Aanbieder/privacy statement

Aanbieder

Disclaimer

Aanwijzingen voor de gegevensbescherming / privacyverklaring

Cookies

Verbruik en emissies

Contact

Mercedes-Benz Belgium Luxembourg NV
Tollaan 68
B-1200 Brussel
Tel: 02 724 12 11
Customer Assistance Center: 00 800 2 777 7777
E-mail: cs.bel@cac.mercedes-benz.com
www.mercedes-benz.be

RPR Brussel
btw BE 419 946 355

Voor smart control services en de smart connected Portal is: 

Mercedes-Benz AG
Mercedesstraße 120
70372 Stuttgart
telefoon: 00800 2 77 77 777
e-mail: cs.deu.smart@cac.smart.com

gevestigd en ingeschreven te Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No. 762873, BW-nummer: DE 321281763, Raad van Commissarissen: Ola Källenius (Voorzitter/Chairman), Jörg Burzer, Renata Jungo Brüngger, Sajjad Khan, Sabine Kohleisen, Frank Lindenberg, Markus Schäfer, Britta Seeger; Voorzitter van de Raad van Commissarissen: Manfred Bischoff
 

Auteursrecht

Copyright 2019 Daimler AG. Alle rechten voorbehouden. Alle teksten, beeld- en geluidsmateriaal, animatie- en videobestanden en de wijze waarop deze op de website worden getoond, vallen onder het auteursrecht of enig andere wettelijke bescherming van intellectueel eigendom. Elke volledige of gedeeltelijke reproductie voor commerciële doeleinden of voor verspreiding is verboden. De informatie die op deze site wordt verstrekt, mag niet worden gekopieerd noch gewijzigd voor gebruik op andere webpagina's. Enkele webpagina’s van Daimler AG bevatten ook materiaal waarop auteursrecht berust dat ons ter beschikking is gesteld.

 

Producten en prijzen

Na sluiting van de redactie van individuele pagina's kunnen nog wijzigingen bij producten en diensten ontstaan zijn. Constructie- of vormveranderingen, afwijkingen van kleurtint en wijzigingen aan de leveringsomvang of services van de fabrikant blijven tijdens de levertijd voorbehouden, voor zover de wijzigingen of afwijkingen rekening houdende met de belangen van Daimler AG voor de klant redelijk zijn. De afbeeldingen kunnen ook accessoires, opties of andere onderdelen bevatten die niet tot het standaard leveringspakket behoren. Kleurafwijkingen zijn technisch mogelijk. Bepaalde pagina's kunnen ook types en functies bevatten die in bepaalde landen niet aangeboden worden. Informatie over wettelijke, rechtelijke en fiscale voorschriften en gevolgen zijn alleen voor de Bondsrepubliek Duitsland geldig. Tenzij anders overeengekomen in de verkoop- of levervoorwaarden gelden de op de dag van de levering geldige prijzen. Voor onze dealers vormen de prijzen een vrijblijvende prijsaanbeveling. Vraag daarom bij het smart center of de dealer naar de actuele prijs.

 

Handelsmerken

Waar niet anders aangegeven, zijn alle op de website van Daimler AG genoemde merken wettelijk beschermde handelsmerken van Daimler AG. Dit geldt met name voor de modelnamen evenals voor alle logo's en emblemen van de onderneming.

 

Licentierechten

Daimler AG stelt zich ten doel een innovatief en informatief internetprogramma aan te bieden. We hopen dan ook dat je onze creatieve uitingen zult waarderen. We vragen echter je begrip voor het feit dat Daimler AG zijn intellectueel eigendom, inclusief patenten, handelsmerken en auteursrechten, moet beschermen en dat er geen licentierecht op deze internetpagina's van Daimler AG kan worden verleend.

 

Aanwijzingen over voorspellingen

Websites, Investor Relations Releases, jaar- en tussentijdse verslagen, vooruitzichten, presentaties, audio- en videoverslagen over evenementen (live of achteraf) en andere documenten op deze website bevatten onder andere voorspellingen over toekomstige ontwikkelingen die zijn gebaseerd op actuele inschattingen van het management. Woorden als ‘anticiperen’, ‘aannemen’, ‘geloven’, ‘inschatten’, ‘verwachten’, ‘van plan zijn’, ‘kunnen/zouden kunnen’, ‘plannen’, ‘projecteren’, ‘moesten’ en gelijkaardige begrippen wijzen op zulke voorspellingen. Zulke uitspraken zijn onderworpen aan bepaalde risico’s en onzekerheden. Enkele voorbeelden hiervan zijn een conjunctuurdaling in Europa of Noord-Amerika, wisselkoersfluctuaties, rentevoeten en grondstofprijzen, de invoering van producten door concurrenten, hogere verkoopstimulansen, de succesvolle omzetting van het nieuwe bedrijfsmodel voor smart, leveringsonderbrekingen bij productiematerialen, de op bottlenecks, personeelsstakingen of faillissementen van leveranciers zijn gebaseerd, en een daling van de doorverkoopprijzen van tweedehandsvoertuigen. Indien zich een van deze onzekerheden (enkele ervan staan beschreven onder ‘Risico-overzicht’ in het huidige jaarverslag van Daimler alsook onder ‘Risk Factors’ in het huidige jaarverslag van Daimler op formulier 20-F, dat op de Amerikaanse beursautoriteit werd ingediend) voordoen of de veronderstellingen die aan de basis van deze uitspraken liggen verkeerd blijken te zijn, zouden de reële resultaten sterk kunnen verschillen van de in deze uitspraken vermelde, of impliciet uitgedrukte, resultaten. We willen noch moeten voorspellingen updaten aangezien ze uitsluitend zijn gebaseerd op de omstandigheden van de dag dat ze werden gepubliceerd.

