo zpracovatelů.

 

 1. TŘETÍ ZEMĚ

V rámci zpracování NEBUDOU osobní údaje předávány mimo EU.

 

 1. ZPRACOVATEL

Beru na vědomí, že na zpracování osobních údajů může participovat zpracovatel osobních údajů ve smyslu čl. 4 bodu 8 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, nebo třetí Správcem pověřená osoba ke zpracování osobních údajů. Beru na vědomí, že v takových případech Správce minimalizuje riziko neoprávněného zpřístupnění, zničení, zpracování, či ztráty osobních údajů.

 

 1. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ A PROFILOVÁNÍ

Automatizovaným rozhodováním se rozumí rozhodování technologickými prostředky nebo na základě výsledků činnosti technologických prostředků bez ingerence/volního rozhodování člověka

 

Profilováním se rozumí užití osobních údajů k hodnocení některých osobních aspektů člověka, například odhad jeho pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti atd.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů BUDE docházet k profilování. Konkrétně bude užito profilování k výběru okruhu oslovovaných subjektů údajů s obchodními nabídkami a nabídkami marketingových, zájmových a propagačních akcí.

 

II. Průzkum spokojenosti zákazníků

 

 1. SPRÁVCE

Správcem osobních údajů je společnost Mercedes-Benz Cars Česká republika s.r.o., se sídlem Praha 4 - Chodov, Daimlerova 2296/2, PSČ 14945, IČ: 480 24 562, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 13946 (dále jen „Správce“).

 

 1. PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Ve vztahu k danému zpracování svědčí subjektu údajů práva

 

 

a. ODVOLÁNÍ SOUHLASU

– souhlas lze odvolat kdykoli způsobem stanoveným níže.

b. PŘÍSTUP

– právo na informaci, zda jsou či nejsou mé osobní údaje zpracovávány. Jsou-li osobní údaje zpracovávány dále právo na informace o zpracování v předepsaném rozsahu a právo za určitých podmínek získat kopii zpracovávaných údajů;

c. OPRAVU

– právo požadovat provedení opravy, jsou-li zpracovávané osobní údaje nepřesné. Případně právo požadovat doplnění, nejsou-li údaje úplné;

d. VÝMAZ

(právo být zapomenut) - právo žádat za právními předpisy stanovených podmínek vymazání údajů;

e. OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ

– právo požadovat označení a případné omezení (pozastavení) zpracování do doby ověření přesnosti údajů, zákonnosti zpracování, vyřízení námitky nebo kvůli ochraně Vašich zájmů (uplatnění nebo ochrana či obrana práv a právních zájmů);

f. STÍŽNOST

– právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se stížností vůči Správci, zpracování či podmínkám uplatňování práv. Kontaktní a další údaje o ÚOOÚ viz www.uoou.cz;

g. PŘENOSITELNOST

– právo za právními předpisy stanovených podmínek získat údaje pro další zpracování jinou osobou, či žádat si jejich přímé předání k dalšímu zpracování jinou osobou;

Dále beru na vědomí, že mi svědčí právo na

NÁMITKU

– právo požadovat, aby dále nebyly zpracovávány Vaše osobní údaje pro plnění úkolů ve veřejném zájmu, kvůli oprávněným zájmům Správce či třetí osoby nebo za účelem marketingu.

K jednotlivým právům, jejich charakteristice, podmínkám jejich vzniku a uplatnění viz příslušný odkaz. K postupu, jak práva uplatnit, níže.

 

 1. Právní podklad zpracování

Právním podkladem zpracování je:

 1. Souhlas se zpracováním osobních údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení

 

 1. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

Správce zpracovává osobní údaje za účelem:

provádění průzkumu spokojenosti a loajality zákazníků (CSI a CLI) dealerů a vyhodnocování výsledků průzkumu.

 

 1. ROZSAH ÚDAJŮ

, který je zpracováván

Správce zpracovává za shora uvedeným účelem tyto osobní údaje:

Jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail, VIN vozidla, číslo zakázky, datum předání vozidla či převzetí zakázky.

 

 1. POSKYTNUTÍ ÚDAJŮ JE DOBROVOLNÉ

Poskytnutí údajů je dobrovolné.

 

 1. DOBA

, po kterou jsou osobní údaje ukládány a zpracovávány

Správce zpracovává osobní údaje: po dobu 2 let

 

 1. MÍSTO

, kde budou osobní údaje zpracovávány

Místem zpracování osobních údajů bude: sídlo Správce, sídlo zpracovatelů

 

 1. TŘETÍ ZEMĚ

V rámci zpracování NEBUDOU osobní údaje předávány mimo EU.

 

 1. ZPRACOVATEL

Beru na vědomí, že na zpracování osobních údajů může participovat zpracovatel osobních údajů ve smyslu čl. 4 bodu 8 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, nebo třetí Správcem pověřená osoba ke zpracování osobních údajů. Beru na vědomí, že v takových případech Správce minimalizuje riziko neoprávněného zpřístupnění, zničení, zpracování, či ztráty osobních údajů.

 

 1. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ A PROFILOVÁNÍ

Automatizovaným rozhodováním se rozumí rozhodování technologickými prostředky nebo na základě výsledků činnosti technologických prostředků bez ingerence/volního rozhodování člověka

Profilováním se rozumí užití osobních údajů k hodnocení některých osobních aspektů člověka, například odhad jeho pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti atd.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů NEBUDE docházet k automatizovanému rozhodování.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů NEBUDE docházet k profilování.

 

III. Prodej a servis vozidel a služby s tím spojené

 

 1. SPRÁVCE

Správcem osobních údajů je společnost Mercedes-Benz Cars Česká republika s.r.o., se sídlem Praha 4 - Chodov, Daimlerova 2296/2, PSČ 14945, IČ: 480 24 562, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 13946 (dále jen „Správce“).

 

 1. PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Ve vztahu k danému zpracování svědčí subjektu údajů práva

a. ODVOLÁNÍ SOUHLASU

– souhlas lze odvolat kdykoli způsobem stanoveným níže;

b. PŘÍSTUP

– právo na informaci, zda jsou či nejsou mé osobní údaje zpracovávány. Jsou-li osobní údaje zpracovávány dále právo na informace o zpracování v předepsaném rozsahu a právo za určitých podmínek získat kopii zpracovávaných údajů;

c. OPRAVU

– právo požadovat provedení opravy, jsou-li zpracovávané osobní údaje nepřesné. Případně právo požadovat doplnění, nejsou-li údaje úplné;

d. VÝMAZ

(právo být zapomenut) - právo žádat za právními předpisy stanovených podmínek vymazání údajů;

e. OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ

– právo požadovat označení a případné omezení (pozastavení) zpracování do doby ověření přesnosti údajů, zákonnosti zpracování, vyřízení námitky nebo kvůli ochraně Vašich zájmů (uplatnění nebo ochrana či obrana práv a právních zájmů);

f. STÍŽNOST

– právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se stížností vůči Správci, zpracování či podmínkám uplatňování práv. Kontaktní a další údaje o ÚOOÚ viz www.uoou.cz;

g. PŘENOSITELNOST

– právo za právními předpisy stanovených podmínek získat údaje pro další zpracování jinou osobou, či žádat si jejich přímé předání k dalšímu zpracování jinou osobou;

Dále beru na vědomí, že mi svědčí právo na

NÁMITKU

– právo požadovat, aby dále nebyly zpracovávány Vaše osobní údaje pro plnění úkolů ve veřejném zájmu, kvůli oprávněným zájmům Správce či třetí osoby nebo za účelem marketingu.

