Nové zkušební postupy ohledně spotřeby paliva a emisí – WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure) – zajišťuje větší transparentnost a postupně nahradí postup NEDC (New European Driving Cycle − nový evropský jízdní cyklus). Postup WLTP je závazný pro všechny členské země EU, další země uvažují o zavedení k pozdějšímu datu.


Vysvětlení WLTP a NEDC

Postup WLTP byl zaveden 1. září 2017. Tento nový postup pro určení spotřeby paliva a emisí má poskytovat výsledky testování bližší reálným jízdním situacím než dosavadní NEDC. Od září 2017 musí být všechna nově vyvinutá vozidla a vozidla s novými systémy pohonu certifikována metodou WLTP. Od září 2018 pak bude postup WLTP platit pro všechna nově registrovaná vozidla. V období od současnosti do srpna 2018 bude proto smart certifikovat své portfolio osobních vozidel podle postupu WLTP. V přechodném období budou souběžně dostupná vozidla s certifikací WLTP a NEDC. Navíc bude uváděna hodnota spotřeby dle NEDC, která bude vycházet z postupu WLTP a bude rovněž vyšší. Tato hodnota se bude uvádět v prodejní dokumentaci až do roku 2020.

Vysvětlení WLTP a NEDC

Srovnání WLTP a NEDC

  WLTP NEDC
Teplota při startu Za studena Za studena
Doba cyklu 1800 s 1180 s
Stání 242 s 267 s
Doba zastavení 13,4% 22,6%
Vzdálenost 23,262 m 10,931 m
Maximální rychlost 131.3 km/h 120 km/h
Průměrná rychlost 46.5 km/h 33.35 km/h
Individuální příplatková výbava modelu vozidla je zahrnuta kvůli vlivu na hmotnost, aerodynamiku, valivý odpor, spotřebu palubní sítě; bez klimatizace není zahrnuta, kromě pneumatik; bez klimatizace
Teplota 23°C 25 +/- 5°C

Co to znamená pro mě jako pro zákazníka?

Zavedení postupu WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure) přináší vyšší transparentnost ohledně spotřeby paliva. Zákazníci těží z výhod postupu WLTP, protože poskytuje realističtější měřítko pro srovnání hodnot spotřeby a emisí u různých modelů vozidel. Vzhledem ke zkušebním podmínkám se však změní i hodnoty emisí CO2 a spotřeby paliva. Technicky stejné vozidlo má podle WLTP z důvodů spojených s postupem numericky vyšší hodnotu emisí CO2 a spotřeby paliva než podle NEDC (nový evropský jízdní cyklus). Důvodem je například zohlednění příplatkových výbav a přísnější zkušební podmínky v novém cyklu.

WLTP poskytuje přesnější hodnoty.

WLTP poskytuje přesnější hodnoty.

Jelikož postup WLTP zohledňuje výbavu jednotlivých vozidel, jsou hodnoty přesnější než u postupu NEDC − jsou v podstatě specifické pro dané vozidlo. Na každodenní spotřebě paliva to nic nemění. Od září 2017 se v automobilovém průmyslu zavádí nový postup stanovení spotřeby paliva a emisí; všechny nově certifikované modely vozidel budou testovány podle WLTP. Paralelně bude pro tato vozidla nadále zjišťována hodnota spotřeby podle NEDC, která bude jako právně závazný údaj uváděna v propagačních materiálech. V období od současnosti do září 2018 bude smart postupně certifikovat své portfolio vozidel podle postupu WLTP. Od tohoto data budou ve veškeré prodejní dokumentaci a dalších publikacích uváděny nové hodnoty podle WLTP. U modelů s ukončenou výrobou bude uváděna hodnota spotřeby podle NEDC.

Zavedení cyklu WLTP.

Zavedení cyklu WLTP.

Cílem zavedení postupu WLTP je globální sjednocení zkušebních postupů. Tento postup má poskytovat výsledky testování bližší reálným jízdním situacím než postup NEDC. Ojetých vozidel se tato změna nedotkne a budou se používat jejich certifikované hodnoty dle NEDC. Nejpozději do konce roku 2020 budou pro všechna vozidla zjišťovány hodnoty dle WLTP i NEDC. S účinností od data certifikace příslušného vozidla budou tyto hodnoty uváděny v dokumentaci k vozidlu vedle sebe. Od roku 2021 budou hodnoty naměřené podle WLTP jedinými zjišťovanými hodnotami spotřeby a emisí pro všechna osobní vozidla za předpokladu, že všechny členské země EU upraví svůj daňový systém. Vlastní zkušební cykly postupu WLTP se označují zkratkou WLTC a dělí se do tří tříd. Téměř všechna osobní vozidla budou testována prostřednictvím cyklu WLTC třídy 3 (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Cycle − celosvětově harmonizované zkušební postupy pro lehká užitková vozidla), který se vztahuje na všechna osobní vozidla s hmotnostním výkonem motoru vyšším než 34 kW/t (pohotovostní hmotnost 46 k/t).