 

Aansprakelijkheid

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid, ook niet stilzwijgend, voor de informatie op deze pagina's. De informatie vormt op geen enkele wijze een stilzwijgende toezegging of garantie met betrekking tot de kwaliteit, verhandelbaarheid, geschiktheid voor bepaalde doelen, het voldoen aan wettelijke bepalingen of het niet-in-strijd-zijn met patenten. Op onze internetpagina's kunnen links naar externe internetpagina's voorkomen. We willen erop wijzen dat we geen enkele invloed hebben op de vormgeving en inhoud van deze gelinkte pagina's. We bieden dan ook geen enkele garantie met betrekking tot actualiteit, juistheid, volledigheid en kwaliteit van de informatie die op genoemde pagina's wordt aangeboden. Tegen deze achtergrond distantiëren we ons hierbij dan ook van de volledige inhoud van deze internetpagina's. Deze verklaring is van toepassing op alle, op onze internetpagina's voorkomende, links naar externe pagina's, evenals de inhoud van genoemde externe pagina's.

 

Informatie over beslechting online geschillen

De EU-commissie heeft een internetplatform voor het beslechten van online geschillen in het leven geroepen. Dit platform dient als punt voor buitengerechtelijke beslechting van geschillen inzake contractuele verplichtingen die voortvloeien uit online koopcontracten. Je vindt het platform voor de beslechting van online geschillen hier:

http://ec.europa.eu/consumers/odr

Opmerking overeenkomstig § 36 van de Duitse geschillenregeling voor consumenten (Verbraucherstreitbeilegungsgesetz; VSBG)

Daimler AG neemt niet deel aan enige geschillenregelingsprocedure voor consumenten bij een bemiddelende instantie in de zin van de VSBG en is hiertoe ook niet verplicht.

 

 

 

Verantwoordelijke overeenkomstig de basisverordening voor gegevensbescherming:

 

Mercedes-Benz Belgium Luxembourg NV
Tollaan 68
B-1200 Brussel
Tel: 02 724 12 11
Customer Assistance Center: 00 800 2 777 7777
E-mail: cs.bel@cac.mercedes-benz.com
www.mercedes-benz.be

 

verantwoordelijke voor gegevensbescherming:

Daimler AG

Verantwoordelijke voor gegevensbescherming

HPC E600

D-70546 Stuttgart

Duitsland

E-Mail: data.protection@daimler.com

 

Verantwoordelijk voor de gegevensbescherming in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) voor smart control services en de smart connected Portal is:  

Voor de gedeelten van de website die betrekking hebben op de voertuigspecifieke services van [smart control] en de basisfuncties daarvan (zoals aanmelden, profiel, instellingen, voertuigen en gebruiksvoorwaarden), is de volgende onderneming verantwoordelijk voor de gegevensbescherming.

Mercedes-Benz AG

Mercedesstraße 120

70372 Stuttgart

Telefoon: +49 711 17 - 0

E-mail: dialog.mb@daimler.com

 

 1. Gegevensbescherming

Wij verheugen ons over uw bezoek aan onze website en uw interesse in ons aanbod. De bescherming van uw persoonsgegevens is voor ons zeer belangrijk. In deze aanwijzingen met betrekking tot de gegevensbescherming lichten wij toe hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, wat wij ermee doen, voor welke doeleinden, op welke juridische grondslagen dit berust en welke rechten en vereisten daarmee gepaard gaan voor u. Bovendien verwijzen wij naar de richtlijn van Daimler inzake gegevensbescherming:

Daimler-richtlijn inzake gegevensbescherming.

Onze aanwijzingen met betrekking tot de gegevensbescherming voor het gebruik van onze websites en de richtlijn inzake gegevensbescherming van Daimler AG gelden niet voor uw activiteiten op de websites van sociale netwerken of andere aanbieders die u via de links op onze websites kunt bereiken. Informeer u op de websites van deze aanbieders over hun gegevensbeschermingsbeleid.

 

 1. Verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens

a. Wanneer u onze website bezoekt, slaan wij bepaalde gegevens over de browser en het besturingssysteem dat u gebruikt, de datum en het tijdstip van uw bezoek, de toegangsstatus (bijv. of u een website kon oproepen of een foutmelding kreeg), het gebruik van functies van de website, de eventueel door u ingevoerde zoektermen, de frequentie waarmee u afzonderlijke websites oproept, de benaming van opgeroepen bestanden, de overgedragen hoeveelheid data, de website vanwaar u op onze website terecht bent gekomen en de website die u vanaf onze website bezoekt, ongeacht of u de links op onze website aanklikt of direct een domein in het invoerveld van hetzelfde tabblad (of hetzelfde venster) van uw browser invoert waarin u onze website hebt geopend. Bovendien slaan wij om veiligheidsredenen, met name ter voorkoming en herkenning van aanvallen op onze website of pogingen tot bedrog, gedurende een periode van zeven dagen uw IP-adres en de naam van uw internetprovider op.

b. Andere persoonsgegevens slaan wij alleen op wanneer u ons deze gegevens bijvoorbeeld in het kader van een registratie, een contactformulier, een enquête, een prijsvraag of de afwikkeling van een contract meedeelt. In deze gevallen slaan wij de gegevens ook alleen op, voor zover wij dit op basis van een door u verleende toestemming of overeenkomstig de geldende juridische voorschriften (meer informatie hierover vindt u hieronder in het gedeelte 'Juridische grondslagen van de verwerking') mogen doen.

c. U bent noch wettelijk noch contractueel verplicht om uw persoonsgegevens over te dragen. Het is echter mogelijk dat bepaalde functies op onze website afhankelijk zijn van de overdracht van persoonsgegevens. Wanneer u er in deze gevallen voor kiest om uw persoonsgegevens niet over te dragen, kan dit ertoe leiden dat bepaalde functies niet of slechts beperkt beschikbaar zijn.

 

 1. Gebruiksdoeleinden

a. De bij een bezoek aan onze website verzamelde persoonsgegevens gebruiken wij om de website gebruiksvriendelijker te maken en om onze IT-systemen tegen aanvallen en andere onrechtmatige handelingen te beschermen.

b. Indien u ons bijvoorbeeld in het kader van een registratie, een contactformulier, een enquête, een prijsvraag of de afwikkeling van een contract nog meer persoonsgegevens meedeelt, gebruiken wij deze gegevens voor de hierboven vermelde doeleinden, voor het klantbeheer en, indien vereist, voor de afwikkeling en afrekening van eventuele bedrijfsprocedures, en wel steeds in de daarvoor vereiste omvang.