K jednotlivým právům, jejich charakteristice, podmínkám jejich vzniku a uplatnění viz příslušný odkaz. K postupu, jak práva uplatnit, viz níže.

 

 1. Právní podklad zpracování

Právním podkladem zpracování je:

 1. Plnění smlouvy se subjektem údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení

 1. Oprávněný zájem dle čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení

 1. Plnění smlouvy se subjektem údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení

 

 1. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

Správce zpracovává osobní údaje za účelem:

 1. jednání o uzavření smlouvy a plnění smlouvy se zákazníkem.

 1. vedení databáze zákazníků dealerské sítě

 1. školení zaměstnanců zákazníků

 

 1. ROZSAH ÚDAJŮ

, který je zpracováván

Správce zpracovává za shora uvedeným účelem tyto osobní údaje:

 1. Jméno, příjmení, adresa, email, datum narození, telefon, užívaný produkt, údaje vozidla, bankovní spojení

 1. Jméno, příjmení, adresa, údaje vozidla, telefonní číslo

 1. Jméno, příjmení

 

 1. POSKYTNUTÍ ÚDAJŮ JE DOBROVOLNÉ

 1. Poskytování osobních údajů je povinné, neboť se jedná o smluvní požadavek.

 1. Poskytování osobních údajů je povinné, neboť se jedná o oprávněný zájem Správce.

 1. Poskytování osobních údajů je povinné, neboť se jedná o smluvní požadavek.

 

 1. DOBA

, po kterou jsou osobní údaje ukládány a zpracovávány

Správce zpracovává osobní údaje:

 1. po dobu 8 měsíců u nabídek na uzavření servisní smlouvu po dobu 10 let u uzavřené servisní smlouvy
  1. 10 let
  1. 10 let

 

 1. MÍSTO

, kde budou osobní údaje zpracovávány

Místem zpracování osobních údajů bude: sídlo Správce a zpracovatelů

 

 1. TŘETÍ ZEMĚ

V rámci zpracování NEBUDOU osobní údaje předávány mimo EU.

 

 1. ZPRACOVATEL

Beru na vědomí, že na zpracování osobních údajů může participovat zpracovatel osobních údajů ve smyslu čl. 4 bodu 8 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, nebo třetí Správcem pověřená osoba ke zpracování osobních údajů. Beru na vědomí, že v takových případech Správce minimalizuje riziko neoprávněného zpřístupnění, zničení, zpracování, či ztráty osobních údajů.

 

 1. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ A PROFILOVÁNÍ

Automatizovaným rozhodováním se rozumí rozhodování technologickými prostředky nebo na základě výsledků činnosti technologických prostředků bez ingerence/volního rozhodování člověka

Profilováním se rozumí užití osobních údajů k hodnocení některých osobních aspektů člověka, například odhad jeho pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti atd.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů NEBUDE docházet k automatizovanému rozhodování.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů NEBUDE docházet k profilování.

 

IV. Plnění třetích osob – vedení databáze dodavatelů, smlouvy o poskytování služeb

 

 1. SPRÁVCE

Správcem osobních údajů je společnost Mercedes-Benz Cars Česká republika s.r.o., se sídlem Praha 4 - Chodov, Daimlerova 2296/2, PSČ 14945, IČ: 480 24 562, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 13946 (dále jen „Správce“).

 

 1. PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Ve vztahu k danému zpracování svědčí subjektu údajů práva

a. ODVOLÁNÍ SOUHLASU

– souhlas lze odvolat kdykoli způsobem stanoveným níže;

b. PŘÍSTUP

– právo na informaci, zda jsou či nejsou mé osobní údaje zpracovávány. Jsou-li osobní údaje zpracovávány dále právo na informace o zpracování v předepsaném rozsahu a právo za určitých podmínek získat kopii zpracovávaných údajů;

c. OPRAVU

– právo požadovat provedení opravy, jsou-li zpracovávané osobní údaje nepřesné. Případně právo požadovat doplnění, nejsou-li údaje úplné;

d. VÝMAZ

(právo být zapomenut) - právo žádat za právními předpisy stanovených podmínek vymazání údajů;

e. OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ

– právo požadovat označení a případné omezení (pozastavení) zpracování do doby ověření přesnosti údajů, zákonnosti zpracování, vyřízení námitky nebo kvůli ochraně Vašich zájmů (uplatnění nebo ochrana či obrana práv a právních zájmů);

f. STÍŽNOST

– právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se stížností vůči Správci, zpracování či podmínkám uplatňování práv. Kontaktní a další údaje o ÚOOÚ viz www.uoou.cz;

g. PŘENOSITELNOST

– právo za právními předpisy stanovených podmínek získat údaje pro další zpracování jinou osobou, či žádat si jejich přímé předání k dalšímu zpracování jinou osobou;

Dále beru na vědomí, že mi svědčí právo na

NÁMITKU

– právo požadovat, aby dále nebyly zpracovávány Vaše osobní údaje pro plnění úkolů ve veřejném zájmu, kvůli oprávněným zájmům Správce či třetí osoby nebo za účelem marketingu.

K jednotlivým právům, jejich charakteristice, podmínkám jejich vzniku a uplatnění viz příslušný odkaz. K postupu, jak práva uplatnit, viz níže.

 

 1. Právní podklad zpracování

Právním podkladem zpracování je:

 1. Plnění smlouvy se subjektem údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení

 1. Plnění smlouvy se subjektem údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení

 

 1. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

Správce zpracovává osobní údaje za účelem:

 1. Vedení databáze dodavatelů

 1. Jednání před uzavřením smlouvy s dodavateli a plnění smluv s dodavateli

 

 1. ROZSAH ÚDAJŮ

, který je zpracováván

Správce zpracovává za shora uvedeným účelem tyto osobní údaje:

 1. FO podnikající, sídlo podnikání, služební kontaktní údaje (email), bankovní spojení

 1. FO podnikající, sídlo podnikání, služební kontaktní údaje (email), bankovní spojení

 

 1. POSKYTNUTÍ ÚDAJŮ JE DOBROVOLNÉ

 1. Poskytování osobních údajů je povinné, neboť se jedná o smluvní požadavek.

 1. Poskytování osobních údajů je povinné, neboť se jedná o smluvní požadavek.

 

 1. DOBA

, po kterou jsou osobní údaje ukládány a zpracovávány

Správce zpracovává osobní údaje:

 1. 3 roky

 1. 10 let

 

 1. MÍSTO

, kde budou osobní údaje zpracovávány

Místem zpracování osobních údajů bude: sídlo Správce

 

 1. TŘETÍ ZEMĚ

V rámci zpracování NEBUDOU osobní údaje předávány mimo EU.

 

 1. ZPRACOVATEL

Beru na vědomí, že na zpracování osobních údajů může participovat zpracovatel osobních údajů ve smyslu čl. 4 bodu 8 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, nebo třetí Správcem pověřená osoba ke zpracování osobních údajů. Beru na vědomí, že v takových případech Správce minimalizuje riziko neoprávněného zpřístupnění, zničení, zpracování, či ztráty osobních údajů.