WLTP: vyšší transparentnost.

WLTP: vyšší transparentnost.

WLTP poskytuje zákazníkům vozidel smart hodnoty spotřeby specifické pro konkrétní vozidlo, hodnoty jsou realističtější a transparentnější. Možnost srovnání vozidel od různých výrobců a různých modelů zůstává zachována, naměřené hodnoty spotřeby jsou bližší reálným jízdním situacím a zohledňují více faktorů než postup NEDC. smart je zastáncem nového, realističtějšího laboratorního testování a také měření na silnici. Zajišťuje to větší jednoznačnost, transparentnost a jistotu pro zákazníky vozidel smart. Zavedení postupů WLTP a RDE (Real Driving Emissions − emise v reálných podmínkách jízdy) představuje významný krok v tomto směru.

Co to znamená pro zákazníky?

Co to znamená pro zákazníky?

Zákazníci budou mít v budoucnu možnost při zvolení příplatkových výbav přesněji zjistit hodnotu emisí CO2 svého modelu vozidla. Pro zajištění jednoznačnosti a maximální transparentnosti bude smart nabízet aktivní podporu při jednotlivých fázích zavádění WLTP a cíleně poskytovat informace prodejcům i zákazníkům. K těmto aktivitám bude náležet i nová forma uvádění údajů podle výbav: od modelu s nejnižší spotřebou energie až po verzi s nejvyšší spotřebou energie. Numericky sahá toto rozpětí od „WLTP Low“ (minimální příplatková výbava) až po „WLTP High“ (maximální příplatková výbava).


Jak požádat o výsledky RDE.

Jak požádat o výsledky RDE.

Zjistěte hodnoty emisí Vašeho vozidla v reálných podmínkách na silnici.

Zjistěte hodnoty emisí Vašeho vozidla v reálných podmínkách na silnici
Pojem RDE (Real Driving Emissions − emise v reálných podmínkách jízdy) popisuje skutečné emise osobních vozidel, nákladních vozidel a autobusů při každodenním používání. Dosud se měření výfukových plynů pro typové schválení konala výhradně na zkušebních stavech. Od března 2016, kdy vstoupilo v účinnost nařízení (EU) 427/2016 o RDE, musí být emise za definovaných parametrů měřeny také v reálných jízdních podmínkách. Společně s limity RDE pro reálné jízdní podmínky platné od září 2017 jde o důležitý krok směrem k čistší budoucnosti automobilismu s nižšími emisemi.

Výsledky testů RDE vozidel smart, které byly zjištěny jak společností smart jako výrobcem, tak i nezávislými, státem akreditovanými technickými službami, si lze po zadání testovací rodiny PEMS příslušného vozidla smart vyžádat prostřednictvím následujícího formuláře. 


Nejčastější dotazy.

Co je to WLTP?

Zkratka WLTP znamená Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicle Test Procedure (celosvětově harmonizované zkušební postupy pro lehká užitková vozidla) a označuje zkušební postup sloužící ke stanovení hodnot spotřeby a emisí vozidla na zkušebním stavu. Postup WLTP bude postupně zaváděn od 1. září 2017 a nahradí předchozí zkušební postup NEDC.

Postup WLTP se díky svému dynamickému zaměření podstatně více přibližuje skutečné jízdní situaci. Postup WLTP se vyznačuje výrazně vyšším zrychlením a mnohem dynamičtějším jízdním profilem. Maximální rychlost je zvýšena na 131 km/h, průměrná rychlost se zvyšuje na 47 km/h.

Doba jízdy je prodloužena o 10 minut, vyšší je také podíl jízd po dálnici simulovaných na zkušebním stavu; zároveň je snížen podíl dob stání. Jízdní trasa je zdvojnásobena na 23 kilometrů.

Okamžiky řazení jsou vypočteny předem se specifickým zohledněním daného vozidla a hnacího ústrojí. Do měření budou zahrnuty všechny příplatkové výbavy, které mají vliv na aerodynamiku, valivý odpor a hmotnost vozidla. Spotřeba výkonu u komfortních funkcí rovněž vede ke zvýšení hodnoty CO2. Výjimkou je v první fázi WLTP pouze klimatizace.