 

 1. Overdracht van persoonsgegevens aan derden; sociale plug-ins; en gebruik van dienstverleners

a. Onze website kan ook door derden aangeboden inhoud bevatten. Wanneer u op een dergelijk aanbod klikt, dragen wij de vereiste hoeveelheid gegevens over aan de desbetreffende aanbieder (bijvoorbeeld de vermelding dat u dit aanbod bij ons hebt gevonden en evt. meer informatie die u hiervoor op onze website hebt aangegeven).

b. Wanneer wij op onze website zogenoemde 'sociale plug-ins' van sociale netwerken als Facebook, Twitter en Google+ gebruiken, integreren wij deze als volgt:

Wanneer u onze website bezoekt, zijn de sociale plug-ins gedeactiveerd, d.w.z. dat er geen gegevens aan de exploitanten van deze netwerken worden overgedragen. Indien u een van de netwerken wilt gebruiken, klikt u op de desbetreffende sociale plug-in om een directe verbinding met de server van het desbetreffende netwerk tot stand te brengen.

Indien u bij het netwerk een gebruikersaccount hebt en op het moment dat u de sociale plug-in activeert, daar bent ingelogd, kan het netwerk uw bezoek aan onze website aan uw gebruikersaccount toewijzen. Wanneer u dat niet wilt, dient u zich bij het netwerk af te melden voordat de sociale plug-in wordt geactiveerd. Een sociaal netwerk kan het bezoek van andere Daimler-websites niet toewijzen, voordat u niet ook een daar aanwezige sociale plug-in hebt geactiveerd.

Wanneer u een sociale plug-in activeert, draagt het netwerk de daardoor beschikbare inhoud direct over aan uw browser die deze inhoud in onze website integreert. In deze situatie kan ook gegevensoverdracht plaatsvinden die door het desbetreffende sociale netwerk wordt geïnitieerd en aangestuurd. Voor uw verbinding met een sociaal netwerk, voor de gegevensoverdracht tussen het netwerk en uw systeem en voor uw interacties op dit platform geldt uitsluitend het gegevensbeschermingsbeleid van het desbetreffende netwerk.

De sociale plug-in blijft actief tot u deze deactiveert of uw cookies wist.

Cookie-informatie

c.   Wanneer u de link naar de aangeboden content aanklikt of een sociale plug-in activeert, kan het zijn dat persoonsgegevens bij aanbieders in landen buiten de Europese Economische Ruimte terechtkomen, die vanuit het oogpunt van de Europese Unie ('EU') volgens de EU-norm geen 'passend beschermingsniveau' voor de verwerking van persoonsgegevens bieden. Houd hier rekening mee, voordat u een link aanklikt of een sociale plug-in activeert en op deze manier uw gegevens overdraagt.

d. Wij maken ook gebruik van gekwalificeerde dienstverleners (IT-serviceproviders, marketingbureaus) om onze websites te beheren, optimaliseren en beveiligen. Wij geven hun alleen persoonlijke gegevens door als dit noodzakelijk is voor het ter beschikking stellen en gebruiken van de websites en hun functionaliteiten, voor het nastreven van legitieme belangen of als u daarmee heeft ingestemd (zie paragraaf 8). De gegevens kunnen worden doorgegeven aan begunstigden buiten de Europese Economische Ruimte (EER); zie punt 12 hieronder.

 

 1. Analyse van gebruiksgegevens („tracking“) en op het gebruik gebaseerde informatie („re-)targeting“) 

5.1 Algemeen

Wij willen de inhoud van onze website zo goed mogelijk op uw interesses afstemmen en zo ons aanbod voor u verbeteren. Om de gebruikersvoorkeuren en bijzonder populaire gebieden van de websites te identificeren, maken wij gebruik van de volgende zogenaamde trackingtechnologieën: Adobe Analytics.  

Om onze onlinemarketing (bijv. bannerreclame) meer specifiek op uw behoeften en interesses af te stemmen, gebruiken we de volgende targeting- en (re)targetingtechnologieën: Adobe Target, Flashtalking van Simplicity Marketing Limited, Google Search Ad, Google Display & Video 360. Deze worden uitgelezen en gebruikt als u andere websites bezoekt die samenwerken met de aanbieders van deze (re)targetingtechnologieën, om u zo van informatie te voorzien, die zo goed mogelijk past bij uw interesses.  

Als de bovenstaande technologieën worden gebruikt, wordt uw interesse in onze producten en diensten geregistreerd via cookies op onze websites en (in het geval van retargeting) op websites van derden. Hierbij worden willekeurige identificaties (zgn. cookie-ID's) die wij niet associëren met uw naam, adres of soortgelijke informatie, zelfs als wij deze informatie kennen (bijv. uit een bestaande contractuele relatie), tenzij u hiermee hebt ingestemd.  

Meer informatie van de desbetreffende aanbieders over de bovengenoemde technologieën en de daarmee samenhangende verwerking van persoonsgegevens kunt u vinden via de volgende links:  

Adobe: https://www.adobe.com/nl/privacy.html

Google: https://policies.google.com/technologies/partner-sites  

Simplicity Marketing Limited: https://www.flashtalking.com/privacypolicy/

Om wettelijke redenen wordt het gebruik van tracking- en (her)targetingtechnologieën gedeeltelijk alleen met uw uitdrukkelijke toestemming uitgevoerd (zgn. opt-in – zie lid 5.2); in de andere gevallen kunt u desgewenst bezwaar maken tegen het gebruik van dergelijke technologieën (zgn. opt-out – zie lid 5.3.).

5.2 Gebruik van Google-Marketing-producten – opt-in

Google marketingproducten (bijv. Search Ad, Display & Video 360) worden alleen gebruikt na uw uitdrukkelijke toestemming, dat u door het aanklikken van de knop “Akkoord" in de zgn. Cookie Information Layer kunt toelichten ("opt-in“). Wij slaan uw toestemming op uw eindapparaat op in een cookie, zodat u niet elke keer dat u onze websites bezoekt om uw toestemming wordt gevraagd, en om wettelijke redenen samen met het IP-adres en de tijd op onze servers; wij verwijderen deze informatie of beperken de verwerking ervan als u uw toestemming herroept of uiterlijk 6 maanden nadat u onze websites voor het laatst hebt bezocht.  