 

 1. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ A PROFILOVÁNÍ

Automatizovaným rozhodováním se rozumí rozhodování technologickými prostředky nebo na základě výsledků činnosti technologických prostředků bez ingerence/volního rozhodování člověka

Profilováním se rozumí užití osobních údajů k hodnocení některých osobních aspektů člověka, například odhad jeho pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti atd.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů NEBUDE docházet k automatizovanému rozhodování.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů NEBUDE docházet k profilování.

 

V. Vedení účetnictví a uchování účetních dokladů

 

 1. SPRÁVCE

Správcem osobních údajů je společnost Mercedes-Benz Cars Česká republika s.r.o., se sídlem Praha 4 - Chodov, Daimlerova 2296/2, PSČ 14945, IČ: 480 24 562, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 13946 (dále jen „Správce“).

 

 1. PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Ve vztahu k danému zpracování svědčí subjektu údajů práva

a.ODVOLÁNÍ SOUHLASU

– souhlas lze odvolat kdykoli způsobem stanoveným níže;

b. PŘÍSTUP

– právo na informaci, zda jsou či nejsou mé osobní údaje zpracovávány. Jsou-li osobní údaje zpracovávány dále právo na informace o zpracování v předepsaném rozsahu a právo za určitých podmínek získat kopii zpracovávaných údajů;

c. OPRAVU

– právo požadovat provedení opravy, jsou-li zpracovávané osobní údaje nepřesné. Případně právo požadovat doplnění, nejsou-li údaje úplné;

d. VÝMAZ

(právo být zapomenut) - právo žádat za právními předpisy stanovených podmínek vymazání údajů;

e. OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ

– právo požadovat označení a případné omezení (pozastavení) zpracování do doby ověření přesnosti údajů, zákonnosti zpracování, vyřízení námitky nebo kvůli ochraně Vašich zájmů (uplatnění nebo ochrana či obrana práv a právních zájmů);

f. STÍŽNOST

– právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se stížností vůči Správci, zpracování či podmínkám uplatňování práv. Kontaktní a další údaje o ÚOOÚ viz www.uoou.cz;

g. PŘENOSITELNOST

– právo za právními předpisy stanovených podmínek získat údaje pro další zpracování jinou osobou, či žádat si jejich přímé předání k dalšímu zpracování jinou osobou;

Dále beru na vědomí, že mi svědčí právo na

NÁMITKU

– právo požadovat, aby dále nebyly zpracovávány Vaše osobní údaje pro plnění úkolů ve veřejném zájmu, kvůli oprávněným zájmům Správce či třetí osoby nebo za účelem marketingu.

K jednotlivým právům, jejich charakteristice, podmínkám jejich vzniku a uplatnění viz příslušný odkaz. K postupu, jak práva uplatnit, viz níže.

 

 1. Právní podklad zpracování

Správce zpracovává osobní údaje za účelem:

 1. Plnění právní povinnosti Správce dle čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení

 1. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

Správce zpracovává osobní údaje za účelem:

Vedení účetnictví

 1. ROZSAH ÚDAJŮ

, který je zpracováván

Správce zpracovává za shora uvedeným účelem tyto osobní údaje:

Jméno, příjmení, datum narození, adresa, bankovní spojení, e-mail, VIN

 1. POSKYTNUTÍ ÚDAJŮ JE POVINNÉ

Poskytování osobních údajů je zákonným požadavkem.

Poskytnutí údajů je tudíž povinné; neposkytnutí údajů s sebou nese tyto důsledky možný právní postih ze strany orgánů veřejné moci.

 1. DOBA

, po kterou jsou osobní údaje ukládány a zpracovávány

Správce zpracovává osobní údaje:

Po dobu 10 let

 1. MÍSTO

, kde budou osobní údaje zpracovávány

Místem zpracování osobních údajů bude: sídlo Správce a sídlo zpracovatelů.

 1. TŘETÍ ZEMĚ

V rámci zpracování BUDOU osobní údaje předávány mimo EU, konkrétně na Filipíny. V této souvislosti budou poskytnuty následující garance: standardní smluvní doložka podle rozhodnutí Komise.

 1. ZPRACOVATEL

Beru na vědomí, že na zpracování osobních údajů může participovat zpracovatel osobních údajů ve smyslu čl. 4 bodu 8 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, nebo třetí Správcem pověřená osoba ke zpracování osobních údajů. Beru na vědomí, že v takových případech Správce minimalizuje riziko neoprávněného zpřístupnění, zničení, zpracování, či ztráty osobních údajů.

 1. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ A PROFILOVÁNÍ

Automatizovaným rozhodováním se rozumí rozhodování technologickými prostředky nebo na základě výsledků činnosti technologických prostředků bez ingerence/volního rozhodování člověka

Profilováním se rozumí užití osobních údajů k hodnocení některých osobních aspektů člověka, například odhad jeho pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti atd.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů NEBUDE docházet k automatizovanému rozhodování.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů NEBUDE docházet k profilování.

Práva a jejich uplatnění

Článek I.

OBECNĚ K UPLATŇOVÁNÍ PRÁV

 

 1. KANÁLY K UPLATNĚNÍ PRÁV

 

Práva se za níže uvedených podmínek uplatnit:

a. prostřednictvím datové schránky Správce;

b. prostřednictvím adresy el. pošty: dataprotection.cars@daimler.com;

c. prostřednictvím písemného podání na adresu: Daimlerova 2296/2, 149 45, Praha 4;

d. osobně na adrese: Daimlerova 2296/2, 149 45, Praha 4;

e. telefonicky na tel. čísle +420 271 077 481.

 

 1. IDENTIFIKACE A BEZPEČNÁ KOMUNIKACE

 

Uplatněním práv nesmí dojít k újmě na právech a svobodách třetích osob. Z tohoto důvodu má právo a povinnost Správce v nezbytných případech žadatele identifikovat. Z uvedených důvodů musí Správce volit bezpečnou a spolehlivou komunikaci. Za spolehlivou komunikaci, při níž není třeba dále ověřovat totožnost adresáta, se vždy považuje komunikace prostřednictvím právy el. pošty, která je opatřena ověřeným elektronickým podpisem, komunikace prostřednictvím datové schránky, komunikace prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, kdy je písemnost podepsána a podpis jednajícího byl úředně ověřen.

 

 1. ÚSTNÍ UPLATNNĚÍ PRÁV

 

Jen zcela výjimečně, vyžádá-li si to subjekt údajů, je možné po ověření jeho totožnosti prostřednictvím občanského průkazu, cestovního pasu, řidičského průkazu nebo jiného dokladu, z nějž je možné seznat, že se jedná o dotyčný subjekt údajů, subjektu údajů poskytnout informace, příp. umožnit mu uplatnění jeho práv ústně. O ústním poskytnutí informace, příp. o ústním uplatnění práv ze strany subjektu údajů se pořídí písemný záznam.

 

 1. ŽÁDOST V EL. FORMĚ

 

Podá-li subjekt údajů žádost, resp. uplatní-li subjekt údajů svá práva prostřednictvím elektronického podání, odpověď se taktéž vypraví v elektronické formě, nepožádal-li subjekt údajů o jiný způsob.