V podobě WLTP má být zaveden mezinárodně závazný standard. Země EU jsou přitom na řadě jako první. Tento standard pomáhá vzájemně porovnat spotřebu paliva a emise výfukových plynů u vozidel od různých výrobců. Standardy navíc umožňují úřadům ověřit dodržování zákonem stanovených mezních hodnot pro výfukové plyny – od uhlovodíků (HC) přes oxid uhelnatý (CO), oxidy dusíku (NOx) až po pevné částice.

Co je to WLTC?

Jízdní cykly postupu WLTP se nazývají WLTC – Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Cycle (celosvětově harmonizované zkušební postupy pro lehká užitková vozidla). Pro různé typy vozidel byly v postupu WLTP vyvinuty tři různé jízdní cykly, které zohledňují příslušný hmotnostní výkon motoru. Převážná část osobních vozidel registrovaných v EU, která mají hmotnostní výkon motoru vyšší než 34 kW/t (46 k/t), je zařazena do WLTC třídy 3. Zkušební cyklus vozidel třídy 3 se skládá ze čtyř částí – nízká, střední, vysoká, velmi vysoká. Ty simulují provoz vozidla ve městě i mimo město a také na rychlostních silnicích a dálnicích.

Co je to NEDC?

NEDC (nový evropský jízdní cyklus) je aktuálně používaný zkušební cyklus pro osobní vozidla. První evropský jízdní cyklus byl zaveden v roce 1970 s cílem poskytnout zákazníkům srovnatelné a reprodukovatelné hodnoty pro vozidla od různých výrobců. V roce 1992 byl tento cyklus rozšířen i na mimoměstskou dopravu. Průměrná rychlost u standardu NEDC je nízká ‒ 34 km/h, stejně jako hodnoty zrychlení a maximální rychlost, která činí 120 km/h. Složení cyklu již neodpovídá aktuálnímu průměrnému rozložení různých podílů ujetých vzdáleností na různých typech silnic.

V měření není zohledněna aerodynamika ani hmotnost ani spotřeba energie příplatkové výbavy a komfortních funkcí, jako je klimatizace, rádio a vyhřívání sedadel. Odchylky prohlubují i další technologické parametry.

Například technologie start-stop má v metodě NEDC relativně vysoký vliv, neboť metoda NEDC obsahuje vysoký podíl dob stání. U vozidel s manuální převodovkou nejsou při zjišťování okamžiků řazení zohledněny žádné specifické parametry vozidla.

To může způsobit velké odchylky u spotřeby ve srovnání se skutečným provozem. Vzhledem k průběžnému technickému zdokonalování už postup NEDC není vyhovující a stal se zastaralým.

Co je to RDE?

RDE znamená Real Driving Emissions (emise v reálných podmínkách jízdy) a představuje silniční test pro kontrolu emisí výfukových plynů. Popisuje chování emisí vozidel v reálných podmínkách na silnici. Dosud se měření výfukových plynů pro typové schválení konala výhradně na zkušebních stavech. Od března 2016 musí být emise v definovaném rámci měřeny také v reálných jízdních podmínkách. Pomocí přístroje PEMS (Portable Emissions Measurement System ‒ přenosný systém pro měření emisí) jsou měřeny emise oxidů dusíku (NOx) a oxidu uhelnatého (CO). Později budou zjišťovány také emise pevných částic. Přitom neexistuje žádný definovaný cyklus; jízda a měření probíhají v reálném každodenním provozu při dodržení pravidel silničního provozu. Vozidla se 90 až 120 minut pohybují po veřejných komunikacích, z toho třetinu času ve městě, třetinu mimo město a třetinu na dálnici. Pro jízdu po městě se předpokládá průměrná rychlost mezi 15 a 30 km/h, na dálnici by mělo vozidlo jet rychlostí 90 až 110 km/h, avšak ne více než 145 km/h. Venkovní teplota musí být 0 až 30 °C, klimatizace je zapnutá..

Zkušební jízda se nesmí konat v nadmořské výšce větší než 700 m. n. m. a výškový rozdíl by neměl překročit 100 m. Od září 2017 musí být v silničních testech RDE dodrženy mezní hodnoty emisí podle normy Euro 6. To platí v první fázi od 1. září 2017 pro nově certifikované modely a nejpozději od 1. září 2019 pro všechny modely.