Mocht u van gedachten willen veranderen, dan kunt u uw toestemming intrekken door op de volgende link te klikken:  

Toestemming voor Google marketingproducten herroepen

Om cookies voor Google marketingproducten te verwijderen die met uw toestemming zijn ingesteld bij uw bezoek aan onze website, voordat u uw toestemming herroept, gaat u naar de website van Google; op het moment dat deze Privacyverklaringen is opgesteld, kunt u de volgende link gebruiken om dit te doen:  

https://adssettings.google.de/anonymous  

5.3 Gebruik van technologieën van andere aanbieders - opt-out  

Als u niet wenst dat door het gebruik van tracking- en (re)targetingtechnologieën informatie over uw bezoek op onze websites wordt verwerkt en geanalyseerd, kunt u hier op elk moment in de toekomst bezwaar tegen maken ("opt-out").

Om dit bezwaar technisch te realiseren wordt in uw browser een opt-out cookie opgeslagen. Dit cookie wordt alleen toegepast om uw bezwaar toe te wijzen. Houd er rekening mee dat een opt-out cookie om technische redenen alleen werkt in de browser waarin het cookie is ingesteld. Wanneer u de cookies verwijdert of een andere browser of een ander eindtoestel gebruikt, moet u de opt-out opnieuw uitvoeren.

Hierna vindt u de desbetreffende opt-out-mogelijkheden voor de afzonderlijke technologieën:

Adobe Analytics & Adobe Target: https://www.adobe.com/nl/privacy/opt-out.html

Flashtalking: https://www.flashtalking.com/optout/

U kunt het gebruik van cookies en interesse-gerelateerde informatie door deelnemende derden op de volgende website beheren en uitschakelen:

http://www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren

5.4 Doorgifte van gegevens naar zogenaamde derde landen  

Bij het gebruik van tracking en (her)targeting technologieën kunnen  gegevens worden doorgegeven aan ontvangers buiten de Europese Economische Ruimte (EER); zie punt 12 hieronder.

 

 1. Veiligheid

Wij treffen technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw door ons beheerde gegevens te beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging en toegang door onbevoegden. Wij verbeteren onze veiligheidsmaatregelen voortdurend op basis van de technologische ontwikkelingen.

 

 1. Juridische grondslagen van de verwerking

a. Indien u ons toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, vormt deze toestemming de juridische grondslag voor de verwerking (art. 6 lid 1 letter a AVG).

b. Voor de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van het opzetten of vervullen van een contract met u is art. 6 lid 1 letter b AVG de juridische grondslag.

c. Voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is om aan onze juridische verplichtingen te voldoen (bijvoorbeeld voor het bewaren van gegevens), zijn wij daartoe bevoegd conform art. 6 lid 1 letter c AVG.

d. Bovendien verwerken wij persoonsgegevens om onze rechtmatige belangen en de rechtmatige belangen van derden waar te nemen conform art. 6 lid 1 letter f AVG. Dergelijke rechtmatige belangen zijn bijvoorbeeld de instandhouding van onze IT-systemen, de (direct)marketing van onze producten en diensten en de producten en diensten van anderen alsook de juridisch vereiste documentatie van zakelijke contacten. In het kader van de belangenafweging houden wij in het bijzonder rekening met het soort persoonsgegevens, het doel van de verwerking, de verwerkingsomstandigheden en uw belang bij de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens.

 

 1. Verwijdering van uw persoonsgegevens

Uw IP-adres en de naam van de internetprovider, die wij alleen om veiligheidsredenen opslaan, worden na zeven dagen verwijderd. Uw persoonsgegevens worden bovendien verwijderd, zodra het doeleinde waarvoor wij de gegevens hebben verzameld en verwerkt, komt te vervallen. Gegevens worden alleen langer dan deze periode opgeslagen wanneer dit overeenkomstig de wetten, verordeningen of andere rechtsnormen van de EU of een lidstaat van de Europese Unie, waaraan wij zijn onderworpen, is vereist in de EU of op grond van wetgeving in derde landen, mits hier een passend niveau van gegevensbescherming bestaat. Indien verwijdering in individuele gevallen niet mogelijk is, worden de betreffende persoonsgegevens gemarkeerd met het doel de toekomstige verwerking ervan te beperken.

 

 1. Rechten van betrokkenen

a. Als persoon die betrokken is bij de gegevensverwerking, hebt u het recht op informatie (art. 15 AVG), correctie (art. 16 AVG), verwijderen van gegevens (art. 17 AVG), beperking van de verwerking (art. 18 AVG) en overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG).

b. Indien u ons toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, dan hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde te herroepen. De rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens tot de herroeping wordt niet aangetast door de herroeping. Ook de verdere verwerking van deze gegevens op basis van een andere juridische grondslag, bijvoorbeeld voor het vervullen van wettelijke verplichtingen (vgl. het gedeelte 'Juridische grondslagen van de verwerking'), blijft onverlet.

c. Recht van bezwaar

U hebt het recht, om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie, om te allen tijde tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens die op grond van art. 6 lid 1 e) AVG (gegevensverwerking in het openbaar belang) of art. 6 lid 1 f) AVG (gegevensverwerking op basis van een belangenafweging) plaatsvindt, bezwaar te maken. Als u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens alleen verder verwerken, voor zover wij daarvoor dwingende gegronde redenen kunnen aantonen die boven uw belangen, rechten en vrijheden gaan, of voor zover de verwerking dient voor het geldend maken, uitoefenen of verdedigen van wettelijke rechten.

d. Wij verzoeken u uw bezwaren of verklaringen, indien mogelijk, kenbaar te maken via het contactadres hieronder: cs.deu.smart@cac.smart.com.

e. Wanneer u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wettelijke voorschriften, hebt u het recht om bezwaar aan te tekenen bij een bevoegde, toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (art. 77 AVG).

 

 1. Newsletter

Wanneer u zich op een newsletter abonneert die op onze website wordt aangeboden, worden de bij de aanmelding voor de newsletter vermelde gegevens alleen gebruikt voor de verzending van de newsletter, voor zover u niet akkoord bent gegaan met verdergaand gebruik. U kunt het abonnement te allen tijde beëindigen door gebruik te maken van de mogelijkheid tot afmelding in de newsletter.