 

 1. NÁKLADY

 

Informace poskytované subjektům údajů, poskytování kopií subjektům údajů, veškerá sdělení a veškeré úkony související s uplatněním práv subjekt údajů se činí bezplatně.

 

 1. ODMÍTNUTÍ A POPLATEK

 

Je-li žádost (uplatnění práva) subjektu údajů zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se jedná o totožnou nebo v převážné části totožnou žádost nebo o žádost nepřiměřeně rozsáhlou, kterou není možné vyřídit v zákonné lhůtě,

a. podmíní se vyřízení žádosti složením zálohy na úhradu administrativních nákladů spojených s poskytnutím požadované informace nebo sdělením nebo s učiněním požadovaných úkonů – zálohu lze žádat až do výše předpokládaných nákladů s tím, že informace, sdělení atp. se subjektu údajů poskytne až po úplné náhradě vynaložených nákladů, nebo

b. se žádosti nevyhoví, resp. uplatnění práva se písemně s odůvodněním odmítne.

 

 1. LHŮTA K VYŘÍZENÍ

 

Žádosti subjektu údajů a odpovědi na uplatnění práv subjektu údajů se vyřizují neprodleně. Odpověď, obsahující požadované informace, příp. popisující provedená opatření v návaznosti na žádost subjektu údajů, atd., musí být subjektu údajů doručena nejpozději do 30 dní ode dne doručení žádosti Společnosti. Není-li z vážných důvodů možné ve stanovené lhůtě věc vyřídit, nejpozději do konce lhůty podle věty druhé se subjekt údajů písemně nebo zprávou el. pošty vyrozumí o tom, že lhůta dodržena nebude a o důvodech, které jsou příčinou, a oznámí se subjektu údajů lhůta, ve které bude věc vyřízena; lhůta nesmí být prodloužena více jak o 60 dní.

 

ČLÁNEK II.

PRÁVO NA PŘÍSTUP A KOPII

 

 1. Požádá-li o to subjekt údajů, poskytne se mu potvrzení o tom, zda dochází, nebo nedochází ke zpracování jeho osobních údajů.

 1. Jsou-li osobní údaje subjektu údajů zpracovávány, poskytne se subjektu údajů informace o:

 

a. účelech zpracování a o právním základu/titulu pro zpracování osobních údajů, včetně odkazu na ustanovení právního předpisu, o rozsahu a důsledcích zpracování;

b. případném příjemci nebo kategorii příjemců osobních údajů;

c. předávání osobních údajů do třetích zemí, má-li se realizovat, včetně informací o vhodných zárukách pro bezpečnost předávaných dat do třetí země+

d. době, po kterou budou osobní údaje uloženy, a není-li možné takovou dobu určit, o kritériích pro stanovení doby uložení;

e. právu požadovat přístup k osobním údajům týkajících se subjektu údajů, o právu požadovat jejich opravu nebo výmaz, o právo požadovat omezení zpracování, o právu vznést námitku proti zpracování osobních údajů a o podmínkách vzniku jednotlivých práv a způsobem jejich uplatnění;

f. právu na přenositelnost údajů, o podmínkách jeho vzniku a o podmínkách jeho uplatnění;

g. skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, a o právech subjektu údajů spojených s automatizovaným rozhodováním;

h. zdroji osobních údajů, a případně o tom, že osobní údaje pocházejí z veřejně dostupných zdrojů;

i. právu podat stížnost u dozorového úřadu;

j. skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování ve formě profilování a o významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování pro subjekt údajů.

 

 1. Subjektu údajů náleží právo žádat si kopii zpracovávaných osobních údajů. První poskytnutí kopie je zdarma. Další kopie se zpoplatní. Článek I. odst. 6 platí i zde.

 1. Pokud by poskytnutím kopie mohlo dojít k poškození práv a svobod třetích osob (např. kopie obsahuje osobní údaje třetích osob, ve vztahu k jejichž zpřístupnění nesvědčí subjektu údajů, který si kopii žádá, žádný právní důvod), kopie se odpovídajícím způsobem anonymizuje. Není-li anonymizace možná, nebo ztratila-li by požadovaná informace provedením odpovídající anonymizace vypovídací hodnotu, kopie se neposkytne.

 

ČLÁNEK III.

 

Právo na opravu

 

 1. Subjektu údajů náleží právo na opravu zpracovávaných osobních údajů, jsou-li zpracovávané osobní údaje nepřesné z hlediska účelu zpracování nebo jsou-li z hlediska účelu zpracování osobních údajů neúplné. Subjekt údajů může požadovat opravu (včetně doplnění) zpracovávaných osobních údajů nebo jejich doplnění.

 1. Uplatní-li subjekt údajů právo na opravu zpracovávaných osobních údajů, provede Správce neprodleně kontrolu zpracování osobních údajů, vůči němuž je právo na opravu uplatňováno.

 1. Dojde-li Správce k závěru, že je námitka, byť jen částečně, důvodná, zajistí neprodleně zjednání nápravy, tj. opravu zpracovávaných osobních údajů nebo jejich doplnění.

 1. O výsledku šetření a provedených opatřeních se subjekt údajů vyrozumí písemně nebo zprávou el. pošty.

 

Článek IV.

 

Právo na výmaz

 1. Subjektu údajů náleží vůči správci osobních údajů právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pouze:

a. nejsou-li osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

b. subjekt údajů odvolá souhlas se zpracováním osobních údajů a není-li zde jiný právní podklad (titul) pro zpracování osobních údajů;

c. subjekt údajů vznesl relevantní námitku vůči zpracování osobních údajů;

d. osobní údaje byly zpracovávány protiprávně, zejména bez právního podkladu (titulu) pro zpracování osobních údajů;

e. vymazání osobních údajů si žádá splnění právní povinnosti, jak plyne z právního předpis či z rozhodnutí vydaného na základě právního předpisu;

f. osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 obecného nařízení.

 1. Výmazem osobních údajů se rozumí fyzické zničení nosiče osobních údajů (např. zničení listin), nebo jejich vymazání (z multimediálních nosičů) či jiné trvalé vyloučení z dalšího zpracování osobních údajů. Článek I. odst. 7 této části platí i zde.

 1. Uplatní-li subjekt údajů právo na výmaz, přezkoumá Správce žádost subjektu údajů. V případě, že je žádost subjektu údajů, byť jen částečně, oprávněná, provede se výmaz v nezbytném rozsahu.

 1. Do doby vyřízení žádosti subjektu údajů se osobní údaje, vůči nimž bylo uplatněno právo na výmaz, označí.

 1. Osobní údaje nemohou být vymazány, pokud je jejich zpracování nezbytné:

 

a. pro výkon práva na svobodu projevu a informace;

b. pro splnění právní povinnosti plynoucí z právních předpisů;

c. z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví (čl. 9 odst. 2 písm. h) a i) a čl. 9 odst. 3 obecného nařízení);

d. pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že by výmaz znemožnil nebo vážně ohrozil splnění cílů uvedeného zpracování;

e. určení, uplatnění a výkon práv Správce.

 

Článek V.