 

 1. Centrale toegangsservice van Daimler AG

Met de centrale toegangsservice van Daimler AG kunt u zich aanmelden bij alle websites en applicaties van de Daimler-groep en haar merken die op deze service zijn aangesloten. De hiervoor geldende gebruiksvoorwaarden bevatten speciale voorschriften voor de gegevensbescherming. U heeft toegang tot deze gebruiksvoorwaarden op de desbetreffende aanmeldpagina's van de aangesloten websites en applicaties.

 

 1. Doorgifte van gegevens aan ontvangers buiten de Europese Economische Ruimte

a. Bij het gebruik van dienstverleners (zie punt 4. d.), tracking en (her)targeting (zie punt 5.) kunnen persoonsgegevens worden doorgegeven en verwerkt aan ontvangers in landen buiten de Europese Unie ("EU"): IJsland, Liechtenstein en Noorwegen (= Europese Economische Ruimte), en met name aan de VS en India.

b. De volgende landen worden door de EU geacht een passend beschermingsniveau te bieden voor de verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig de EU-normen (het zogenaamde besluit inzake het beschermingsniveau): Andorra, Argentinië, Canada (beperkt), de Faeröer, Guernsey, Israël, het eiland Man, Japan, Jersey, Nieuw-Zeeland, Zwitserland en Uruguay. Wij komen met ontvangers in andere landen overeen om EU-standaard contractuele clausules, bindende bedrijfsvoorschriften of het EU-VS- of Swiss-VS-privacyschild toe te passen om een "adequaat niveau van bescherming" te creëren in overeenstemming met wettelijke vereisten. Graag informeren wij u hierover via de contactgegevens in paragraaf 9.d. hierboven.

 

 1. Cookies

Informatie over de door ons gebruikte cookies en hun functies vindt u in onze cookie-informatie.

Cookie-informatie

 

Versie: augustus 2019

Opmerkingen over het gebruik van cookies, de analyse van gebruiksgegevens en het gebruik van analysehulpmiddelen

Wij, Mercedes-Benz Belgium Luxembourg NV, Tollaan 68, 1200 Brussel, België of Mercedes-Benz AG, Mercedesstrasse 120, 70372 Stuttgart, Duitsland, gebruiken cookies en soortgelijke softwaretools zoals Web/DOM Storage of Local Shared Objects (zgn."flash-cookies") (hierna gezamenlijk "cookies“ genoemd). Voor meer informatie over hoe cookies werken, hoe ze worden gebruikt en waarvoor ze worden gebruikt, zie onderstaande informatie. Meer informatie over de omgang met persoonlijke gegevens, ook in cookies, vindt u in onze Privacyverklaring (met name in de hoofdstukken 3, 4 en 5).  

Privacyverklaringen

 

 1. Functies en gebruik van cookies

a. Cookies zijn kleine bestanden die op uw desktopcomputer, notebook of mobiele apparaat worden opgeslagen wanneer u een website bezoekt. Hierdoor kunnen wij bijvoorbeeld vaststellen of tussen uw apparaat en onze websites al eens een verbinding tot stand gebracht is en aan welke taal of andere instellingen u de voorkeur geeft, u bepaalde functies aanbieden (bijv. online-shop, voertuigconfigurator) of uw interesses herkennen op basis van uw online-gebruik.Cookies kunnen ook persoonsgegevens bevatten.

b. Door de websites te blijven gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies – met uitzondering van Google-marketingproducten. Cookies voor Google-marketingproducten (bijv. Google Search Ads, Google Display & Video 360) worden alleen gebruikt na uw uitdrukkelijke toestemming. 
U kunt onze website ook bekijken en gebruiken zonder akkoord te gaan met het gebruik van cookies. Dat houdt in dat u het gebruik van cookies kunt afwijzen en ook dat u de cookies te allen tijde kunt verwijderen door middel van bepaalde instellingen op uw apparaat. Ga hiervoor als volgt te werk:
i. De meeste browsers zijn zodanig ingesteld dat cookies automatisch worden geaccepteerd, deze instelling kunt u echter meestal wijzigen. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden verwijderd. Hoe dat precies in zijn werk gaat op de door u gebruikte browser of toestel, komt u in de handleiding fabrikant te weten.
ii. U kunt de inhoud van de Web/DOM-opslag te allen tijde verwijderen. Hoe dat precies in zijn werk gaat op de door u gebruikte browser of toestel, komt u in de handleiding fabrikant te weten.
iii. Informatie over de deactivering en verwijdering van Local Shared Objects vindt u via de volgende link: 
Informatie over Local Shared Objects
iv. Net als het gebruik van cookies is ook de afwijzing of verwijdering ervan gekoppeld aan het gebruikte toestel en aan de op dat moment gebruikte browser. U moet de cookies dus voor elk toestel en, indien u meerdere browsers gebruikt, ook voor elke browser afzonderlijk afwijzen of verwijderen.

c. Als u ervoor kiest geen cookies te gebruiken of deze verwijdert, kan het zijn dat niet alle functies van onze website of afzonderlijke functies slechts beperkt beschikbaar zijn.

d. Wij delen cookies in de volgende categorieën in:
i. Absoluut noodzakelijke cookies (type 1)
Deze cookies zijn absoluut noodzakelijk, zodat de functies van de websites correct functioneren. Zonder deze cookies kan het zijn dat wij bepaalde services, zoals de voertuigconfigurator, niet kunnen aanbieden.
ii. Functie-cookies (type 2)
Deze cookies vereenvoudigen de bediening en verbeteren de functies van de websites. Wij slaan bijvoorbeeld uw taalinstellingen op in functie-cookies.
iii. Prestatie-cookies (type 3)
Deze cookies verzamelen informatie over de wijze waarop u van onze websites gebruikmaakt. Met deze cookies kunnen wij vaststellen welke delen van onze website bijzonder populair zijn om zo ons internetaanbod te verbeteren voor u (zgn. tracking). Meer informatie en beslissingsmogelijkheden vindt u in lid 5 van onze Privacyverklaringen.
iv. Cookies van derden (type 4)
Deze cookies worden gebruikt door derden, bijv. door sociale netwerken zoals Facebook, Twitter en Google+ , waarvan u de inhoud kunt integreren via de "social plug-ins" die op onze websites worden aangeboden, en onze targeting- en retargetingpartners. In samenwerking met hen kan onze online-marketing meer specifiek worden afgestemd op uw behoeften en interesses. Meer informatie hierover vindt u in lid 4 of 5 van onze Privacyverklaringen.

Privacyverklaringen

 

Wij gebruiken de volgende cookies op onze website:

NaamOmschrijvingType
amcv_*Met dit cookie wordt de unieke gebruikers-ID vastgelegd die wordt gebruikt door Experience Cloud Solutions.3
sgvocsref

Hier wordt de campagneparameter csref opgeslagen om dubbeltellingen te vermijden - voor de duur van het bezoek aan de website.

3
sgvopid

Hier wordt de campagneparameter pid opgeslagen om dubbeltellingen te vermijden - voor de duur van het bezoek aan de website.

3
sgvov*

Hier worden verschillende parameters/waarden opgeslagen die bij het tracken worden gebruikt om dubbeltellingen te vermijden - voor de duur van het bezoek aan de website.

3
sgvoc*

Hier worden verschillende parameters/waarden opgeslagen die bij het tracken worden gebruikt om dubbeltellingen te vermijden - voor de duur van het bezoek aan de website.

3
sgapvv*

Hier worden verschillende parameters/waarden opgeslagen die tijdens het tracken voor het bijwerken van deze waarde worden gebruikt - voor de duur van het bezoek aan de website.

3
sgapvc*

Hier worden verschillende parameters/waarden opgeslagen die tijdens het tracken voor het bijwerken van deze waarde worden gebruikt- voor de duur van het bezoek aan de website.

3
sgapvcsref

Hier wordt de parameter csref opgeslagen die voor het bijwerken van deze waarde wordt gebruikt - voor de duur van het bezoek aan de website.

3
s_gpv*

Hier worden verschillende parameters/waarden opgeslagen die tijdens het tracken voor het bijwerken van deze waarde worden gebruikt - voor de duur van het bezoek aan de website.

3
s_visitHierin wordt opgeslagen wanneer het bezoek van de gebruiker aan de website is begonnen.3
s_getNewRepeatHierin wordt vastgelegd of de gebruiker de website al een keer eerder heeft bezocht.3
s_ccDit cookie wordt door JavaScript-code ingesteld en gelezen om vast te stellen of cookies zijn goedgekeurd (standaard ingesteld op 'ja')3
s_sqDit cookie wordt door JavaScript-code ingesteld en gelezen als de functies ClickMap en Activity Map zijn geactiveerd en bevat informatie over de vorige link waarop de bezoeker heeft geklikt3
s_viUnieke bezoekers-ID-tijd/tijdstempel3
s_fidTerugvalversie unieke bezoekers-ID-tijd/tijdstempel3
omniture_optoutIn deze cookies wordt opgeslagen of het gebruikersgedrag van de bezoeker mag worden geanalyseerd.4
mboxMet dit cookie van Adobe Target worden gegevens met betrekking tot het online-gebruiksgedrag vastgelegd. De gegevens worden gebruikt om onze website te kunnen optimaliseren en bezoekers zoveel mogelijk passende websitecontent te kunnen bieden2
flashtalkingad1Met dit cookie wordt informatie vastgelegd hoe de eindgebruiker de website gebruikt en welke advertenties de eindgebruiker mogelijk heeft gezien voordat hij de website bezoekt.3

 

Versie: augustus 2019

 

 

 

 

WLTP

De nieuwe procedure voor verbruiks- en emissietests WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure) zorgt voor meer transparantie en vervangt de NEDC (New European Driving Cycle) geleidelijk. De WLTP-testcyclus is bindend voor alle lidstaten van de EU. Andere landen gaan deze testcyclus op een later tijdstip invoeren. 

 

Uitleg WLTP en NEDC

Vanaf 1 september 2017 is met de WLTP een nieuwe procedure voor verbruiks- en emissietests ingevoerd, waarmee testresultaten worden geleverd die de realiteit dichter benaderen dan de tot dusver gebruikte NEDC-testcyclus. Alle nieuwe modellen en voertuigen met aggregaten worden vanaf september 2017 conform WLTP gecertificeerd. Vanaf september 2018 geldt de WLTP-testcyclus bij alle andere voertuigen voor de eerste kentekenregistratie. Dienovereenkomstig zorgt smart ervoor dat de smart modellen vanaf augustus 2018 allemaal conform WLTP zijn gecertificeerd. In de overgangsfase worden zowel modellen met WLTP als met NEDC aangeboden. Bovendien wordt een hogere NEDC-verbruikswaarde gebruikt op basis van de randvoorwaarden van de WLTP. Deze waarde is tot en met 2020 in de verkoopdocumentatie te vinden.

WLTP en NEDC vergeleken

 WLTPNEDC
Starttemperatuurkoudkoud
Cyclusduur1800 sec. 1180 sec. 
Stilstandtijd242 sec. 267 sec. 
Percentage stops13,4 % 22,6 % 
Afstand23.262 m 10.931 m 
Maximumsnelheid 131,3 km/h 120 km/h 
Gemiddelde snelheid 46,5 km/h 33,35 km/h 
Er wordt rekening gehouden met de opties van het betreffende model voor wat betreft het gewicht, de aerodynamica, rolweerstand, boordnetbelasting; zonder airconditioning 

Wordt behalve banden geen rekening mee gehouden;  

zonder airconditioning 

Temperatuur23 °C 

25 +/- 5 °C

 

Wat betekent dit voor mij als klant?

De invoering van de WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure) zorgt voor meer transparantie met betrekking tot het brandstofverbruik. Klanten profiteren van de WLTP omdat daarmee realistischer vergelijkingsmateriaal wordt geleverd voor de verbruiks- en emissiewaarden van verschillende automodellen. Door de gewijzigde randvoorwaarden gaan ook de CO2- en verbruikswaarden veranderen. Een model dat technisch identiek is, heeft hogere CO2- en verbruikswaarden dan bij NEDC (New European Driving Cycle). Dat kan onder andere worden toegeschreven aan het feit dat uitrustingsopties tijdens de test worden meegenomen, en aan de aangescherpte randvoorwaarden van de nieuwe cyclus.