 

Právo na omezení zpracování

 1. Uplatní-li subjekt údajů právo na omezení zpracování vůči konkrétnímu zpracování osobních údajů, Správce neprodleně posoudí relevanci žádosti subjektu údajů, primárně z hlediska naplnění podmínek pro uplatnění práva na omezení zpracování, přičemž při posuzování žádosti vychází jak z obsahu žádosti, tak z dalších okolností a skutečností týkajících se předmětného zpracování osobních údajů.

 1. Právo na omezení zpracování osobních údajů subjektu údajů náleží v těchto případech:

a. subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů;

b. zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;

c. správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

d. subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování.

 1. Osobní údaje, kterých se týká omezení zpracování, se označí.

 1. Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze se souhlasem subjektu údajů, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu.

 1. Před zrušením omezení zpracování osobních údajů se subjekt údajů o zrušení omezení vyrozumí písemně nebo zprávou el. pošty. Ve sdělení se uvedeno okamžik, kdy bude omezení zpracování osobních údajů zrušeno a důvod, pro který bude zrušeno.

 

Článek VI.

 

Právo na přenositelnost

 1. Jsou-li předmětem zpracování osobních údajů osobní údaje získané od subjektu údajů (buďto jím přímo předané údaje, nebo údaje získané o jeho činnosti atp.), které se týkají tohoto subjektu údajů, svědčí subjektu údajů právo na přenositelnost těchto údajů, pakliže je zpracování založeno na souhlasu dotyčného subjektu údajů nebo se jedná o zpracování založené smlouvu se subjektem údajů a realizuje-li se automatizovaně. Právo na přenositelnost nezahrnuje údaje a informace vytvořené Správcem na základě údajů získaných od subjektu údajů (např. profilace předpokládaného spotřebitelského chování subjektu údajů na základě údajů získaných od subjektu údajů atp.).

 1. V rámci práva na přenositelnost si subjekt údajů může žádat;

a. předání osobních údajů, které jsou předmětem práva na přenositelnost, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, zejména nesmí být užit formát, který vyžaduje zvláštní úplatné licence, či formát vylučující další editaci či jiné dispozice (zpracování) s osobními údaji (např. *.pdf), k rukám subjektu údajů;

b. předání osobních údajů, které jsou předmětem práva na přenositelnost, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, zejména nesmí být užit formát, který vyžaduje zvláštní úplatné licence, či formátu vylučující další editaci či jiné dispozice (zpracování) s osobními údaji (např. *.pdf), k rukám jiného správce osobních údajů, kterého subjekt údajů označí v žádosti o přenesení osobních údajů.

 1. Žádosti subjektu údajů se krom jiného (čl. I. odst. 6) nevyhoví, pokud by vyhověním žádosti subjektu údajů došla újmy práva a svobody jiných osob (subjektů údajů).

 1. Žádosti, jejímž předmětem je přenositelnost údajů podle odst. 2 písm. b), se taktéž nevyhoví, pokud nebude předání technicky proveditelné, přičemž za technicky neproveditelné předání se považuje i takové předání, které není možné adekvátním způsobem s ohledem k dostupným technologickým možnostem přiměřeně povaze předávaných osobních údajů a souvisejících rizik zabezpečit.

 1. K předávaným osobním údajům bude připojena informace o účelu zpracování osobních údajů a bude-li si to žádat subjekt údajů, dále informace o zpracování osobních údajů v rozsahu čl. 13 obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

 

Článek X.

 

Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování

 1. Rozhodnutí vůči subjektu údajů, právní jednání vůči subjektu údajů nebo jiné opatření či postup, v jehož důsledku vyplynou subjektu údajů nepříznivé právní důsledky, či by se jej takový akt jinak obdobně dotkl (např. automatizované zamítnutí on-line žádosti o úvěr, elektronické vyhledávání uchazečů o zaměstnání bez účasti člověka a přezkoumání negativních rozhodnutí elektronického systému), není možné založit na automatizovaném individuálním rozhodnutí, včetně profilování, ledaže je rozhodnutí

a. nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů;

b. povoleno právními předpisy, které stanoví vhodná opatření zajišťující ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů; nebo

c. založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů

 1. V případech podle odst. 1 písm. a) a c) Správce zajistí provedení vhodných opatření k zajištění ochrany práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů před negativními důsledky automatizovaného individuálního rozhodování. Takovými opatřeními se míní nejméně zajištění možnosti subjektu údajů vyjádřit před provedením aktu s nepříznivými důsledky svůj názor a možnost přezkumu rozhodnutí ze strany Správce určené osoby a dále lidský zásah, jímž se míní například pravidelné přezkoumávání funkčnosti systému automatizovaného rozhodování a nastavování jeho podmínek funkčnosti tak, aby byly vyloučeny nedůvodné nepříznivé zásahy do práv a svobod subjektu údajů, resp. do jeho oprávněných zájmů.

 1. Jsou-li předmětem zpracování citlivé údaje, resp. mají-li se individuální rozhodnutí ve smyslu odst. 1 zakládat na citlivých údajích, je možné postupovat podle odst. 2 pouze tehdy, jsou-li zajištěny dostatečné garance ve smyslu odst. 2 tohoto článku a za předpokladu, že právním důvodem zpracování osobních údajů je výslovný souhlas subjektu údajů ve smyslu čl. 9 odst. 2 písm. a) obecného nařízení, příp. se jedná o zpracování nezbytné z důvodu významného veřejného zájmu plynoucího z právních předpisů, které je přiměřené sledovanému cíli, dodržuje podstatu práva na ochranu údajů a poskytuje vhodné a konkrétní záruky pro ochranu základních práv a zájmů subjektu údajů.

 

Článek XI.

 

Právo na námitku

 1. Je-li právní základem zpracování osobních údajů právní titul podle čl. 6 odst. 1 písm. e) obecného nařízení (splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterou byl pověřen správce) nebo právní titul podle čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení (zpracování nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů správce), svědčí subjektu údajů právo na námitku vůči předmětnému zpracování osobních údajů.

 1. Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

 1. Uplatní-li subjekt údajů právo na námitku, Správce námitku bez odkladu prověří.

 1. Do vyřízení námitky subjektu údajů se dotčené osobní údaje, resp. zpracování osobních údajů označí.

 1. Osobní údaje, vůči nimž byla vznesena oprávněná námitka, nelze dále zpracovávat, ledaže by

1.a. pro další zpracování svědčili vážné oprávněné důvody, které by převažovaly nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo

1.b. další zpracování bylo nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu práv Správce.

Upozornění k používání cookies, vyhodnocení dat o použití a používání analytických nástrojů

My, Mercedes-Benz Cars Česká republika s.r.o., Daimlerova 2296/2, 149 45 Praha 4 - Chodov, Česká republika nebo Mercedes-Benz AG, Mercedesstrasse 120, 70372 Stuttgart, Německo, používáme cookies a podobné softwarové nástroje, jako je například Web/DOM Storage nebo Local Shared Objects, (tzv. „flash cookies“) (společně „cookies“). Podrobnější informace o fungování, použití a účelu souborů cookie naleznete níže. Doplňující informace o nakládání s osobními údaji, a to i v cookies, naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů (zejména v odstavcích 3, 4 a 5).  