De WLTP levert exacte waarden.

Omdat bij de WLTP de individuele uitrusting van modellen wordt meegenomen, zijn de waarden nauwkeuriger dan bij NEDC. Aan het dagelijks verbruik verandert echter niets.
Vanaf september 2017 wordt een nieuwe procedure voor verbruiks- en emissietests in de automobielindustrie ingevoerd. Alle nieuw gecertificeerde voertuigtypen worden hierbij conform WLTP getest. Parallel hieraan wordt ook nog steeds de NEDC-verbruikswaarde bepaald en als de betreffende verbruikswaarde in reclamewerk gebruikt.
Tot september 2018 gaat smart geleidelijk over op WLTP. Vanaf september 2018 worden de nieuwe WLTP-waarden naar verwachting in alle verkoopdocumentatie en verdere publicaties gebruikt. Voor modellen die worden uitgefaseerd, wordt het NEDC-verbruik aangegeven.

Invoering WLTP-cyclus.

Het doel van de WLTP is wereldwijd harmonieuze testprocedures te verkrijgen. Hierdoor dienen testresultaten te worden geleverd die de realiteit dichter benaderen dan de NEDC-procedure. Deze overschakeling geldt niet voor occasions. Hiervoor blijven de gecertificeerde NEDC-waarden in gebruik. Tot minstens eind 2020 worden voor alle modellen zowel WLTP- als NEDC-waarden bepaald. Deze waarden worden vanaf de betreffende voertuigcertificatie ook in de voertuigpapieren vermeld. Vanaf 2021 zijn de WLTP-meetwaarden de enige verbruiks- en emissiewaarden die voor alle personenwagens worden vermeld, voor zover de betreffende EU-staat het belastingstelsel daarop heeft afgestemd. De eigenlijke testfasen van de WLTP worden afgekort met WLTC en zijn onderverdeeld in drie klassen. Vrijwel alle personenwagens vallen onder WLTC-klasse 3 (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Cycle). Deze klasse geldt voor alle personenwagens met een ratio van het voertuiggewicht en motorvermogen van 34 kW/t (46 pk/t leeggewicht).

De WLTP: meer transparantie.

Dankzij de WLTP beschikken smart klanten over voertuigspecifieke verbruikswaarden die realistischer en transparanter zijn. De fabrikanten en modellen kunnen op het gebied van verbruik en emissie nog steeds worden vergeleken. Echter de vastgestelde verbruikswaarden zijn realistischer, omdat er met meer verschillende factoren rekening wordt gehouden dan bij de NEDC. smart ondersteunt zowel de nieuwe, realistischere laboratoriumtest als metingen die in het verkeer worden uitgevoerd . Dit zorgt voor meer duidelijkheid, transparantie en zekerheid bij smart klanten. Met de invoering van WLTP en RDE (Real Driving Emissions) wordt een belangrijke stap in deze richting gezet.

Wat betekent het voor klanten?

Klanten kunnen de CO2-waarden van hun model voortaan nauwkeuriger bepalen, omdat ze uitrustingsopties kunnen selecteren. Om voor duidelijkheid en de hoogst mogelijke transparantie te zorgen, gaat smart de fasen van de invoering van de WLTP actief begeleiden en worden zowel dealers als klanten gericht geïnformeerd. Daarbij wordt ook een nieuwe vorm aanduiding gehandhaafd voor modellen met de laagste tot de hoogste energiebehoefte. Numeriek wordt een schaal gehanteerd van 'WLTP Low' (minimale opties) tot 'WLTP High' (maximale opties).

Zo vraag je de RDE-resultaten aan.

Ervaar meer over de emissie van je model in realistische omstandigheden.

De term Real Driving Emissions (RDE) beschrijft de werkelijke uitstoot van uitlaatgassen door auto's, vrachtwagens en bussen in het dagelijkse gebruik. Tot nu werden voor de typegoedkeuring uitlaatgassen uitsluitend op testbanken gemeten. Sinds de wetgeving RDE (EU) 427/2016 in maart 2016 van kracht is geworden, dienen emissies binnen een vastgesteld kader ook in realistische rijsituaties te worden gemeten. Samen met de met ingang van september 2017[1] aan te houden RDE-grenswaarden in realistische rijomstandigheden vormt dit een belangrijke stap naar een schonere toekomst met minder schadelijke stoffen.

De RDE-resultaten van onze smart modellen, die zowel door ons, de fabrikant, als door onafhankelijke, door de overheid gecontroleerde keuringsinstanties worden verzorgd, kun je onder vermelding van de PEMS-testfamilie van je smart model hier (https://www.acea.be/publications/article/access-to-euro-6-rde-monitoring-data) aanvragen.

De WLTP-meetresultaten van de smart modellen.

ModelserieCO2-emissie min. (gecombineerd)CO2-emissie max. (gecombineerd)Actieradius min.Actieradius max.Stroomverbruik min.Stroomverbruik max.
smart EQ fortwo0 g/km [1]0 g/km [1]111 km [1]133km [1] 16,1 kWh/100 km [1] 25,0 kWh/100 km [1] 
smart EQ fortwo cabrio0 g/km [1] 0 g/km [1] 111 km [1] 130 km [1] 16,5 kWh/100 km [1] 25,2 kWh/100 km [1] 
smart EQ forfour0 g/km [1] 0 g/km [1] 107 km [1] 130 km [1] 16,5 kWh/100 km [1] 25,9 kWh/100 km [1] 

 

Veelgestelde vragen.

 

Wat is WLTP?

De afkorting WLTP staat voor Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicle Test Procedure en is een testcyclus waarbij de verbruiks- en emissiewaarden van een auto op een rollenbank worden gemeten. De WLTP wordt vanaf 1 september 2017 geleidelijk ingevoerd als vervanging van de NEDC-testcyclus.

Vanwege het dynamische karakter van de WLTP geeft deze nieuwe testcyclus een realistischer beeld dan de vorige procedure. De WLTP kenmerkt zich door duidelijk hogere acceleraties en een wezenlijk dynamischer rijprofiel. De maximale snelheid is verhoogd naar 131 km/h, terwijl de gemiddelde snelheid 47 km/h bedraagt.