Zásady ochrany osobních údajů

 

 1. Funkce a použití cookies

a. Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho počítače, notebooku nebo mobilního zařízení webovou stránkou, kterou prohlížíte. Můžeme z toho např. poznat, zda již mezi Vaším koncovým zařízením a našimi stránkami došlo ke spojení, zohlednit Váš preferovaný jazyk nebo jiná nastavení, nabídnout Vám určité funkce (např. online shop, konfigurátor vozidla) nebo rozpoznat Vaše uživatelské zájmy. Soubory cookie mohou obsahovat i osobní údaje.

b. Používáte-li naše webové stránky, vyjadřujete souhlas s používáním souborů cookies – s výjimkou cookies pro marketingové produkty společnosti Google. Cookies pro marketingové produkty společnosti Google (např. Google Search Ads, Google Display & Video 360) budou použity pouze s Vaším výslovným souhlasem. 
Naše webové stránky si můžete prohlížet i bez souhlasu s používáním cookies při jejich návštěvě. Tj. můžete jejich používání odmítnout a cookies také kdykoliv smazat tím, že zvolíte odpovídající nastavení na Vašem koncovém zařízení. To se provádí takto:
i. Většina prohlížecích programů je implicitně nastavena tak, že cookies akceptujete automaticky; toto nastavení však můžete většinou změnit. Cookies, které se do Vašeho počítače už uložily, můžete kdykoliv vymazat. Informace o nastavení této funkce ve Vašem prohlížeči, resp. koncovém zařízení najdete v pokynech výrobce.
ii. Obsahy Web/DOM Storage můžete kdykoliv vymazat. Informace o nastavení této funkce ve Vašem prohlížeči, resp. koncovém zařízení najdete v pokynech výrobce.
iii. Informace k deaktivaci a vymazání Local Shared Objects najdete pod následujícím odkazem: 
Informace k Local Shared Objects
iv. Stejně jako používání cookies je i jejich odmítnutí nebo smazání vázáno na použité zařízení a také na použitý prohlížeč. Proto musíte cookies odmítnout nebo smazat pro každé Vaše zařízení a při použití více prohlížečů i pro každý prohlížeč samostatně.

c. Pokud se rozhodnete nepoužívat cookies nebo je vymazat, nemusí být k dispozici všechny funkce našich webových stránek nebo budou jednotlivé funkce k dispozici jen omezeně.

d. Soubory cookie dělíme do následujících kategorií:
i. Nezbytně nutné cookies (typ 1)
Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby webové stránky a jejich funkce správně pracovaly. Bez těchto cookies bychom Vám nemohli poskytovat služby jako např. konfigurátor vozidla.
ii. Funkční cookies (typ 2)
Tyto cookies usnadňují ovládání a vylepšují funkce webových stránek. Ve funkčních cookies ukládáme např. Vaše jazyková nastavení.
iii. Výkonové cookies (typ 3)
Tyto cookies shromažďují informace o tom, jakým způsobem naše webové stránky používáte. To nám pomáhá poznat, které části naší internetové nabídky jsou obzvlášť populární, a tím zlepšit naši nabídku pro Vás (tzv. sledování). Podrobnější informace k tomuto tématu najdete v bodu 5 našich Zásad ochrany osobních údajů.
iv. Cookies třetích subjektů (typ 4)
Tyto cookies určují třetí strany, např. sociální sítě jako Facebook, Twitter a Google+, jejichž obsah můžete integrovat prostřednictvím „sociálních pluginů“, které poskytují naše webové stránky, a poskytovatelé targetingových/retargetingových technologií, které nám pomáhají cíleně přizpůsobit náš internetový marketing Vašim potřebám a zájmům. Podrobnější informace k tomuto tématu najdete v bodu 4, resp. 5 našich Zásad ochrany osobních údajů.

Zásady ochrany osobních údajů

 

Na našich internetových stránkách používáme následující cookies:

NázevPopisTyp
amcv_*Uchovává jedinečná ID návštěvníků, která používá Experience Cloud Solutions.3
sgvocsrefUkládá parametry kampaně csref z důvodu zamezení dvojího počítání – po dobu návštěvy webové stránky.3
sgvopidUkládá parametry kampaně pid z důvodu zamezení dvojího počítání – po dobu návštěvy webové stránky.3
sgvov*Ukládá různé parametry/hodnoty, které se používají při sledování z důvodu zamezení dvojího počítání – po dobu návštěvy webové stránky.3
sgvoc*Ukládá různé parametry/hodnoty, které se používají při sledování z důvodu zamezení dvojího počítání – po dobu návštěvy webové stránky.3
sgapvv*Ukládá různé parametry/hodnoty, které se používají při sledování pro zachování této hodnoty – po dobu návštěvy webové stránky.3
sgapvc*Ukládá různé parametry/hodnoty, které se používají při sledování pro zachování této hodnoty – po dobu návštěvy webové stránky.3
sgapvcsrefUkládá parametry csref pro zachování této hodnoty – po dobu návštěvy webové stránky.3
s_gpv*Ukládá různé parametry/hodnoty, které se používají při sledování pro zachování této hodnoty – po dobu návštěvy webové stránky.3
s_visitUkládá hodnotu pro zobrazení začátku návštěvy uživatele.3
s_getNewRepeatUkládá hodnotu pro zobrazení toho, zda uživatel tuto stránku již dříve navštívil nebo ne.3
s_ccTento cookie ukazuje, že jsou ve Vašem prohlížeči aktivovány cookies.3
s_sqKód JavaScript ukládá a čte tento soubor cookie v případě, jsou aktivovány funkce ClickMap a Activity Map. Obsahuje informace o předcházejícím odkazu, na který uživatel klikl3
s_viID čas jednotlivého návštěvníka/časové razítko3
s_fidFallback na jednoznačný ID čas návštěvníka/časové razítko.3
omniture_optoutTyto soubory cookie ukládají informace o tom, zda může být vyhodnocováno chování uživatele – návštěvníka.4
mboxTento cookie od Adobe Target shromažďuje data o chování uživatele na internetu, abychom Vám mohli poskytovat co nejvhodnější internetové obsahy na naší webové stránce.2
flashtalkingad1Tyto soubory cookie ukládají Váš zájem o produkty a služby, abychom Vás mohli na webových stránkách našich retargetingových partnerů co možná nejcíleněji informovat.3

 

Stav: Srpen 2019

 

 

 

 

 

WLTP

Nová metoda pro testování spotřeby a emisí výfukových plynů WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure) zajišťuje větší transparentnost a důsledně nahrazuje metodu NEDC (Nový evropský jízdní cyklus). Metoda WLTP bude povinná pro všechny členské státy EU ‒ další státy uvažují o jejím zavedení k pozdějšímu datu. 

 

Vysvětlení metody WLTP a NEDC

Od 01. září 2017 byla zavedena nová metoda testování spotřeby a emisí výfukových plynů WLTP, která má poskytovat reálnější výsledky testů zaměřené na skutečný jízdní provoz než dosavadní metoda NEDC. Všechna nově vyvinutá vozidla, resp. vozidla vybavená novými agregáty, jsou od září 2017 certifikována metodou WLTP. Od září 2018 se pak nařízení o WLTP vztahuje na všechna další nově registrovaná vozidla. V souvislosti s tím bude společnost smart do srpna 2018 certifikovat portfolio osobních automobilů podle WLTP. V přechodné fázi budou souběžně nabízena vozidla s certifikací podle WLTP a podle NEDC. Dále bude uváděna spotřeba paliva NEDC odvozená podle rámcových podmínek metody WLTP, která bude mít vyšší hodnotu. Ta bude v prodejní dokumentaci uváděna do roku 2020.

Srovnání metody WLTP a NEDC

 WLTPNEDC
Teplota při startuStudenáStudená
Doba trvání cyklu1800 s 1180 s 
Doba stání242 s 267 s 
Podíl doby stání13,4 % 22,6 % 
Vzdálenost23 262 m 10 931 m 
Maximální rychlost131,3 km/h 120 km/h 
Průměrná rychlost 46,5 km/h 33,35 km/h 
Příplatková výbava individuálního modeluje zohledněna u hmotnosti, aerodynamiky, valivého odporu, potřeby palubní sítě; bez klimatizace 

není zohledněna, kromě pneumatik;  

bez klimatizace 

Teplota23 °C 

25 +/- 5 °C

 

Co to znamená pro mě jako zákazníka?

Zavedení metody WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure) zajistí větší transparentnost s ohledem na spotřebu paliva. Zákazníkům přinese metoda WLTP výhody, neboť poskytne realističtější měřítko pro srovnání hodnot spotřeby a emisí různých modelů vozidel. V důsledku změněných rámcových podmínek se však změní také hodnoty emisí CO2 a spotřeby: vozidlo se stejným technickým provedením má u metody WLTP z procesních důvodů numericky vyšší hodnotu emisí CO2 a spotřeby než u metody NEDC (Nový evropský jízdní cyklus). To je dáno např. zohledněním příplatkové výbavy a přísnějšími rámcovými podmínkami v novém cyklu.

Metoda WLTP poskytuje přesné hodnoty.

U metody WLTP je zohledňována individuální výbava vozidla, a proto jsou hodnoty přesnější než u metody NEDC, prakticky se jedná o specifické hodnoty pro dané vozidlo. Na dosavadní běžné spotřebě se nic nemění.
Od září 2017 je v automobilovém průmyslu zavedena nová metoda pro testování spotřeby a emisí výfukových plynů, všechny nově certifikované typy vozidel jsou testovány podle metody WLTP. Paralelně s tím je zjišťována hodnota spotřeby podle NEDC, která je jako jediná platná hodnota uváděna v reklamních materiálech.
Do září 2018 společnost smart důsledně provede změnu certifikace na metodu WLTP. Od tohoto data budou ve veškeré prodejní dokumentaci a v dalších publikacích pravděpodobně uváděny nové hodnoty WLTP. Modely, jejichž výroba bude postupně ukončována, budou uváděny se spotřebou podle NEDC.

Zavedení cyklu WLTP.

Metoda WLTP usiluje o celosvětovou harmonizaci zkušebních postupů. Má poskytnout výsledky testování, které se více blíží reálnému provozu než u metody NEDC. Tato změna certifikačního postupu se nevztahuje na ojetá vozidla, ta si nadále zachovají hodnoty certifikované podle NEDC. Nejméně do konce roku 2020 budou pro všechna vozidla zjišťovány jak hodnoty WLTP, tak i hodnoty NEDC. Ty budou od příslušné certifikace vozidla paralelně uváděny v dokumentaci vozidla. Od roku 2021 budou naměřené hodnoty WLTP jedinými hodnotami spotřeby a emisí pro všechna osobní vozidla, pokud příslušný stát EU do té doby upraví svůj daňový systém. Vlastní testovací fáze metody WLTP jsou zahrnuty pod zkratkou WLTC a dělí se do tří tříd. Téměř všechna osobní vozidla jsou testována ve WLTC třídy 3 (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Cycle), která platí pro všechny osobní automobily s hmotnostním výkonem více než 34 kW/t (pohotovostní hmotnost 46 k/t).

WLTP: větší transparentnost.

Díky metodě WLTP mají zákazníci s vozidly smart k dispozici specifické hodnoty pro dané vozidlo, které jsou realističtější a transparentnější. Možnost srovnání vozidel od různých výrobců a různých modelů zůstane zachována, zjištěné hodnoty spotřeby však budou reálnější a budou zohledňovat rozdílné faktory než metoda NEDC. Společnost smart podporuje jak nový, realističtější laboratorní test, tak i měření na silnici. To zajistí zákazníkům s vozidly smart lepší větší přehled, transparentnost a jistotu. Zavedení metody WLTP a RDE (Real Driving Emissions) znamená důležitý krok tímto směrem.

Co to znamená pro zákazníky?

Zákazníci budou moci určit hodnotu CO2 svého modelu vozidla přesněji než dříve díky zvolení příplatkových výbav. Pro zajištění srozumitelnosti a co nejvyšší transparentnosti se bude společnost smart na fázích zavádění metody WLTP aktivně podílet a bude cíleně informovat prodejce a zákazníky. Součástí této aktivity bude také nová podoba zobrazení výbavy: od modelu s nejnižší spotřebou energie až po verzi s nejvyšší spotřebou energie. Numericky toto rozpětí sahá od „WLTP Low“ (minimální příplatková výbava) až po „WLTP High“ (maximální příplatková výbava).

Vyžádejte si své výsledky RDE.

Zjistěte emise Vašeho vozidla v reálných podmínkách.

Pojem Real Driving Emissions (RDE) popisuje skutečné emise výfukových plynů automobilů, nákladních vozidel a autobusů při běžném používání. Dosud se měření emisí výfukových plynů za účelem schválení typu provádělo výhradně na zkušebních stavech. Od vstupu právních předpisů RDE (EU) 427/2016 v platnost v březnu 2016 musí být emise v definovaném rámci měřeny i v reálném režimu jízdy. Společně s právními předpisy RDE v reálném režimu jízdy, které musí být dodržovány od září 2017, to představuje významný krok do budoucnosti směrem k čistší automobilové budoucnosti s nižšími emisemi.

Výsledky měření RDE v našich vozidlech smart, které byly získány námi jako výrobcem, ale i nezávislými, státem akreditovanými technickými institucemi, si můžete při zadání testované rodiny PEMS Vašeho vozidla smart vyžádat zde (https://www.acea.be/publications/article/access-to-euro-6-rde-monitoring-data).

Výsledky měření metodou WLTP u modelů smart.

Modelová řadaEmise CO2 min. (kombinovaný provoz)Emise CO2 max. (kombinovaný provoz)Dojezd min.Dojezd max.Spotřeba paliva min.Spotřeba paliva max.
smart fortwo 52 kW 131 g/km [1] 142 g/km [1]     
smart fortwo 66 kW128 g/km [2]139 g/km [2]     
smart EQ fortwo0 g/km [2] 0 g/km [2] 111 km [2] 133 km[2] 16,1 kWh/100 km [2] 25,0 kWh/100 km [2] 
smart fortwo kabrio 52 kW135 g/km [2] 145 g/km [2]     
smart fortwo kabrio 66 kW132 g/km [2] 145 g/km [2]     
smart EQ fortwo kabrio0 g/km [2] 0 g/km [2] 111 km [2] 130 km [2] 16,5 kWh/100 km [2] 25,2 kWh/100 km [2] 
smart forfour 52 kW135 g/km [2] 145 g/km [2]     
smart forfour 66 kW132 g/km [2] 139 g/km [2]     
smart EQ forfour0 g/km [2] 0 g/km [2] 107 km [2] 130 km [2] 16,5 kWh/100 km [2] 25,9 kWh/100 km [2] 

 

Často kladené dotazy.