De rijtijd wordt met tien minuten verlengd, en het aandeel van op een rollenbank gesimuleerde ritten op een snelweg wordt ook hoger. Tegelijkertijd worden de tijden dat de auto stilstaat, korter. Het gereden traject wordt verdubbeld naar 23 kilometer.

De schakelmomenten van de auto en de aandrijflijn worden van tevoren berekend. Alle uitrustingsopties die invloed uitoefenen op de dynamiek, rolweerstand of massa van de auto, worden meegenomen in de metingen. Het stroomverbruik van comfortfuncties draagt eveneens bij aan de verhoging van de CO2-waarde. Tijdens de eerste fase van de WLTP-testcyclus wordt uitsluitend een uitzondering gemaakt voor de airconditioning. Met de WLTP moet wereldwijd een bindende standaard worden ingevoerd.

De EU-landen lopen daarbij voorop. Het gaat er hierbij om het brandstofverbruik en de uitstoot van schadelijke stoffen van verschillende fabrikanten met elkaar te vergelijken. Daarnaast zorgt de standaard ervoor dat overheidsinstanties kunnen toetsen of de uitstoot van koolwaterstof (HC), koolmonoxide (CO), stikstofoxide (NOx) en partikels binnen de wettelijke grenzen blijft.

Wat is WLTC?

De rijcycli van de WLTP heten WLTC – Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Cycle. Voor de verschillende voertuigtypen zijn in de WLTP drie rijcycli ontwikkeld, waarbij rekening wordt gehouden met de ratio van het voertuiggewicht en motorvermogen. Het overgrote deel van de in de EU toegelaten personenwagens met een ratio van het voertuiggewicht en motorvermogen van meer dan 34 kW/t (46 pk/t), worden ingedeeld in WLTC-klasse 3. De testcyclus voor voertuigen die in klasse 3 zijn ingedeeld, bestaat uit vier delen: Low, Medium, High, en Extra High. In deze delen wordt rijden in de stad, op provinciale wegen en snelwegen gesimuleerd.

Wat is NEDC?

De NEDC (New European Driving Cycle) is de huidige testcyclus voor personenwagens. Deze eerste Europese testcyclus werd in 1970 van kracht, en had als doel om vergelijkbare en reproduceerbare waarden van auto's aan het publiek ter beschikking te stellen. In 1992 werd deze testcyclus uitgebreid met een rit in het stadsverkeer. De gemiddelde snelheid bij de NEDC van 34 km/h per uur was laag, net zoals de acceleratie en de maximale snelheid van 120 km/h. De wijze waarop de verschillende, gemiddelde trajecten waren opgedeeld in de samenstelling van deze testcyclus, voldoet niet meer.

Ook werden aerodynamica, gewicht en het energieverbruik van opties en comfortfuncties als de airconditioning, radio en stoelverwarming niet meegenomen in de metingen. Daarnaast is er een aantal technologische parameters dat afwijkingen veroorzaakt.

De start-stoptechnologie oefent bijvoorbeeld bij de NEDC grote invloed uit, omdat er in deze testcyclus veelvuldig wordt stilgestaan. Bij modellen met een handgeschakelde versnellingsbak wordt geen rekening gehouden met specifieke parameters voor het betreffende model met betrekking tot de schakelmomenten.

In vergelijking met reële rijomstandigheden kan dit tot grote afwijkingen in het verbruik leiden. Vanwege de technologische vorderingen is de NEDC-testcyclus niet meer van deze tijd en achterhaald.

Wat is RDE?

RDE staat voor Real Driving Emissions en is een straattest waarbij de uitstoot van schadelijke stoffen wordt gemeten. Hierbij worden onder reële omstandigheden emissies van voertuigen gemeten. Tot nu werden voor de typegoedkeuring uitlaatgassen uitsluitend op testbanken gemeten. Sinds maart 2016 kunnen emissies binnen een bepaald kader ook tijdens reële rijomstandigheden worden gemeten. Hierbij wordt de emissie van stikstofoxide (NOx) en koolstofmonoxide (CO) gemeten met behulp van PEMS-apparatuur (Portable Emissions Measurement System). In een later stadium wordt ook de emissie van partikels gemeten. Hierbij wordt geen gebruikgemaakt van een van tevoren vastgelegde cyclus, maar wordt gereden en gemeten in het dagelijks verkeer, conform de betreffende verkeersregelgeving. De betreffende voertuigen leggen in 90 tot 120 minuten op openbare wegen een traject af, dat steeds voor een derde plaatsvindt in stadsverkeer, op provinciale wegen en op snelwegen. Voor stadsverkeer wordt een gemiddelde snelheid aangehouden tussen 15 en 30 km/h, terwijl op de snelweg 90 km/h en minstens 110 km/h, maar niet sneller dan 145 km/h gereden mag worden. De buitentemperatuur bedraagt tussen de 0 en 30 °C, terwijl de airconditioning is ingeschakeld.

De betreffende testrit mag maximaal 700 meter boven de zeespiegel worden uitgevoerd, met een maximaal hoogteverschil van 100 m. Vanaf september 2017 mag bij de RDE de uitstoot van schadelijke stoffen de door Euro 6 gestelde grenswaarden niet overschrijden. Dat geldt in eerste instantie voor typen die vanaf 1 september 2017 nieuw moeten worden gecertificeerd en vanaf 1 september 2019 voor alle typen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercedes-Benz AG

Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact op met ons Customer Assistance Center. 
Dit kan telefonisch op 00800-277 77 777 (kosten voor het gebruik van de mobiele telefoon zijn afhankelijk van de serviceprovider).

Of stuur ons een bericht met behulp van het contactformulier.

[1] De opgegeven waarden zijn berekend aan de hand van de voorgeschreven meetprocedure. Het stroomverbruik en de actieradius zijn bepaald conform verordening 692/2008/EG en zijn afhankelijk van de voertuigconfiguratie. Voor meer informatie over het officiële brandstofverbruik en de officiële CO2-emissie van nieuwe personenwagens kun je de 'Leidraad voor brandstofverbruik en CO2-emissie van nieuwe personenauto's' raadplegen, die gratis verkrijgbaar is bij alle verkooppunten en de 'Deutsche Automobil Treuhand GmbH' (www.dat.de).