 

Co je to WLTP?

Zkratka WLTP znamená Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicle Test Procedure a označuje zkušební metodu, pomocí které se zjišťují hodnoty spotřeby a emisí výfukových plynů vozidla na válcovém zkušebním stavu. Metoda WLTP je postupně zaváděna od 1. září 2017 a nahradí předchozí metodu NEDC.

Metoda WLTP je díky svému dynamickému zaměření výrazně blíže reálnému jízdnímu provozu než dosud. Metoda WLTP se vyznačuje výrazně vyšším zrychlením a podstatně dynamičtějším jízdním profilem. Maximální rychlost je zvýšena na 131 km/h, průměrná rychlost vzroste na 47 km/h.

Doba jízdy se prodlouží o 10 minut, podíl jízd na dálnici znázorněných na válci je vyšší, současně jsou zkráceny doby stání. Délka trasy se zdvojnásobí na 23 kilometrů.

Okamžiky řazení jsou vypočteny předem specificky pro dané vozidlo a hnací ústrojí. V hodnocení je zohledněna veškerá příplatková výbava, která má vliv na aerodynamiku vozidla, valivý odpor nebo hmotnost vozidla. Spotřeba proudu komfortních funkcí rovněž vede ke zvýšení hodnoty CO2. Výjimkou je v prvním stupni WLTP pouze klimatizace. S metodou WLTP má být zaveden celosvětově závazný standard.

Země EU jsou přitom na řadě jako první. To pomůže vzájemně porovnat spotřebu paliva a emise škodlivin u vozidel různých výrobců. Standardy navíc přispějí k tomu, aby mohly úřady kontrolovat dodržování zákonných mezních hodnot emisí výfukových plynů – od uhlovodíku (HC) přes oxid uhelnatý (CO), oxidy dusíku (NOx) až po pevné částice.

Co je to WLTC?

Jízdní cykly metody WLTP se nazývají WLTC – Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Cycle. Pro různé typy vozidel byly ve WLTP vyvinuty různé jízdní cykly, které zohledňují příslušný hmotnostní výkon. Převážná část osobních vozidel registrovaných v zemích EU, která mají hmotnostní výkon vyšší než 34 kW/t (46 k/t), jsou zařazena do WLTC třídy 3. Testovací cyklus pro vozidla třídy 3 se skládá ze čtyř částí – Low, Medium, High, Extra High. Ty simulují provoz vozidla ve městě a mimo město a také na rychlostních silnicích a dálnicích.

Co je to NEDC?

NEDC (Nový evropský jízdní cyklus) je aktuálně platný zkušební cyklus pro osobní vozidla. První evropský jízdní cyklus vstoupil v platnost v roce 1970 s cílem poskytnout zákazníkům srovnatelné a reprodukovatelné hodnoty u vozidel od různých výrobců. V roce 1992 byl tento jízdní cyklus rozšířen o městský provoz. Průměrná rychlost 34 km/h u metody NEDC je příliš nízká, stejně jako předepsané zrychlení a maximální rychlost 120 km/h. Složení cyklu už neodpovídá aktuálnímu průměrnému rozložení různých podílů trasy.

Při měření není zohledněna ani aerodynamika a hmotnost, ani spotřeba energie příplatkových výbav a komfortních funkcí, jako je klimatizace, rádio nebo vyhřívání sedadel. Odchylky hodnot výhodnějším směrem jsou zásluhou dalších technologických parametrů.

Například technologie start/stop má u metody NEDC relativně velký vliv, neboť NEDC má vysoký podíl doby stání. U vozidel s manuální převodovkou nejsou při zjišťování okamžiků řazení zohledňovány žádné specifické parametry daného vozidla.

To může vést k velkým odchylkám spotřeby v porovnání se skutečným provozem. Vzhledem k průběžnému technickému pokroku již metoda NEDC není aktuální a byla mezitím překonána.

Co je to RDE?

RDE znamená Real Driving Emissions a jedná se o zkoušku emisí škodlivin. Popisuje chování vozidel z hlediska emisí ve skutečných podmínkách na silnici. Dosud se měření emisí výfukových plynů za účelem schválení typu provádělo výhradně na zkušebních stavech. Od března 2016 jsou emise v definovaném rámci měřeny i v reálném režimu jízdy. Pomocí zařízení PEMS (Portable Emissions Measurement System) se měří emise oxidů dusíku (NOx) a také emise oxidu uhelnatého (CO). Později budou zjišťovány také emise pevných částic. Přitom není stanoven žádný pevný cyklus, jízda a měření se provádí v reálném každodenním provozu při dodržení pravidel silničního provozu. Vozidla se po dobu 90 až 120 minut pohybují po veřejných komunikacích, z jedné třetiny ve městě, z jedné třetiny mimo město a z jedné třetiny na dálnici. Pro město je stanovena průměrná rychlost 15 až 30 km/h, na dálnici má být rychlost 90 až nejméně 110, ne však více než 145 km/h. Venkovní teplota musí být mezi 0 a 30 °C, klimatizace je zapnutá.

Testovací jízda se nesmí provádět ve vyšší nadmořské výšce než 700 metrů a musí vykazovat výškový rozdíl pouze 100 metrů. Od září 2017 musí být během silničních testů RDE dodrženy mezní hodnoty emisí dle normy Euro 6. To platí zpočátku pro nově certifikované typy od 1. září 2017 a nejpozději od 1. září 2019 pro všechny typy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercedes-Benz AG 

Máte dotazy nebo potřebujete více informací? Kontaktujte naši zákaznickou podporu. 
Zavolejte nám do našeho zákaznického centra na číslo 00800-277 77 777 (při volání z mobilní telefonní sítě se mohou poplatky lišit).

Nebo nám napište zprávu přes kontaktní formulář.

[1] Uvedené hodnoty byly zjištěny na základě předepsaného postupu měření. Jedná se o „měřené hodnoty emisí CO2 podle NEDC“ ve smyslu článku 2 č. 1 prováděcího nařízení (EU) 2017/1153. Hodnoty spotřeby paliva byly vypočteny na základě těchto hodnot. Spotřeba energie byla zjištěna v souladu s nařízením 692/2008 ES.

[2] Uvedené hodnoty byly zjištěny na základě předepsaného postupu měření. Spotřeba elektrického proudu a dojezd byly zjištěny na základě nařízení 692/2008/ES. Spotřeba elektrického proudu a dojezd jsou závislé na konfiguraci vozidla. Další informace k oficiální spotřebě paliva a oficiálním specifickým emisím CO2 nových osobních vozidel lze najít v „Příručce o spotřebě paliva, emisích CO2 a spotřebě energie k novým osobním vozidlům“, která je bezplatně k dispozici na všech prodejních místech a u společnosti Deutsche Automobil Treuhand GmbH na www.dat.de.